Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Мариана Колева

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

гл.ас. д-р инж. Мариана Колева
Кабинет A412, А104
Приемно време

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ПЕРИОДА - ЮНИ - ЮЛИ - 2024 в каб.412:

Всяка сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч. 

 

 

Телефон 9635245/572, 573
E-mail m_kolleva@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2006

Лекционни курсове

 Третиране на битови отпадъци

Образование

1997-2002 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София Магистър инженер по Водоснабдяване и канализация Специалност “Пречистване на води” 2003–2006 Редовен докторант към катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води" при УАСГ 2006-продължава Редовен асистент към катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води" при УАСГ

Езици

английски - писмено и говоримо

Професионални умения

 • Актуален опит в изготвянето на предпроектни проучвания, идейни проекти и подготовка на тръжни досиета на пречиствателни станции за отпадъчни битови води
• Дългогодишен опит в статичното и динамичното моделиране на отпадъчни води от градски пречиствателни станции
• Актуален опит в проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води

Научни интереси

Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води, пречистване на природни води, третиране на битови отпадъци, екология, компютърно моделиране на процесите на пречистване на отпадъчни води

Научна дейност

Компютърно моделиране на процесите на пречистване на отпадъчни води със софтуерни продукти: WEST, SIMBA

Изследване на нови технологии за биологично пречистване на отпадъчни води: Частична нитрификация/денитрификация Sharon - Single reactor system for High-activity Ammonia removal Over Nitrite Anammox - Anaerobic AMMonium OXidation Canon - Completely Autotrophic Nitrogen removal Over Nitrite NOx - ammonia removal process using nitric oxide Oland - Oxygen-limited Autotrophic Nitrification Denitrification Моделиране процесите на пречистване на отпадъчни води, Симулационни модели, WEST

Членство

Съюз на Учените в България (СУБ) Българска Асоциация по Води (БАВ) Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

Участие в научно-изследователски проекти

2006 - 2009 конкурс "Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища" към Министерство на образованието и науката: ВУ-ТН-930 - Изследване на нова технология за биологично пречистване на утайкови води в градски пречиствателни станции за отпадъчни води

 

Участие в проектиране и строителство

Главен проектант "Пречистване"  към проект "Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии обслужвани от ВиК операторите - РПИП за ВиК Видин, ВиК Стара Загора, ВиК Враца, ВиК Перник

Участие в проектантски колектив за изработване на предпроектни проучвания и идейни проекти на малки населени места - гр. Борово, Брестовене, Черник, Езерче, Каолиново, Нови пазар, Памукчии, Подайва, Раднево, Трън, Вълнари, Върбица, Расово, Бисер, Сандански

Участие в международни проекти

 
2015 - 2017 - участие в проект към Министерството на образованието в Германия “Towards the energy-optimized wastewater treatment plant of the future - Development and model-based integration of innovative treatment technologies for transformation processes” (E-Klär)

Научни и академични длъжности

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”: o Редовен докторант (аспирант), март. 2003 г. – октомври. 2006 г.; Асистент, ноември 2006 г.; Ст. асистент, 2009 г.; научна степен "доктор", 26 октомври 2010 г.; гл. асистент - 2011 г.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

моделиране на пречиствателни станции, изследване на нови технологии за биологично пречистване на отпадъчни води

Публикации

• М. Кoleva, T. Venelinov, (2017) "Influence of the data quality on the wastewater treatment plant sizing", Международна научно-юбилейна конференция "75 Години УАСГ", София, 01-03 Ноември 2017

• М. Коleva, A. Hammrich, W. Chen, (2016)"Practical application of wastewater treatment plant modeling and simulation", 3th International Conference "Water Across Time in Engineering Research", Constantza, Romania

• М. Колева, A. Hammrich, W. Chen, (2016)"Практическо приложение на динамичното компютърно моделиране на пречиствателни станции за отпадъчни води", Осма международна конференция "Булаква 2016"

• Колева,М., Арсов, Р., (2015)"Моделиране на процесите на пречистване на отпадъчни води в динамичен (реален) режим в градски пречиствателни станции за отпадъчни води", Булаква, бр. 3

• Колева,М., (2011)"Приложение на моделите ATV A131, ASM1-3 и програмния продукт WEST за технологично оразмеряване и симулация на процесите на биологично пречистване на отпадъчни води", Четвърта Международна Конференция "Булаква 2011"

• Колева,М.,(2010)"Параметри на технологията SHARON за отстраняване на азот от утайкови води в проточни и циклични (SBR)реактори", Годишник на УАСГ

• Секулов, И.,М. Колева,Ф. Арнаудова, (2008) "Оразмеряване на пречиствателни съоръжения с помощта на лабораторни изследвания", Научна конференция "Водният сектор в България - състояние и перспективи", Интер Експо Център, София 28 - 29 Май

• Димитрова, С.,Н. Танева,С. Петрова, М. Колева, Р. Арсов, Г. Джановски (2007), "Сравнително изследване и оценка на резултатите от анализ на природни и отпадъчни води по методите HACH LANGE и БДС", БУЛАКВА, бр. 4

• Kartal, B., M. Koleva, R. Arsov, W. van der Star, M. Jetten, M. Strous (2006), Adaptation of a freshwater anammox population to high salinity wastewater. Syst Appl Microbiol. Apr. 24

• Колева, М., Дж. Ченг, Р. Арсов, Я. Топалова (2006) “Възможности за приложение на технологията CANON за биологично отстраняване на азот с високи концетрации от отпадъчни води” Единайста научно-практическа конференция “Технологии и управление на качеството на водите в България”, БНАКВ, София, 22-23 Февруари

• Колева, M., Р. Арсов (2004) “Нови технологии за биологично отстраняване на азот в градски пречиствателни станции за отпадъчни води,, “Вода за хората”, Ноември, бр.4

• Колева, M., Р. Арсов (2004) “Нови технологии за биологично отстраняване на азот от отпадъчни води”, Девета научно-практическа конференция “Технологии и управление на водите в България”, БНАКВ, София, 18-20 Февруари.

Конспекти


Учебни материали