Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Милена Мотева

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

проф. д-р инж. Милена Мотева
Кабинет 323
Приемно време

m_moteva@abv.bg

Изпит по УЗТ І част - четвъртък, 16 ноември 2023, 9:30ч. пред каб. 323

Телефон +359886919353
E-mail moteva_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2012

Лекционни курсове

Устройство на земеделски територии І част за магистърска програма "Геодезия - регулирана професия"

Устройство на земеделски територии І част за магистърска програма "Геодезия - задочно - регулирана професия"

Устройство на земеделски територии ІІ част за магистърска програма "Геодезия - регулирана професия", специализация "Кадастър и управление на имоти" 

Устройство на земеделски територии ІІ част за магистърска програма "Геодезия - задочно - регулирана професия", специализация "Кадастър и управление на имоти"

Устройство на земедески територии за бакалавърска програма "Устройство и управление на земи и имоти"

Регионална икономика за магистърска програма "Геодезия - регулирана професия", специализация "Кадастър и управление на имоти"

Регионална икономика за магистърска програма "Геодезия - задочно - регулирана професия", специализация "Кадастър и управление на имоти"

Регионална икономика за бакалавърска програма "Устройство и управление на земи и имоти"

Управление на защитени територии за магистърска програма "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране"

Управление на защитени територии за бакалавърска програма "Устройство и управление на земи и имоти"

 

 

Образование

2000-2003 - Доктор по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) – Селскостопанска академия, София (PhD)

1978-1983 - Магистър по земеустройство – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ, приемник на ВИАС), Геодезически факултет, София, 1978-1983 (ISCED 6)

1973-1978 - Общо средно образование – Английска езикова гимназия, Русе, 1973-1978
(ISCED 5)
 

Езици

Английски език - С2 - Професионално

Руски език - С2 - Професионално

Френски език - А2 - Основно

Научни интереси

Устройство на територията; проблеми на устройството и управлението на земеделските територии; комасация; проблеми и управление на защитените територии; управление на земи; устойчиво земеползване; екология; почвознание; управление на водоползването за напояване, водоспестяващи технологии за напояване, поливен режим на земеделските култури, евапотранспирация, моделни изследвания на почвената влажност, зависимости добив-вода, дистанционни методи за определяне на почвената влажност,  управление на поливния режим на земеделските култури, климатични промени и агрометерологични ресурси на страната, уязвимост на земеделието към климатичните промени

Членство

НТС на специалистите от земеделието

Българско почвоведско дружество

Българско фенологично дружество

Научни и академични длъжности

Доцент – Университет по архитектура, строителство и геодезия, Геодезически факултет, катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти“

Доцент – Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, Направление „Механизация и мелиорации“, секция „Хидромелиорации и поливен режим на земеделските култури“

Доцент – Селскостопанска академия, Институт по мелиорации и механизация, секция “Поливен режим и агротехника на напояваните култури”

Научен сътрудник І ст. – Селскостопанска академия, Институт по мелиорации и механизация, секция “Поливен режим и агротехника на напояваните култури”

Научен сътрудник ІІІ-ІІ ст. – Селскостопанска академия, Институт по хидротехника и мелиорации (ИХМ), секция “Поливен режим на селскостопанските култури”,
 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

земеделски територии, земеползване,комасация, напояване, поливен режим, евапотранспирация, агрометеорология, климатични промени

Други длъжности и дейности

Ръководство на 3 докторанти – двама защитили; един – отчислен с право на защита

Лектор на съвместна информационна среща-семинар на НССЗ - териториален областен офис Варна и ССА - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията на тема: „Технологии при капковото напояване в земеделието“, 14 юни 2012 г., хотел Аква, Варна
Член на работна група към МЗГ - за обсъждане и приемане на проект на мярка 125 „Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство" и мярка 126 „Възстановяване на селскостопанския потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на подходящи превантивни дейности" от ПРСР 2007-2013 г.,
Член на работна група по изпълнение на споразумение между Министерството на земеделието и храните и Световната банка от 18 юли 2014 г. за „Укрепване на конкурентно-способността на селското стопанство и изготвяне на проекто-стратегия за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите“ – Заповед № РД 09-793 от 3.12.2014 г. на Министъра на земеделието и храните.
Организатор на семинар с международно участие на тема „Управление на водите в Балканските страни” в ИПАЗР „Н. Пушкаров”– 29 май, 2014 г.

