Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Ивайло Радев

Геодезически факултет, Катедра Висша геодезия

гл.ас. д-р инж. Ивайло Радев
Кабинет 424
Приемно време

Kод за Упражнения по ОГИМ, с който да се присъедините в платформата на Teams - o2lcyhw

Kод за Упражнения по ГМГ, с който да се присъедините в платформата на Teams - xxcxlsz

Kод за Калибриране и стандартизация в геодезията, с който да се присъедините в платформата на Teams - wszid9v

Телефон 9635245/ Х Х Х
Факс 02/
E-mail ivoradev_bg@abv.bg
Място и дата на раждане РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Лекционни курсове

Приемно време - Летен семестър 2023-2024 година

Понеделник: 09:30  - 10:30 ч.

Вторник: 09:30 - 10:30 ч.

Сряда: 09:30 - 10:00 ч.

Четвъртък:

Петък:

Образование

1994-1998 СТ "ХРИСТО БОТЕВ" - София
1998-2003 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Научна дейност

2005-2008 ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИСША ГЕОДЕЗИЯ КЪМ БАН

Членство

Правоспособност по ЗКИР
Правоспособност по КИИП

Участие в научно-изследователски проекти

 

Ръководител на проект:


“КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ГЕОДИНАМИКА В РАЙОНА НА КРУПНИК-КРЕСНА” 2006 г.

“ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ АКТИВНИ РАЗЛОМИ ЧРЕЗ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МЕТОДИ” 2012 г.
 


Участие в проект:


“ПРОГРАМА ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ–ПЪТ КЪМ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИЯ РИСК”-№ BG051PO001-3.3.04-34

„GPS МОНИТОРИНГ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ В РАЙОНА НА  МИРОВСКОТО СОЛНО НАХОДИЩЕ” ИО-02-02/05

„Научно и технологично партьорство за изследване измененията на морското ниво и вертикалните движения на земната кора по Западното Черноморие ВТУ-27/2007

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп на хора с увреждания в сградите на УАСГ, обновяване и модернизация на библиотечния център”

 

Участие в международни проекти

 

“MONITORING CRUSTAL DEFORMATION IN WEST-CENTRAL BULGARIA AND NORTHERN GREECE USING THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM (HEMUSNET)” ПО ПРОГРАМА НА НАТО “SCIENCE FOR PEACE”, 2006-2011

1-st International Workshop "Advances in understanding crustal deformation in Southern Europe using the Global Positioning System", December 3-5, 2007, Sofia, Bulgaria

"НАУЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЯТА НА МОРСКОТО НИВО И ВЕРТИКАЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМНАТА КОРА ПО ЗАПАДНОТО ЧЕРНОМОРИЕ"

Публикации

 

Сл. Господинов, Ц. Ценков, Ив. Радев „Деформационен анализ на резултати от геодезически измервания за изследване на свлачищни процеси” Международна научна конференция SGEM 2004 14-18 юни Албена, България.

Ц. Ценков, Сл. Господинов, Ив. Радев (2006) „Геодезически изследвания на деформации на свлачища по метода на крайните елементи” Научна конференция с международно участие ВСУ 22-23 май, 2006, VII - 93-97.

Ц. Ценков, И. Георгиев, Л. Пашова, Ив. Радев, Д. Георгиев (2006) „Мониторинг на свлачищните процеси в района на Ботаническата градина на БАН”,София-2006, 362-365.

Mihaylov, E., I. Radev, G. Marinov, D. Georgiev, M. Ilieva, Kr. Matev (2008) Gravimetric
measurements in the region of the Krupnik fault and analysis of their results, Geodesy, Vol. 21, S.,
BAS, 147- 151

 Ив. Радев (2008) „Геодезически изследвания на свлачищните процеси в Ботаническата градина на град София” Научна конференция с международно участие ВСУ 29-30 май, 2008, VII - 18-23.

I. Radev, Georgieva, G., I. Popova, E. Mihaylov, G. Marinov, M. Ilieva, K. Matev, M.
Atanassova; “Complex in vestigation of the recent geodynamics in the region of Krupnik – Kresna”, 2008.

Ив. Радев, М. Илиева, Т. Илиева, К. Николов, Ю. Цановски, С. Джорова, И. Петров, Изследване на съвременни активни разломи в района на Крупник-Кресна, Доклад на международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012.
 

Учебни материалиДруги


Информация


Фото галерия

  • Team
  • Team
  • УСБ