Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Димитър Фотев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

гл.ас. д-р инж. Димитър Фотев
Кабинет 314
E-mail fotev_fte@uacg.bg
Място и дата на раждане Пазарджик 20.04.1985
Семейно положение Женен

Образование

2017 г. - Доктор по „Инженерна геология“ в Геологически институт „Страшимир Димитров“ – БАН, София.

2010 г. - Магистър по „Инженерна геология“ в Минно-геоложки университет, София.

2008 г. - Бакалавър по „Хидрогеология и инженерна геология“, бакалавър в Минно-геоложки университет, София.

2004 г. - Средно образование в матемтическа гимназия „Константин Величков”, гр. Пазарджик.

 

Езици

Английски език - разговорно ниво

Професионални умения

Oбучение за повишаване на квалификацията на тема „Запознаване с новостите във FLAC v8.0 за оценка на геотехническото състояние на минни съоръжения”, проведено в „ITASCA Consulting Group”, град Лион (Франция)

Oбучение за повишаване на квалификацията на тема „Запознаване с новостите в Autocad Civil 3D 2017, гр. София

Научни интереси

Инженерногеоложки проучвания, устойчивост на склонове и откоси, геотехнически свойства на строителните почви, мониторинг за целите на пътното и хидротехническото строителство

Членство

Пълна проектантска правоспособност в КИИП - София.

Членство в Световната организация по скална механика (ISRM).

Участие в научно-изследователски проекти

Член на колектив в Двуетапен проект „Изследване на зависимостите между характеристиките на скалните материали в България за целите на съвременното транспортно строителство“, по договор БН 148-13, Финансиран от Център за научни изследвания и проектиране при УАСГ

Участие в проектиране и строителство

Инженерногеоложки проучвания за целите на, пътно, железопътно, жилищно и хидротехническо строителство – над 20 бр.

Инженерногеоложки и геотехнически становища и екпертизи за целите на пътното и хидротехническо строителство - над 40 бр.

Научни и академични длъжности

2011-2015 асистент кат. Геотехника (ФТС на УАСГ);

2021 до момента - главен асистент кат. Геотехника (ФТС на УАСГ)

Други длъжности и дейности

от 2020 г. до 2023 - Главен експерт в Агенция „Пътна инфраструктура,

от 2015 до 2020 г. Инженер-хидрогеолог в „Елаците-мед“ АД, с. Мирково, Софийска област.

 

Публикации

Д. Фотев, Р. Върбанов, Б. Петров, Р. Нанкин. (2014). Изпитване на скалните материали за баластова призма на ж.п. линии в България според БДС EN 13450:2013. Годишник на УАСГ, vol XLVI, fasc. IX-B, 53-67

Р. Нанкин, Р. Върбанов, Б. Петров, Д. Фотев. (2014). Качествена оценка на скалните масиви на изследваните кариери във връзка с високоскоростното железопътно строителство у нас. Годишник на УАСГ, vol XLVI, fasc. IX-B, 69-75.

Р. Ангелова, Д. Фотев, Р. Иванова. (2015). Инженерногеоложка оценка на скални материали от кариери в България, използвани в железопътното строителство. Списание на Българското геологическо дружество, 76, кн. 1, 113–128.

Д. Фотев, Р. Върбанов, Р. Нанкин. (2015). Прогнозиране на лабораторните характеристики на скални строителни материали чрез изпитване с точково натоварване. Годишник на УАСГ, vol XLVIII, fasc. V, 7-17.

D. Fotev, R. Angelova. (2017). Correlation relationships between mechanical parameters of Bulgarian crushed-rock aggregates utilized in railway construction. GEOLOGICA BALCANICA, 46 (2), pp. 17–21

С. Димитров, Л. Геров, Д. Фотев. (2017). Хвостохранилище „Бенковски 2” мониторинг в реално време и управление на филтрацията през хвостовите стени на хидротехническото съоръжение. Proceedings of the XIV international conference of the open and underwater of mining and minerals, Varna, Bulgaria. F-1. pp. 335-342.