Проектант на граждански договор (проектант – възстановяване на поземлената собственост) – СД «Николов и сие»,
Проектант на граждански договор (проектант - възстановяване на поземлената собственост) - ЕТ “Михаил Михайлов”, София,
Специалист- проектант – Дирекция “Централен кадастър”, София,
Специалист – геодезист – СП “Териториален кадастър”, Велико Търново
 

Публикации

1. Мотева, М. 1987. Разпределение и динамика на влагата в почвата при разредено напояване на царевицата по бразди на излужена канелена горска почва. Сб. Доклади от Юбилейна научна сесия “Поливното земеделие – фактори за решаване на продоволствения проблем”, септември, Стара Загора: 128-135
2. Мотева, М. 1989. Разпределение на влагата в почвата при разредено напояване на царевицата по бразди. Известия на Института по хидротехника и мелиорации, т. XXIII: 40-48
3. Живков, Ж., М. Мотева. 1993. Ефективно използуване на поливната вода в условията на частно земеделие. Сб. "Аграрната реформа в страните от Източна и Централна Европа”, 105-111
4. Кирева, Р., М. Мотева. 1994. Характеристика на навлажняване на излужена канелена горска почва при капково напояване и по бразди. Известия на Института по хидротехника и мелиорации, том XXIV, с. 131
5. Dimitrov, P., M. Moteva, R. Kireva. 1995. Optimum Use of Water Resources in the Struggle against Drought for Sustainable Agriculture in Bulgaria. International Workshop on Drought in the Carpathian Region, 3-5 May, Hungary
6. Димитров, П., М. Мотева, Р. Кирева. 1996. Модел за влияние на напояването върху добива от царевица за зърно. Научни трудове, Селскостопанска академия, том 3, св. 2
7. Dimitrov, P., R. Kireva, M. Moteva. 1996. Irrigation Impact on Vegetable Growing in Unheated Plastic Greenhouses. Second International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, Chania, Greece
8. Popov, S., P. Dimitrov, R. Petrova, S. Kalcheva, J. Jivkov, S. Chehlarova, M. Moteva. 1996. Management Information System in Irrigation. 16th ICID Congress, 15-22 September, Cairo, Egypt
9. Мотева, М. 1997. Комасацията – средство за повишаване ефективността от поливните площи. Сб. доклади от Конференция “Младите специалисти в хидромелиорациите”, IV-то Национално честване “Световен ден на водата”, София: 15-17
10. Мотева, М., Р. Гаджев. 1998. Подход за ограничаване на екологичния риск в хидромелиоративните площи при съвременните форми на земеползване. Известия на Института по хидротехника и мелиорации, т. XXV, С., 507-509
11. Мотева, М. 1998. Разпределение на водата в почвата при напояване през бразди с оптимална и намалена поливна норма. Известия на Института по хидротехника и мелиорации, т. XXV: 251-255
12. Мотева, М. 1999. Контури на навлажняване на излужена канелена горска почва при напояване през бразди. Растениевъдни науки, № 1: 28-32
13. Мотева, М., Сп. Калчева. 2002. Високите подпочвени води – ресурс в борбата с водния стрес при растенията. Екология и бъдеще, т. I, № 2-4, с. 43-45
14. Славов, Н., М. Мотева. 2002. Влияние на климатичните промени върху някои характеристики на засушаванията в България. Екология и бъдеще, т. I, № 2-4: 31-33
15. Славов, Н., М. Мотева. 2003. Влияние на промените на климата върху изпарението в България. Сборник научни доклади от международна научна конференция “50 години Лесотехнически институт”. Секция “Екология и опазване на околната среда”, 1-2 април, 172-176
16. Славов, Н., М. Мотева. 2003. Оценка на ресурсите слънчева радиация за пресмятане на евапотранспирацията по FAO Penman–Monteith в България. Селскостопанска техника, № 5-6, 149-152
17. Славов, Н., М. Мотева. 2003. Климатичните промени в България и засушаването през вегетационния период. Сп. Земеделие плюс, №3: 25-26
18. Славов, Н., М. Мотева, V. Georgieva. 2004. Промените на климата и засушаването в България през последното столетие. Водно дело, 1-2: 33-37
19. Florov, V., M. Moteva. 2004. Water saving technology with “Agrodrip” pipes. Advantages and scope of application. Interregional ICID Conference on Food Production and Water: Social and Economic Issues of Irrigation and Drainage, 5-11 September, Moscow, Russia, CD version
20. Moteva, M., D. Davidov. 2004. Land Consolidation of Irrigated and Drained Territories. In Proceedings of the Second Conference of the Union of Scientists “Energy Efficiency and Agricultural Engineering”, Rousse, Bulgaria, 3-5 June, 549–556
