Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова
Кабинет Б1051
Приемно време

за кореспонденция със студенти - vesideneva@abv.bg 

Неприсъствено след предварително уточняване на ден и час 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a886540fb16b94ce2acaf1b7820d5dab7%40thread.tacv2/conversations?groupId=60a7b5ca-449d-40d7-8117-d4bbf0d2395e&tenantId=10b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12 

код o49fedy 

Присъствено за защита на проекти 13.09.2023г. (сряда) - 11,0-12,0ч.

Изпитна дата за есенна поправителна сесия 14.09.2023г. (четвъртък) - 9,0ч; зала 810

Телефон +359888768103
E-mail veselina2001@abv.bg
Място и дата на раждане Бургас 17.05
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Лекции по дисциплината Организация и управление на строителството за студентите от факултет ТС

Упражнения по дисциплинита Организация и управление на строителството 

за студентите от факултет ТС и Строителен факултет 

Управление на доставките в бакалавърска програма Управление в строителството

 

Образование

Магистър инженер по Транспортно строителство 

          специализация Пътно строителство - 2000г. 

          специализация Железопътно строителство - 2001г. 

Доктор по научна специалност 05.02.21 „Организация и управление на производството

/Строителството/”, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София 

 

Езици

английски 

руски 

Членство

  •  Член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране с Удостоверение с Рег. № 11699 за ППП;
  • Член на ББАПБ, секция «Одитори по Пътна безопасност»
  • Член на БАУПС

Участие в проектиране и строителство

23 години професионален опит в областта на проектирането и в разработването на проекти по част ПОИС, ПБЗ, Пътна, ВОД и ПУСО  

Научни и академични длъжности

 главен асистент 

Друга информация

vesideneva@abv.bg - за кореспондеция със студенти .

Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Фото галерия