Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Силвия Кирилова

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология

гл.ас. д-р инж. Силвия Кирилова
Кабинет 402 А корпус и 508 А корпус
Приемно време

Приемно време: 

на 19.06.24 - сряда от 13:00ч. до 14:30ч.

 

Телефон 0878641669
E-mail kirilova_fhe@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

 Упражнения по инженерна хидрология за сп. ВиК и ХС. Упражнения по хидравлика и хидрология за сп. УУЗИ - 2курс. Упражнения и лекции по основи на управление на водните ресурси за сп. УУЗИ - 3 курс (избираема). Упражнения и лекции по управление на водните ресурси за сп. УЕИП - магистратура и за сп. ИЕ редовно - 2 курс.

Образование

Университет/Висше училище: Университет по архитектура строителство и геодезия Период на обучение: От Септември 1999 до Юли 2004 Образователна степен: Магистър-инженер по хидротехническо строителство Доктор Диплома № / от дата рег.№ 34402/2004

Езици

Англиски език - много добър руски език - Добър

Професионални умения

Работа с WINDOWS и с професионален софтуер: MsOffice (Word, Excel, Power Point), AutoCad, Raster Design, Surfer, Grapher, MsProject, GIS- ArcMap, HEC - HMS, HEC-geoHMS,HEC -RAS, HEC-geoRAS.

Научни интереси

В областа на инженерната хидрология и географската информационна система

Научна дейност

В областта на инженерната хидрология и ГИС

Членство

Член в Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране - КИИП

Участие в научно-изследователски проекти

2008г. - "Разработване на актуализирана оценка на водните ресурси на р. Места с оглед възможностите за тяхното комплексно използване"

2008г. - "Комплексно обследване в района на град Цар Калоян с оглед установяване на причините за наводненията от м. август 2007г. на територията на общ. Цар. Калоян"

2009г. - "Инженерно- хидроложки и хидравлични изследвания за кариера за добив на инертни материали от р .Дунав – о-в Мишка, км 462.0 – км 459.4"

2009г. - "Определяне на хидроложките и хидравлични характеристики на р. Дунав, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на АЕЦ " Белене"

2010г. - Геоинформационна система за инжежерно хидроложки анализ за водосбора на ХВ " Цанков Камък"

2010г. -"Водомерни постове за измерване на водните количества на ХВ Цанков Камък"

2020г -2021г. - Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство

Участие в проектиране и строителство

Проучване и проектиране на МВЕЦ, корекции на реки

Научни и академични длъжности

Главен Асистент Доктор инженер

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Хидрология,  Географска информационна среда - ГИС Водни ресурси