21. Slavov, N., M. Moteva, G. Patamanska. 2004. Mathemaical modelling of crop water regime. Proceedings of the 4-th International Workshop on Irrigation and Drainage Research as Part of a Celebration of the World Water Day, Macedonia, 107–112
22. Slavov, N., M. Moteva. 2004. Relation between the reference evapotranspiration and the measured evaporation from open water surface in Bulgaria. BALWOIS International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 25-29 May, Ohrid, Macedonia, CD version
23. Мотева, М. 2005. Върху разстоянието между поливните бразди при царевица за зърно. Селскостопанска техника, № 6, 32-37
24. Славов, Н., В. Георгиева, М. Мотева. 2005. Промяна на климата в България през последното столетие и негативните изменения на природните ресурси. Сб. Научни доклади от Национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”, 15-19 май 2005 г., С., 533-538
25. Славов, Н., Г. Георгиев, М. Мотева. 2005. Изследване характеристиките на засушаването през последното столетие в Северозападна България. Сб. Научни доклади от юбилейна научна конференция с международно участие “Селекционни и технологични аспекти при производството и преработката на соя и други бобови култури”, 8 септември, Павликени, 227-235
26. Славов, Н., М. Мотева, В. Георгиева. 2005. Върху усвояемостта на валежите при формиране на водните запаси на почвата. Сб. Доклади от І Национална научна конференция по екология “Биоразнообразие, екосистеми, глобални промени”, 4-5 ноември, 2004, София, 417-424
27. Славов, Н., М. Мотева. 2005. Изследване характера на засушаванията в Северна България през миналото столетие. Екология и индустрия, т. 7, № 1, 68-70
28. Славов, Н., М. Мотева. 2005. Върху някои характеристики на засушаванията в Южна България. Сб. доклади “Селекция и агротехника на полските култури”, Балканска научна конференция, посветена на 80-годишнината от създаването на Института по земеделие, Карнобат – 2 юни 2005, ІІ част, 363-368
29. Славов, Н., В. Георгиева, М. Мотева. 2005. Промени на климата и засушаването в България през изминалото столетие. Научни трудове на НЦАН, т. 3, 272-281
30. Славов, Н., М. Мотева, В. Георгиева. 2005. Изменението на климата през последното столетие в Североизточна България и влиянието му върху земеделието. Известия на Съюза на учените – Русе, сер. 3 “Аграрни и ветеринаромедицински науки”, т. 3, 160-165
31. Славов, Н., М. Мотева, В. Георгиева. 2005. Промени на природните ресурси на Южна България и влиянието им върху земеделското производство. Научни трудове на Аграрен университет Пловдив, т. L, № 1: 271-277
32. Moteva, M. 2005. Furrow irrigation with optimum and reduced irrigation rates and the impact of the pre-irrigation soil moisture. Proceedings of ICID Workshop on “Use of Water and Land for Environmental Sustainability – Role of Young Professionals”, 12 Sept., Beijing, China, http//www.irncid.org/upf.pdf , 59-66
33. Moteva, M., N. Slavov, A. Mehandjieva. 2005. Depletion of the available water at rain fed and furrow-irrigated maize in a cunnamonic red forest soil. ICID 21st Regional Conference 2005 – 15-19 May 2005 – Frankfurt (Oder) and Slubice – Germany and Poland, CD Version
34. Slavov, N., M. Moteva. 2005. Computing solar radiation in order to estimate FAO Penman-Monteith reference evapotranspiration in Bulgaria. Селскостопанска техника, № 2, 45-51
35. Мотева, М., С. Калчева. 2006. Напояване и торене на царевица за зърно при високи подпочвени води. Field Crop Studies, Vol. ІІІ, No. 3, 425-434
36. Славов, Н., М. Мотева, П. Ристевски. 2006. Глобалното затопляне и изменението на климата на територията на република България и Македония. Екология и индустрия, т. 8, 16-18
37. Славов, Н., М. Мотева. 2006. Влияние на изменението на климата върху процесите на засушаването и деградацията на земите в България. Почвознание, агрохимия и екология, год. ХХХХ, No. 3, 3-10
38. Florov, V., M. Moteva. 2006. Comparative analysis of the “on-line” and “in-line” drip irrigation systems for perennial plants. Proc. EE&AE’2006 International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 7-9 June, 279-282
