Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Румяна Анева

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Румяна Анева
Кабинет Р325
Приемно време

Вторник 09.01.2024г. от 11:00 до 13:00ч.

Сряда  10.01.2024г. от 11:00 до 13:00ч.

Петък 12.01.2024г. от 11:00 до 113:00ч.

 

 

 

E-mail aneva_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Инженерна геодезия, курс лекции за специалност Управление в строителството

Геодезия и вертикално планиране, курс лекции за специалност ЛАЛП

Образование

Висше - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Участие в научно-изследователски проекти

1. Портативна мултифункционална хидрографска система с радиоуправляем носител. УАСГ, 2012-2013.

2. Автоматизирана система за геодезичен контрол при изграждане на връхни мостови конструкции по метода на конзолното бетониране, УАСГ, 2014-2016.

Участие в проектиране и строителство

1. Изследване на наносите на яз. Ясна поляна, 2004 г.
2. Изследване на наносите на яз. Камчия, 2004г.
3. Хидрографска снимка на яз. Ясна Поляна и извеждане на нови ключови криви, 2006г.
4. Начално измерване на наносните профили на яз. Ясна поляна, 2006г.
5. Хидрографска снимка на яз. Асеновец и извеждане на нови ключови криви, 2008г.
6. Начално измерване на наносните профили на яз. Асеновец, 2008г.
7. Хидрографска снимка на езеро в кв. Искър, гр. София – 2008г.
8. Изследване на експлоатационното и техническо състояние на язовири "Суходол", "Мрамор", "Сеславци" и "Мърчаево", 2009г.
9. Проект №DIR-5113325-6-96 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна“ и резерват „Бели Лом“, оперативна програма „Околна среда“, 2007-2013г.
10. Изследване на наносите на яз. Ясна поляна, 2014г.

Участие в международни проекти

1. "Improving flood prevention and flood hazard awareness trough the development of a standardized aproach for small dams risk assessment and management based on European best practices and shared experience"(DAMSAFE), 2011-2013

Публикации

1. Костадинов Т., Д. Огнянов, Р. Анева, Геодезически работи при превенция от наводнения в   потенциално опасни речни долини, Международна юбилейна научно-приложна конференция, УАСГ, 2012


2. Костадинов Т., Р. Анева, Точност на ключови криви на водохранилища, изведени от съществуваща топографска основа, XXIII Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”,София,7-8 ноември, 2013


3. Костадинов Т., Ив. Янков, Р. Анева, Портативна мултифункционална хидрографска система с радиоуправляем носител, Международна юбилейна научно-приложна конференция, УАСГ, 2012


4. Костадинов Т., Ив. Янков, Р. Анева, Софтуер за последваща обработка на хидрографски измервания, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, том XLIV, св. V, 2014

5. Анева Р., Точност при определяне на наноси на водохранилища, Геомедия, бр. 4, 2015

6. Manual for small dams’ flood risk assessment and management, “DamSafe” Program, European Commission “ DG ECHO”, 2013

Курсови задачи и задания


Други