Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

ас. Мила Белобрадова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

ас. Мила Белобрадова
Кабинет Б010
Приемно време

 

15.00-16.00 вторник и 12.30-13.00 петък.

 

 

 

E-mail belobradova.mila@gmail.com
Семейно положение Омъжена

Лекционни курсове

Microsoft Teams

Акаунт: Мила Белобрадова; mbelobradova_fte@uacg.bg

Икономика на строителството, спец.“ВК, ХС“ 21/22, втори курс, упражнения

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a11UER5oJzpJfFgv71ftGVtjzNd5V5HBhZTkDncEypJQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=82d71be9-82f2-4f2a-ae84-ebdadb5361de&tenantId=10b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12


Присъединете се към екип чрез код: 
m7oh0ra

За студенти задочно обучение: датите за поправка са последната събота в месеца след предварителна оговорка две седмици по-рано (телефон за контакти +359 988879732).

Образование

Университет по национално и световно стопанство гр. София 

2014-2016

     В ОКС "Магистър", катедра "Икономикс", със специалност "Макроикономика" (преподаване на български език, редовна форма).

Основни предмети: Приложна микро и макроикономика; Икономическа теория на обществения избор; Международна икономика; Финансови пазари; Иконометрия; Глобализация и икономическа трансформация; Монетарна икономика; Човешки капитал; Икономическа политика и устойчиво развитие и др.

2009-2014

     В ОКС "Бакалавър", катедра "Икономикс", със специалност "Макроикономика"  (преподаване на български език, редовна фоема).

      Защита на магистърска теза на тема:  "Зависимости между основните показатели на икономическите цикли в България".

 • Основни предмети:  Микро и макроикономика; Иконометрия; Маркетинг; Менинджмънт; Икономическа политика на ЕС; Европейска интеграция; Статистика; Финанси; Счетоводство; Стопанска логистика; Икономика на иновациите; Глобална политическа икономия; Институционална икономика; Паричен икономикс; Макроикономическа статистика;  Икономическа политика; Икономически растеж и др.

 

Научни интереси

 Научни интереси в областта на:

 • Макроикономиката и по-специално макроикономическа стабилизация;
 • Иконометрия и статистика;
 • Парична и фискална политика;
 • Икономика на ЕС и Европейска интеграция и др.

 

Научна дейност

 Научно-изследователска дейност в областта на:

 • Ипотечен пазар и по-специално жилищния балон;
 • Кризата в България и последствията от нея ( 1990г, 1996г., 2008г.);
 • Прилагане на иконометрични методи в теоретичи модели и зависимеости;
 • Развитие и управление на човешкия капитал в България;
 • Световната финансова и икономическа криза от септември 2007г.;
 • БВП като основен измерител на благосъстоянието, безработица, лихвен поцент и инфлация и т.н.

 

Други