39. Славов, Н., М. Мотева. 2006. Уязвимост и адаптация на земеделската растителност към изменението на климата на Балканите. Механизация на земеделието, № 9-10, 12-15
40. Moteva, M. 2006. Impact of pre-irrigation soil moisture on maize yield at furrow irrigation with optimum and reduced irrigation depths. Proc. EE&AE’2006 International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 7-9 June, p. 265-271
41. Moteva, M., V. Kazandjiev, J.Jivkov. 2006. Impact of the agrometeorological factors upon the potential evapotranspiration of maize in Bulgaria. Proc. 8th Conference on Meteororogy-Climatology-Atmospheric Physics, Athens, 24-26 May, v. C: 193-199
42. Slavov, N., M. Moteva. 2006. Investigation of PHAR efficiency during the process of photosyntesis at maize. Proc. EE&AE’2006 International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 7-9 June, 272-278
43. Slavov, N., M. Moteva. 2006. Investigation of the open water surface evaporation over the territory of Bulgaria. BALWOIS International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 23-26 May, Ohrid, Macedonia, CD version
44. Georgieva, V., M. Moteva, V. Kazandjiev. 2007. Impact of climate change on water supply probability of winter wheat in Bulgaria. Agriculturae Conspectus Scientificus Journal , Vol. 72, No. 1, 39-44
45. Moteva, M., Zh. Zhivkov. 2007. Dynamics of the available water in cinnamonic forest soil at two kinds of grain crops. Agriculturae Conspectus Scientificus Journal, Vol. 72, No. 1, 45-51
46. Кирева, Р., Р. Петрова, М. Мотева. 2007. Възможности за напояване на слънчоглед при настъпващите климатични промени в България. Селскостопанска наука, 40, 3, 32-39
47. Славов, Н., М. Мотева. 2007. Определяне на изпарението от свободна водна повърхност за оценка на евапотранспирацията на земеделските кулури в България. Почвознание, агрохимия и екология, год. XLI, 2: 3-9
48. Славов, Н., М. Мотева. 2007. Върху пространствената представителност на изпарението от водна повърхност в България. Селскостопанска наука, год. XL, 5: 3-10
49. Moteva, M., V. Kazandjiev, Zh. Zhivkov, V. Georgieva. 2007. Investigation of reference evapotranspiration under the climatic conditions of Bulgaria. Proc. ICID 22nd European Regional Conference, 2-7 Sept., 2007, Pavia, Italy, CD Version
50. Slavov, N., M. Moteva. 2007. The agroclimatic resources of Bulgaria and the climate changes during 20th century. Proceedings 3rd International Conference “Global Changes and Regional Challenges 28-29 April 2006, Sofia University, Faculty of Geology and Geography, 399-404
51. Георгиева, В., М. Мотева, В. Казанджиев. 2008. Естествена водоосигуреност и добиви от зимна пшеница през периода на съвременния климат. Научни трудове на Аграрен университет, Пловдив, Доклади от Х Национална научна конференция «Екология и здраве», Пловдив, 10 април, 73-80
52. Kazandjiev, V., V. Georgieva, M. Moteva. 2008. Agroclimatic resourcies in Bulgaria for field crop cultivation under irrigated and rain-fed conditions. International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 27-31 May, Ohrid, Macedonia, CD version
53. Славов, Н., М. Мотева. 2008. Фитоклиматична оценка на сроковете на преходите през характерни температурни граници. Наука за гората, 2: 5-18
54. Мотева, М., А. Стоянова. 2008. Опитни резултати от гравитачно напояване през бразди в два района на Южна България. Растениевъдни науки, 45, 4, 334-338
55. Мотева, М., А. Стоянова. 2008. Коефициенти Kc по FAO при царевица за зърно в два района на Южна България. Растениевъдни науки, 45, 4, 328-333
56. Мотева, М., В. Казанджиев, В. Георгиева. 2008. Изследване на еталонната евапотранспирация по FAO Penman-Monteith на територията на България”, Селскостопанска техника, 5, 26-33
57. Moteva. M. 2008. Precise estimation of the evapotranspiration losses in Bulgaria – a precondition for water and energy conservation for the economy. Journal of Agricultural Machinery Science, Vol. 4, No. 2, 151-156
58. Moteva, M., V. Kazandjiev, V. Georieva. 2008. Interaction between Reference Evapotranspiration and the Meteorological Parameters in FAO 56 Penman-Monteith Equation. Global Environmental Change: Challenges to Science and Society in Southeastern Europe International Conference, Sofia, 19-21 May, 2008, CD Version
