Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова- Нацкова

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

гл.ас. д-р инж. Таня  Чардакова- Нацкова
Кабинет Б431
E-mail tanq_chardakova@abv.bg
Място и дата на раждане гр. Асеновград 04.12.1987
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2016

Образование

2015 - доктор, УАСГ София, по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност 02.15.04. Строителни конструкции /Стоманобетонни конструкции/; научен ръководител ПРОФ. Д-Р ИНЖ. МАРИНА ДОНЧЕВА ТРАЙКОВА

2011 - магистър-инженер, УАСГ София, специалност  "Строителство на сгради и съоръжения"

2006 - средно образование, МГ "Константин Величков" гр. Пазарджик, специалност "Математика и информатика със засилено изучаване на английски език"

Езици

английски - работно ниво, писмено и говоримо

Научни интереси

Възстановяване и усилване на строителни конструкции

Устойчиво проектиране

Членство

КИИП София-град

Менса България

Публикации

Трудове за придобиване на образователни и образователно-научно степени (в хронологичен ред):

1. Чардакова Т. Рекoнструкция на съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата „Софийски арсенал” в Музей на съвременното изкуство. Дипломна работа за придобиване на образователна степен "магистър", катедра "Масивни конструкции", УАСГ, София, 2011.
2. Чардакова Т. Анализ на ефектите от локални намеси върху цялостното поведение на монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции в процес на възстановяване и усилване. Дисертационен труд за придобиване на образователно-научна степен "доктор", катедра "Масивни конструкции", УАСГ, София, 2015.

Научни публикации (статии в научни списания и сборници с доклади от научни конференции и симпозиуми) по темата на дисертационния труд [2] за придобиване на образователно-научна степен "доктор" (в хронологичен ред):

3. Трайкова М., Т. Чардакова. Някои проблеми при прилагането на европейски стандарт БДС EN 1998-3 за възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции. Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, Варна, 13-15 септември 2012.
4. Чардакова Т. Технически критерии за избор на подходящи интервенции върху сгради със стоманобетонна носеща конструкция в процес на възстановяване и усилване. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ, София, 15-17 ноември 2012.
5. Трайкова М., Т. Чардакова. Анализ на ефектите от локалните намеси върху цялостното поведение на стоманобетонните конструкции в процес на рехабилитация и усилване. Научни изследвания 2012, ЦНИП при УАСГ, София.
6. Chardakova T., M. Traykova. Modeling Existing RC Structures Strengthened with RC Jackets – Comparison of Different Approaches. 15-th International Symposium MASE, Struga, Macedonia, 18-21 September, 2013.
7. Chardakova T. Finite element models for the assessment of the global capacity of reinforced concrete frame structures with infill masonry. XIVth International Scientific Conference VSU, Sofia, 5-6 юни 2014.
8. Чардакова Т. Влияние на плочите и тяхното локално усилване върху глобалното поведение на съществуващи стоманобетонни монолитни скелетно-гредови конструкции. Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, Варна, 11-13 септември 2014.
9. Chardakova T. Influence of the Initial Preloading on the Global Behaviour of Existing Reinforced Concrete Frame Structure Under Strengthening. 2nd Conference for PhD students in Civil Engineering CE-PhD 2014, ,Cluj-Napoca, Romania, 10-13 December 2014.

Научни публикации (статии в научни списания и сборници с доклади от научни конференции и симпозиуми), декларирани за придобиване на академична длъжност "главен асистент" (в хронологичен ред):

