Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

инж. Ивайло Жеков

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд - Докторант

инж. Ивайло Жеков
Кабинет Б4
Приемно време

Пн: 11.00 - 13.00

Вт:  11.00 - 13.00

Телефон 0887 988 700
E-mail ivaylozhekov@gmail.com

Лекционни курсове

 АИТ, ПИИС

Образование

2003 - 2009 - УАСГ, ССС

2013 - 2016 - УАСГ, редовен докторант, катедра "Автоматизация на инженерния труд"

Езици

 Английски

Професионални умения

- строително инженерство

- софтуерно инженерство

Научни интереси

- проектни сеизмични въздействия

- цифрова обработване на сигнали

- обработка на реални и генериране на изкуствени сеизмични записи към целеви спектър на рагиране

- софтуерно инженерство

Научна дейност

Дисертационен труд на тема "Оценка на възможностите при дефиниране на проектни сеизмични въздействия" /ръководител проф. Гергана Моллова/

 

Членство

 КИИП - Пълна проектантска правоспособност

Участие в научно-изследователски проекти

Научно-изследователски проект на ЦНИП при УАСГ № Д–71/14 „Оценка на възможностите при дефиниране на проектни сеизмични въздействия. Генериране и използване на изкуствени акселерограми” (ръководител колектив проф. Г. Моллова, участник – инж. Ив. Жеков)

Участие в проектиране и строителство

- Канеф Център, Русе, - възложител: Русенски Университет "Ангел Кънчев"

- Козирка над трибуни към градски стадион гр. Русе, възложител: Община Русе

- Многобройни промишлени стоманени сгради, Област Русе

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 проектни сеизмични въздействия, реални, изкуствени сеизмични записи, програмен продукт

Публикации

  1. Ив. Жеков, „Приложен програмен продукт за избор и обработка на акселерограми от земетресения”, Международна Научна Конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, ВСУ „Черноризец Храбър”, 11-13 Септ. 2014, Варна, България
  2. Ив. Жеков, Г.Моллова, „Мащабиране в честотна област при обработка на акселерограми от земетресения”, Ежегодна Научна Конференция на СУБ-Пловдив, 31 Окт.-01 Ноември, 2014, Пловдив, България.
  3. Ив. Жеков, Г.Моллова, „Web-базирана програмна система за генериране и обработка на сеизмични записи.“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, 2014, София, България /предадена за рецензиране/.
  4. Zhekov I., Mollova G., „Computer generation of artificial strong ground motion accelerograms based on the wavelet algorithm”, Proc. of the “International Scientific Conference Computer Science 2015”, pp. 88-93, 8-20 Sept. 2015, Durres, Albania
  5. Ив. Жеков, Г.Моллова, „Сравнителен анализ на подходите при дефиниране на проектни сеизмични въздействия с изкуствени акселерограми“, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, 2015, София, България /предадена за рецензиране/.