59. Давидов, Д., М. Мотева. 2009. Анализ на формулата FAO Penman-Monteith за изчисляване на еталонната евапотранспирация. Proc. Int. Conf. “Soil Tillage and Ecology”, 1-5 Sept., Albena, Bulgaria, 149-156
60. Мотева, М., В. Георгиева, В Казанджиев. 2009. Климатична влагообезпеченост на земеделските култури в България. Селскоскопанска техника, 1, 31-38
61. Georgieva, V., M. Moteva, V. Kazandjiev. 2009. Contemporary Water Supply of Winter Wheat in Southern Bulgaria. Proc. XXХIII CIOSTA, CIGR V Conference “Technology and Management to Ensure Sustainable Agriculture, Agro-Systems, Forestry and Safety”, 17-19 June, 2009, Reggio Calabria, Italy 1265-1270
62. Moteva, M., V. Kazandjiev, V. Georgieva. 2009. Assessment of the contemporary hydro-thermal conditions for crop growing in Bulgaria. Proc. Int. Conf. “Soil Tillage and Ecology”, 1-5 Sept., Albena, Bulgaria, 134-141
63. Moteva, M., V. Kazandjiev, V. Georgieva. 2009. Reference evapotranspiration in Bulgaria and the impact of climate change. Proc. 4th Conf. “Energy Efficiency & Agricultural Engineering, 1-3 Oct., Rousse, Bulgaria, 287-295
64. Moteva, M., V. Georgieva, V. Kazadjiev, P. Dimitrov. 2009. Atmospheric water supply for the potential evapotranspiration in Bulgaria. ICID 23rd ERC 2009 “Progress in Managing Water for Food and Rural Development”, 18-24 May, Lviv, Ukraine, CD Version
65. Vidinova, E., M. Moteva. 2009. Valuation of maize (grain) irrigation scheduling under water deficit conditions. Сборник доклади от Семинар по екология, СУБ, ЦЛОЕ-БАН, 24-24 април, София, България, 295-302
66. Георгиева, В., М. Мотева, В. Казанджиев, G. Gaspar-Mathene. 2010. Коефициенти на усвояемост на валежите при пшеница в Южна България. Растениевъдни науки, 47, 2, 136-143
67. Георгиева, В., М. Мотева, В. Казанджиев, G. Gaspar-Mathene. 2010. Усвояемост на валежите при два почвени типа в Северна България. Растениевъдни науки, 6, 589-596
68. Давидов, Д., М. Мотева. 2010. Сравнение на евапотранспирацията, изчислена по формулата FAO Penman-Monteith и чрез температурата на въздуха. Селскостопанска техника, 1, 102-106
69. Казанджиев, В., М. Мотева, В. Георгиева. 2010. Климатични промени, агроклиматични ресурси и агроклиматично райониране на земеделското производство. Селскостопанска техника, 3, 109-116
70. Мотева, М., В. Казанджиев, В. Георгиева. 2010. Влияние на климатичните промени върху еталонната евапотранспирация в България. Растениевъдни науки, 47, 2, 181-186
71. Мотева, М., А. Стоянова. 2010. Ефект от напояването и икономически резултати при царевица за зърно, отглеждана на излужена смолница. Растениевъдни науки, 6, 604-608
72. Kostadinov, G., M. Moteva. 2010. Optimum use of the irrigational water in a maize (grain) field. Proc. 4th International Conference “Trends in Agricultural Engineering 2010”, 7-10th Sept., Prague, Czech Republic, 322-328
73. Mitova, T., M. Moteva, V. Kazandjiev, V. Georgieva. 2010. Abiotic stressing factors for rapeseed (Brasica Napus L.) production in Bulgaria, Селскостопанска техника, 2, 11-21
74. Mitova, T., M. Moteva, V. Kazandjiev, V. Georgieva, G. Ganchev. 2010. Climatic risks for rapeseed (Brasica Napus L.) production in Bulgaria. Proc. 4th International Conference “Trends in Agricultural Engineering 2010”, 7-10th Sept., Prague, Czech Republic, 442-447
75. Moteva, M., A. Matev, A. Stoyanova. 2010. Possibilities for obtaining high yields from row crops in water deficit conditions: a case study in Bulgaria. Proc. 14th Intern. Wat. Tech. Conf. IWTC 2010, 21-23 March, Cairo, Egypt,14-24
76. Moteva, M., V. Kazandjiev, V. Georgieva. 2010. Climate change and the hydrothermal and the evapotranspiration conditions in the planning regions of Bulgaria. Proc. 14th Intern. Wat. Tech. Conf. IWTC 2010, 21-23 March, Cairo, Egypt, 3-14
77. Moteva, M., V. Kazandjiev, V. Georgieva. 2010. Impact of Climate Change on Soil Water Table in Sofia Region, Bulgaria. International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 25-29 May, Ohrid, Macedonia, CD version
78. Kazandjiev V., V. Georgieva, M. Moteva, T. Marinova, P. Dimitrov. 2010. Future state of the climate change, mitigation and development of sustainable agriculture in Bulgaria, Proceedings of EMS 2010, 8-th ECAC, WEB version, Zurich