Други длъжности и дейности

Членство в КИИП

Публикации

1. Ст. Модев, С. Кирилова, Управление на водостопанска система „ Искър” по време на водната криза 1994- 1995г. – Сборник доклади на първата международна конференция с техническо изложение по водни ресурси, технологии и услуги БУЛАКВА 2005г. на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация, София 2005г.
2. Ст. Модев, С. Кирилова, Изследване на проектните високи води за яз. Бели Искър - Сборник доклади на първата международна конференция с техническо изложение по водни ресурси, технологии и услуги БУЛАКВА 2005г. на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация (БАВК), София 2005г.
3. Ст. Модев, С. Кирилова, Влияние на водохранилищата в засегнатите от наводненията райони на територията на Р България в периода 4 – 8.08.2005г. – Сборник от доклади от национална конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението, София – БАН, 10 ноември 2005г.
4. Ст. Модев, С. Кирилова, Някои особености на хидрологичната и хидравлична осигуреност на хидротехническите съоръжения. – брой 3 на списание БУЛАКВА, София – БАВК 2005г.
5. RESERVOIR INFLUENCE ON THE FLOODED REGIONS ON THE REPUBLIC OF BULGARIA DURING THE PERIOD 04-08.08.2005, Conference of the BAS, November 2005, Proceedings.
6. FLOODS IN SOUTHERN BULGARIAN IN 2005 – Interreg Conference, 17-19 May 2006, Greece, Alexandruopoly
7. Ст. Модев, С. Кирилова, Влияние на язовирите при високи вълни – феномен в източна, югоизточна България – Трети Българо – Австрийски семинар “Насипни язовирни стени и диги, София, 2007г.
8. Ст. Модев, С. Кирилова, Влияние на водохранилищата върху наводненията в Югоизточна България – брой 4 на сп. Булаква, София – 2007г.
9. Методични аспекти на оценката на водните ресурси за яз. Бели Искър – Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, София 2007
10. С. Кирилова, „Еко – хидрологична основа за управлението на водните ресурси на язовир Искър” – сп. Екологично инженерство и опазване на околната среда, София, книга 3-4/2007г.
11. С. Кирилова, В. Кукурин, „ГИС, като основа за представяне на хидроложки и хидравлични изследвания” – ЕСРИ потребителска конференциа 2010г. 16-17.11.2010
12. В. Божков, С. Кирилова „Генериране на регионални зависимости за характеристиките на максималния отток за водосборния басейн на яз. Цанков Камък” - брой 4 на списание БУЛАКВА, София – БАВК 2010г.
13. С. Кирилова, Р. Недков, Ст. Модев „Екохидроложки анализ на водосбора на река Въча до стената на язовир Цанков Камък в среда на ГИС на базата на спътникови, GPS и наземни данни” - Екологично инженерство и опазване на околната среда, София, книга 2/2011г.
14. С. Кирилова, Р. Недков, Ст. Модев, К. Радева, Е. Иванова, „Екохидроложки мониторинг за водосбора на р. Марица от изводите до гр. Белово в среда на ГИС на базата на спътникови, GPS и надземни данни” - Екологично инженерство и опазване на околната среда, София, книга 4/2011г.
15. Ст. Модев, С. Кирилова „ Екологични проблеми в Долен Дунав свързан със състоянието на наносния отток” сп. Водно дело 5/6,2011, гр. София
16. В. Божков, С. Кирилова, М. Печинова, Регионални зависимости за определяне на максималния отток във високите части на водосбора на река Марица, сп. Водно дело 2012, гр. София
17. С. Кирилова, Д. Георгиева, Регионални зависимости за модулите на годишния и максималния отток на река Вит на основата на ГИС, Научна конференция УАСГ 2012г.
18. С. Кирилова, Ст. Модев, „Характеристики на географската информационна система за водосбора на р. Места” сп. Водно дело 3/4,2013, гр. София
19. С. Кирилова, Д. Георгиева, Приложение на ГИС при определяне прилежащите земи и заливаемите ивици на р. Лесновска сп. Водно дело 5/6,2014г.
20. С. Кирилова, „Оценка мащаба на заливаемите зони предизвикани от преминаване на високи вълни по течението на р. Джерман в участъка от гр. Дупница до гр. Сапарева баня“ Юбилейна международна научно-техническа конференция 65 години Хидротехнически факултет и 15 години Немско езиково обучение, София 6-7 НОЕМВРИ 2014г. поб. ГОДИШНИКА на УАСГ
21. С. Кирилова, „Регионални зависимости за максималния отток на р. Джерман и р. Рилска в среда на ГИС“, Седма научна конференция с международно участие - Гражданска безопасност София 20-21 март 2014г. публикувано
22. С. Кирилова, „Двуфакторни зависимости за годишния отток на реки от Рила Планина“ Младежка научна конференция УАСГ 2015г.
23. С. Кирилова, Приложение на Географските информационни системи при проектиране на хидротехнически съоръжения за защита от наводнения - ОСМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ И ИЗЛОЖБА, “ГРАЖДАНСКАТА БЕЗОПАСНОСТ '2017” София, 6 - 7 април 2017 г. публикувано

24. С. Кирилова, Хидроложки анализ на средномногогодишния отток на р. Върбица, сп. Водно дело 3/4,2018г.

25. С. Кирилова, „Хомогенност на хидроложките редове в контекста на хидротехническото планиране и проектиране“ – Сборник доклади от Първата научна конференция на „ Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени“ – БАН гр. София 2019г

26. С. Кирилова,  Регионални зависимости на речния отток в северозападните речни басейни на дунавски хидрогеографски регион - Младежка научно приложна сесия за сектор водно строителство 28.03.2019 – УАСГ, НТСВД, БАВ и ГПВБ

27. Roumen Nedkov, Kameliya Radeva, Silvia Kirilova , Nikolay Georgiev -OPTICAL AND SAR DATA FOR APPLICATION OF INTERIM ECOLOGICAL MONITORNG (IEM) ON “STUDENA” DAM (BULGARIA), SPIE Proceedings Vol. 11524: Eighth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2020), 2020, Volume Number: 11524 doi: 10.1117 / 12.2570774

 

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Информация