10. Чардакова Т. Възстановяване и усилване на съществуващи стоманобетонни конструкции съгласно Model Code 2010. 6-та международна научна конференция „Архитектура, Строителство – Съвременност”, Варна, 30 май – 1 юни 2013.
11. Трайкова М., Т. Чардакова. Моделиране на поведението на усилени със стоманобетонен кожух стоманобетонни греди и колони. 6-та международна научна конференция „Архитектура, Строителство – Съвременност”, Варна, 30 май – 1 юни 2013.
12. Чардакова Т., М. Трайкова, Д. Паничков. Влияние на експлоатационните условия върху дълготрайността на скелетно-гредова стоманобетонна конструкция. XIII-та международна научна конференция ВСУ, София, 6-7 юни 2013.*
*същата е публикувана и във вестник "Строител", бр. 32, год. V, 9 август 2013.
13. Traykova M., T. Chardakova. Research on the Seismic Behaviour and the Retrofitting of the Buildings from the Bulgarian Cultural Heritage. 6th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin", Athens, Greece, 22-25 October 2013.
14. Traykova M., T. Chardakova. Sustainable Retrofitting of Existing and Historic Buildings. 1st Academic Conference "Places and Technologies", Belgrade, Serbia, 3-4 April 2014.
15. Traykova M., T. Chardakova. Structural Problems of the Seismic Retrofitting of Historical Buildings. 4th Conference "Earthquake Engineering and Engineering Seismology", Borsko jezero, Serbia, 19-21 May 2014.
16. Трайкова М., Т. Чардакова. Устойчиво проектиране на стоманобетонни конструкции за експлоатационни гранични състояния. XIV-та международна научна конференция ВСУ, София, 5-6 юни 2014.
17. Traykova M., T. Chardakova. Comparison of Different Techniques for Seismic Strengthening of Existing Reinforced Concrete Frame Structures of School Buildings in Bulgaria. 15th International Conference and Exhibition “Structural Faults and Repair”, London, England, 8-10 July 2014.
18. Трайков А., Т. Чардакова. Влияние върху поведението на конструкция на съществуваща промишлена сграда от премахване и замяна на главни и второстепенни конструктивни елементи. Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, Варна, 11-13 септември 2014.
19. Трайкова М., Т. Чардакова. Устойчиво проектиране на стоманобетонни подови конструкции. Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, Варна, 11-13 септември 2014.
20. Чардакова Т., М. Трайкова. Проблеми и практическо приложение на принципите за устойчиво проектиране на стоманобетонни конструкции според Model Code 2010. 7-ма международна научна конференция „Архитектура, Строителство – Съвременност”, Варна, 28-30 май 2015.
21. Чардакова Т., М. Трайкова. Поуки от наводнението в гр. Мизия от 02.08.2014. XV-та международна научна конференция ВСУ, София, 4-5 юни 2015.
22. Chardakova T., M. Traykova. Comparison of the Sustainability of Different Techniques for the Strengthening of Reinforced Concrete Slabs. 2nd International Academic Conference "Places and Technologies", Nova Gorica, Slovenia, 18-19 June 2015.
23. Chardakova T., M. Traykova. Comparison of the Sustainability of Different Techniques for the Strengthening of Reinforced Concrete Beams. 16-th International Symposium MASE, Ohrid, Macedonia, 1-3 October, 2015.
24. Чардакова Т., М. Трайкова. Влияние на стойността на предварителното натоварване при проектиране на усилването на стоманобетонни плочи със стоманобетон. Първа научно-приложна конференция с международно участие "Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика", катедра "Масивни конструкции", УАСГ, София, 22-23 октомври 2015.
25. Чардакова Т.. Приложение на параболично-линейната и еквивалентната билинейна работна диаграма на бетона при оразмеряване на усилването на стоманобетонни плочи. Първа научно-приложна конференция с международно участие "Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика", катедра "Масивни конструкции", УАСГ, София, 22-23 октомври 2015.
26. Чардакова Т.. Сравнение на усилването на стоманобетонни плочи със стоманобетон при използване на различни работни диаграми на бетона - числени примери. Първа научно-приложна конференция с международно участие "Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика", катедра "Масивни конструкции", УАСГ, София, 22-23 октомври 2015.
27. Чардакова Т., М. Трайкова. Изследване на сеизмичното поведение на типична българска възрожденска къща. Първа научно-приложна конференция с международно участие "Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения", Строителен факултет, УАСГ, София, 5-6 ноември 2015.
28. Чардакова Т. Числено моделиране на български възрожденски зидове. Първа научно-приложна конференция с международно участие "Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения", Строителен факултет, УАСГ, София, 5-6 ноември 2015.
29. Chardakova T., M. Traykova. Assessment and Alternative Design Solutions for Strengthening of RC Structure – A Case Study. Journal of Civil Engineering and Architectural Research, Vol.2, Number 12, December 2015.

Книги (в хронологичен ред):

30. Трайкова М., Т. Чардакова. Избрани теми по избираема дисциплина „Диагностика, възстановяване и усилване на сгради” за специалност ССС (IX семестър). Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, 2013. [е-книга], http://www.uacg.bg/filebank/att_5465.pdf, 23.11.2013.
31. Чардакова Т., К. Възгечев, М. Трайкова. Усилване на конструктивни елементи от монолитни стоманобетонни скелетно-гредови конструкции. Числени примери. Издателство "Нова Кампания", София, 2015.

 

8 известни цитирания

 

Друга информация

Видео ръководство за решение на непрекъсната греда на SAP2000:

https://www.youtube.com/watch?v=T_kNUw8_LWM&list=PLfplU7K3GydUJ0RMmdSJDHFsfLLkh88Ep

 

https://www.researchgate.net/profile/Tanya_Chardakova2/?ev=hdr_xprf

Учебни материалиРезервоар-цилиндрична стена
инж. Таня ЧардаковаПроста греда
Таня ЧардаковаОразмеряване на безгредова плоча-пример
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова-Нацкова

армировъчен план безгредова плоча - долна армировка
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова-Нацкова

армировъчен план безгредова плоча - горна армировка
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова-Нацкова