79. Мотева, М., Н. Славов, В. Казанджиев, В. Георгиева, Г. Костадинов. 2011. Анализ на изпарението от свободна водна повърхност по райони за планиране в България. Сб. Доклади от международна конференция „100 години почвена наука в България”, 16-20 май 2011, София, 323-329
80. Georgieva, V., V. Kazandjiev, M. Moteva. 2011. Soil moisture regime of Chernozems Bulgaria and the water supply of winter wheat crops. Proc. GeoMed2010 2nd International Geography Symposium, 2-5 June, 2010, Kemer, Antalya, Turkey, 53-63
81. Georgieva, V., M. Moteva, V. Kazandjiev. 2011. Contemporary irrigation requirements of maize (grain), grown on Chernozems in north Bulgaria Proc. XXXIV CIOSTA CIGR V Conference 2011 “Efficient and safe production processes in sustainable agriculture and forestry”, 30.06-1.07. 2011, Vienna, Austria, CD Version
82. Moteva, M., V. Kazandjiev, G. Kostadinov, V. Georgieva. 2011. Evapotranspiration demand on the territory of Bulgaria. Proc. XXXIV CIOSTA CIGR V Conference 2011 “Efficient and safe production processes in sustainable agriculture and forestry”, 30.06-1.07. 2011, Vienna, Austria, CD Version
83. Moteva, M., V. Kazandjiev, Zh. Zhivkov, V. Georgieva, I. Georgieva. 2011. Irrigation Scheduling on the Base of Differently Estimated Crop Evapotranspiration. Journal of Agricultural Machinery Science. Vol. 7, No. 3, 225-230
84. Kostadinov, G., E. Dimitrova, M. Moteva. 2011. Modeling of the spray liqiud distribution of rotary atomizers. Proc. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 21-23 Sept., Istanbul, Turkey, 108-112
85. Митова, Т., М. Мотева. 2011. Рискови стресови фактори за рапицата: І част. Земеделие плюс, 2-3, 11-12
86. Митова, Т., М. Мотева. 2011. Рискови стресови фактори за рапицата: ІІ част. Земеделие плюс, 4, 29-31
87. Koumanov, K., M. Moteva, V. Kazandjiev. 2011. Estimating the evapotranspiration of a peachorchard from weather data – simple or intricate? Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 13, 6, 2010, 1621-1634
88. Kazandjiev, V., K. Vegh, M. Moteva, V. Georgieva, P. Dimitrov. 2011. Growth and productivity of basic agricultural crops in accordance with expected climatic changes in Bulgaria and Hungary. 11th EMS / 10th ECAM, 12-16 Sept., Berlin, Germany, EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 8, 2011-Kazandjiev_Vegh_Moteva_Georgieva_Dimitrov_EMS2011-760_presentation.pdf
89. Kazandjiev, V., P. Dimitrov, K. Vegh, M. Moteva, V. Georgieva. 2011. Climate Change, Mitigation of Consequences and Development of Sustainable Management of Agriculture in Bulgaria. Proc. 20-th International Scientific Conference - Agrarian perspectives, Prague, Czech Republic, 299-307
90. Moteva, M., V.Kazandjiev, T. Mitova, V. Georgieva. 2012. Climatic risks for rapeseed (Brassica Napus, L.) growing in Sofia Region, Bulgaria. BALWOIS2012 – Ohrid, Macedonia, 28 May – 2 June 2012, CD Version
91. Мотева, М., Георгиева, И. 2012. Намаляване на водния стрес при царевица чрез напояване през бразди. Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, 1, 79-88
92. Moteva, M, Z. Dimov, V. Tanaskovik. 2012. Cotton production in Bulgaria and Macedonia – a brief historical review and the present state of the arts. Proc. 1st Int. Symp. for Agriculture and Food, 12-14 Dec., Scopie (in print)
93. Georgieva, I., M. Moteva, Zh. Zhivkov. 2013. Distribution of soil moisture in the profile of tpical chernozems under wide-space irrigation and impact on the yield of maize (Zea mays L.). Scientific Papers, Series A. Agronomy, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Vol. LVI, 261-269
94. Moteva, M., T. Trifonova, A. Gigova, V. Georgieva. 2013. Effect of irrigation on productivity of three cultivars of rapeseed (Brassica napus L.) Proc. 2nd Int. Simposium on Kaz Mountains and Edremit “Human-Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems” 3-5 May 2013, Edremit, Turkey, 379-388m
95. Moteva, M., Z. Dimov, V. Tanaskovik. 2012. Cotton production in Bulgaria and Macedonia – a brief historical review and the present state of the arts. Proc. Int. Symp. for Agriculture and Food, 12-14 Dec., Scopie, CD Version
96. Gigova, A., M. Moteva, T. Mitova, G. Kostadinov. 2013. Irrigation impact on leaf area and net photosnthetic productivity of canola. Proc. 5th Int.Conf.TAE 2013, 3-6 Sept.,Prague, Czech Republic, 173-180
97. Simunic, I., V. Spalevic, M. Vukelic-Shutoska, V. Tanaskovik, M. Moteva, N. Uzen. 2013. Climate changes and water requirements in field crop production, Proc. 24th Int. Sci.-Expert Conf. on Agric.&Food Industry, 26-28 Sept., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 309-313
98. Kostadinov, G., M. Moteva. 2014. Errors of leaf area measurements by using digital camera and scanner. Journal of Agricultural Machinery Science, 10 (2), 107-111
99. Moteva, M., V. Kazandjiev, Zh. Zhivkov, R. Kireva, B. Mladenova, A. Matev, R. Kalaydzhieva. 2014. Estimation of crop evapotranspiration in Bulgarian climate conditions. Scientific Papers, Series A. Agronomy, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Vol. LVII, 255-263
100. Мотева, М. 2014. Земята като ресурс – конференция на Европейската Комисия по глобалните и европейските проблеми на земеползването (преглед на събитието). Геодезия, картография, земеустройство, 3-4 (под печат)
101. Moteva, M., M. Mondeshka, A. Stoeva, N. Yarlovska. 2014. Contemporary issues of land use and water management for agriculture in Bulgaria. Journal “Life Sciencies, a Challenge for the Future”, 23-25 Oct., Iaşi, Romania, CD Version
102. Kazadjiev, V., M. Moteva, V. Georgieva. 2014. Near and far future climate conditions for crop growing in Bulgaria. Proc. 12th Int. Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 3-6- Sept., Cappadokia, Turkey,183-189
103. Tanaskovik, V., Cukaliev, O., Moteva, M., Jankulovska, M., Markoski, M., Spalevic, V., Rusevski, R., Bogevska, Z. and Davitkovska, M. 2015. The influence of irrigation and fertilization regime on some phenological stages and earliness of pruned pepper. Agriculture and Forestry, Vol. 61, Issue 2: 7-17, 2015, Podgorica.
104. Moteva, M., V. Tanaskovik, A. Gigova, T. Mitova, V. Kazandjiev, V. Georgieva , I. Simunic. 2015. Yield and yield components of canola (Brassica napus, L.) under irrigation. Proc. 2nd Int. Symposium for Agriculture and Food, Ohrid, 7-9 Oct.2015 (in print)
105. Spalevic V., Vujacic, D., Barovic G., Simunic I., Moteva M., Tanaskovik V. 2015. Soil erosion evaluation in the Rastocki Potok watershed of montenegro using the erosion potential method. Proc. 2nd Int. Symposium for Agriculture and Food, Ohrid, 7-9 Oct.2015 (in print)
106. Tanaskovik V., Cukaliev O., Moteva M., Taparauskiene L., Bojan S., Spalevic V., Markoski M., Nechkovski S. 2015. Bioclimatic coefficient of plastic house grown pepper as influenced by irrigation and fertilization techniques. Proc. 2nd Int. Symposium for Agriculture and Food, Ohrid, 7-9 Oct.2015 (in print)
107. Moteva, M., V. Kazadjiev, V. Georgieva. 2015. Climatological and Meteorological Information for Future Sustainable Agriculture in Bulgaria. In: Environment, Ecology and Sustainability at the Beginning of 21st Century, Ed. Prof. Recep Efe, S., BAS (in print)
108. Мотева, М., В. Казанджиев, В. Георгиева, И. Шимунич. 2015. Пространствени характеристики на еталонната евапотранспирация през последните десетилетия в България. Межд. конф. “Почвата и агротехнологиите в променящия се свят”, 11-15 май 2015, ИПАЗР, София, CD version
109. Moteva, M., V. Kazadjiev, V. Georgieva. 2015. The impact of climate changes during the period 1971-2010 on the reference evapotranspiration in North Bulgaria. Списание на българското геологическо дружество. (под печат)
110. Simunic, I., B. Matkovic, M. Moteva, M. Vukelic-Shutoska. 2015. Required water quantities for irrigation of agricultural crops – demonstration project Červar-Porat-Bašarinka. Proc. 6th Croatian Water Conference “Croatian Waters on the Investment Wave”, 967-976
111. Moteva, M., N. Yarlovska, M. Mondeshka, A. Stoeva, I. Simunic, V. Spalevic, V. Tanaskovik, M. Vukelic. 2015. Spatial planning as an aproach to improving land and water use in the agricultural areas. Proc. 6th Croatian Water Conference “CroatiaККn Waters on the Investment Wave”, 895-904
112. Гигова, А., М. Мотева, Т. Митова, В. Георгиева, В. Танаскович. 2015. Динамика на водния запас на излужена канелена горска почва при зимна маслодайна рапица. Международна конференция “Почвата и агротехнологиите в променящия се свят”, 11-15 май 2015, ИПАЗР, София, CD version
113. Кръстева, В., В. Стефанова, М. Мотева, З. Митрева. 2015. Агроекологичен потенциал на земеделските земи на община Павел Баня за отглеждане на маслодайна роза (Roza damascena), Международна конференция “Почвата и агротехнологиите в променящия се свят”, 11-15 май 2015, ИПАЗР, София, CD version
114. Казанджиев, В., В. Георгиева, М. Мотева. 2015. Динамика на някои агроклиматични индекси през периода 1990-2010 г. на територията на България. Международна конференция “Почвата и агротехнологиите в променящия се свят”, 11-15 май 2015, ИПАЗР, София, CD version
115. Georgieva, V., V. Kazandjiev, M. Moteva. 2015. A Water Balance Model for Calculation of Soil Water Content in a Winter Wheat Field, Proceeding 15-th International Multidisciplinary scientific Geoconferences, Albena, b. 3, v. 1, p. 9-17. ISSN: 1314-2704
116. Гаджалска, Н., Р. Кирева, В. Събкова, Г. Патаманска, М. Мотева, В. Браничева, Е. Грънчарова, К. Караиванов. 2015. Ефективност на напояването на черноземи. В: Черноземите в България – проблеми, оценка, използване и опазване. Под ред. на проф. д-р М. Теохаров, С., Българско почвоведско дружество, 80-94
117. Moteva M. 2016, Agricultural land-use planning and the role of the state. AgroLife Scientific Journal, Volume 5, Number 1, ISSN 2285-5718, 144-149. http://agrolifejournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/250-agricultural-land-use-planning-and-the-role-of-the-state
118. Moteva, M., K.A. Mamonov, O.V. Pyrkova. 2016. Solving problems of urban development monitoringof land use using GIS. Материалы Международной научно-практической конференции „Европейские стандарты оценки, землеустройства и кадастра: проблемы внедрения и пути их реализации в Украине“, 28 апрель 2016, Полиграфцентр „Влавка“, Харьков, 148-151, УДК 349.412, ББК 67.307, Е 24
119. Pawlikowska, Е., P. Popek, A. Bieda, M. Moteva, A. Stoeva. 2016. Analysis of the legal methods of agricultural land protection in Central Europe on the example of Poland and Bulgaria. Real Estate Management and Valuation, Polish Real Estate Scientific Society, eISSN: 2300-5289, Print ISSN: 1733-2478 (in print)
120. Moteva M, Spalevic, V., A. Gigova, V. Tanaskovik. 2016. Water use efficiency and yield-dependences for canola (Brassica napus, L.) under irrigation. Agriculture & Forestry, Vol. 62 Issue 1: 403-413, 2016, Podgorica DOI: 10.17707/AgricultForest.62.1.42
121. Мотева, М. В. Казанджиев, В. Георгиева, А. Каранов. 2016. Актуално зониране на земеделската територия на България по агроклиматичен фактор. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol., 2016, (под печат)
122. Moteva, M., V. Georgieva. В. Казанджиев. 2016. Актуални норми на водопотребление в растениевъдството в България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 2016 (под печат)
123. Moteva, M., V. Tanaskovik, A. Gigova, T. Mitova, V. Kazandjiev, V. Georgieva , I. Simunic. 2016. Yield and yield components of canola (Brassica napus, L.) under irrigation. Symp. Proc. 2nd Int. Symposium for Agriculture and Food, Ohrid, 7-9 Oct.2015, 631-642 ISBN 978-9989-845-64-2
124. Tanaskovik V., Cukaliev O., Moteva M., Taparauskiene L., Bojan S., Spalevic V., Markoski M., Nechkovski S. 2016. Bioclimatic coefficient of plastic house grown pepper as influenced by irrigation and fertilization techniques. Symp. Proc. 2nd Int. Symposium for Agriculture and Food, Ohrid, 7-9 Oct., 2015 695-706, ISBN 978-9989-845-64-2
125. Moteva, M. 2016. Current Challenges and Issues to Agricultural Land-Use Planning in Bulgaria. In: Development of Science and Engineering, Chief ed. Prof. Recep Efe, St. Kliment Ohridski University Press (in print)
126. Мотева, М., К.А. Мамонов, Х. Донева, Г. Христова. 2016. Консолидация земепользований аредаторов: конструктивная идея в условиях Болгарии. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри Земельного адміністрування та геоінформаційних систем, 3 ноября, 2016г. Харьков, Украина, 46-50
 

Конспекти

Учебни материали


Курсови задачи и задания

Правила за заверка

Фото галерия

  • С Пламена 2016
  • С Пламена и Милена 2016
  • Maria Djudjeva 2017
  • С Майкъл 2017
  • С Александра 2017