Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Иван Иванчев

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

гл.ас. д-р инж. Иван Иванчев
Кабинет Б451
Приемно време

Сряда - 13.00 - 14.00 (за дипломанти)

Четвъртък - 09.00 - 10.00

 

 

E-mail ivanchev_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Лекции по дисциплините:

"Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", V курс, англоезично обучение

"Основи на строителното дело", спец. "Геодезия", I курс

Упражнения по дисциплините:

"Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", V курс, англоезично обучение

"Стоманобетон", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", IV курс

"Стоманобетонни конструкции", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", задочно обучение и англоезично обучение

"Обследване и изпитване на строителни конструкции", спец. "Строителство на сгради и съоръжения", IV курс

"Основи на строителното дело", спец. "Геодезия", I курс

"Строителни конструкции и съоръжения", спец. "Устройство и управление на земи и имоти", II курс

"Инженерно - строително дело", спец. "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране", III курс

Образование

Средно образование - Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, 2000-2005, Специалност: "Информатика с интензивно изучаване на английски език"

Висше образование - УAСГ - София, 2005-2010, Образователно - квалификационна степен: магистър, Специалност: "Строителство на сгради и съоръжения", Специализация: "Конструкции".

Доктор по научна специалност 02.15.04 "Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции)", 2013-2016, Тема: "Изследвания върху широчината на пукнатините при стоманобетонни елементи"

Езици

 Английски език

Членство

КИИП София - град

 

Участие в научно-изследователски проекти

1."Анализ на сеизмичния риск за подземни тръбопроводи в гр. Перник” (СЕАТ)", ФНИ – 2017 - 2019 г.
2.”Разработване на гъвкава методология за развитие и управление на иновационни проекти в научни организации”, ФНИ – 2019 - 2022 г.

Публикации

Ivanchev I., Research on cracks in reinforced concrete elements by taking into account the experimentally determined concrete and reinforcing steel mechanical properties, Indian Journal of Applied Research (IJAR), Volume 5, ISSN - 2249-555X, Journal DOI : 10.15373/2249555X, pp. 13-15, 2015.

Иванчев И., Изследване на пукнатини в стоманобетонни елементи, подложени на огъване, XIII Младежка национална младежка научно-практическа конференция ФНТС‘2015, ISSN: 1314-8931, стр.53-58, София.

Ivanchev I., Experimental determination of maximum, mean and minimum crack spacing in reinforced concrete elements, subjected to bending, 16th International Scientific Conference VSU'2016, Sofia, ISSN: 1314-071X, рр.157-162, 2016.

Ivanchev I., Comparison of the experimentally determined maximum crack spacing in reinforced concrete elements, subjected to bending and maximum crack spacing obtained according to different regulations, 16th International Scientific Conference VSU'2016, Sofia, ISSN: 1314-071X, рр.163-168, 2016.

Ivanchev I., Experimental determination of the mean tensile strain of the reinforcement, tension stiffening and bending cracking moment for reinforced concrete elements, Symposium 2016 of the Association of Structural Engineers of Serbia, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7892-839-0, рр.153-161, 2016.

Ivanchev I., Experimental Determination of Concrete Compressive Strength by Non-Destructive Ultrasonic Pulse Velocity Method, International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, Volume 6 Issue V, ISSN:2321-9653, DOI 10.22214, pp. 1929-1933, 2018.

Ivanchev I., Experimental Determination of Modulus of Elasticity of Concrete by Non-Destructive Ultrasonic Pulse Velocity Method, International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, Volume 6 Issue V, ISSN:2321-9653, DOI 10.22214, pp. 2647-2651, 2018.

Славчев В., И. Иванчев, Информационна система за измерване на механични величини при изпитване на строителни конструкции и обработка на резултатите, Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия – София, том 48, св. 12- III, Първа Научно-Приложна Конференция с международно участие „Стоманобетонни и Зидани Конструкции“, УАСГ, София, ISSN 1310-814X, стр. 109-117, 2015.

Иванчев И., Експериментално определяне на деформираното състояние на напречното сечение при стоманобетонни елементи, подложени на огъване, сп. „Контакти“, ISSN 1311-7939, 04(104), стр. 21-25, 2016.

Иванчев И., Експериментално определяне на влиянието на отношението ϕ/ρeff върху широчината на пукнатините и разстоянието между тях при стоманобетонни елементи, подложени на огъване, сп. „Контакти“, ISSN 1311-7939, 01(105), стр. 50-55, 2017.

Ivanchev I., V. Ivancheva, Experimental determination of modulus of elasticity and stress – strain diagram of the concrete, 3nd International Scientific Meeting E-GTZ 2016 Tuzla, ISSN 2490-2535, pp. 159-164, 2016.

Ivanchev I., Investigation of the influence of concrete cover on the crack width and spacing for reinforced concrete elements subjected to bending, Symposium 2016 of the Association of Structural Engineers of Serbia, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7892-839-0, рр. 163-172, 2016.

Ivanchev I., Comparison of experimentally determined results and those calculated according EC2 for deflections in reinforced concrete beams, subjected to bending, Tenth International Conference Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and Settlements, Vrsac, ISBN 978-86-88897-09-9, pp. 453 – 458, 2017.

Ivanchev I., Comparison of the values of load corresponding to reaching of limit experimental deflection and those corresponding to reaching limit of span-to-effective-depth ratio, Tenth International Conference Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and Settlements, Vrsac, ISBN 978-86-88897-09-9, pp. 459 – 466, 2017.

Paskaleva I., Ivanov R., Kaneva A.,Ivanchev I., Seismic effects in the Pernik area After the 22, may 2012 earthquake, Sixth international conference “Earthquake Engineering and Engineering Seismology”, Conference proceedings, Kralevo, ISBN 978-86-88897-11-2, pp.1-13, 2018.

Ivanchev I., Experimental Determination of Crack Widths in Reinforced Concrete Elements, Subjected to Repeated Loads, Proceedings of the 16 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 18-19, 2018 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of Mechanics SAS, ISBN 978-80-227-4845-2, pp. 71-80, 2018.

Ivanchev I., V. Slavchev, Experimental Determination of Homogeneity, Compressive Strength and Modulus of Elasticity of Concrete in Reinforced Concrete Elements by Non-Destructive Ultrasonic Pulse Velocity Method, Proceedings of the 16 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 18-19, 2018 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of Mechanics SAS, ISBN 978-80-227-4845-2, pp. 179-184, 2018.

Ivanov R., I. Paskaleva, A. Kaneva, I. Ivanchev, A. Gorolomov, Initial results of the „SEAT“ project– seismic hazard related to underground infrastructure, and water pipelines damage estimates in Pernik, "iNDiS 2018", 14th International Scientific Conference, 21-23 November, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-6022-105-8, pp. 27-40, 2018.

Георгиев Т., И. Иванчев, Определяне на еластичното критично натоварване при стоманени рамки чрез SAP 2000, ХII Международна научна конференция ВСУ’ 2012, ISSN: 1314-071X, София, стр. 96-100, 2012.

Георгиев Т., И. Иванчев, Изчисление на стоманени рамки по деформирана схема чрез SAP 2000., Международна научна конференция, „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения DCB 2012”, Варна, ISSN: 1314-6955, стр. 446-449, 2012.

Slavchev V., I. Ivanchev, Some special features in building structures calculation under horizontal loads with current widespread FEM based software products. Proceedings of the Third International Conference "Education, Science, Innovations" ESI’2013, June 9-10, Pernik, Bulgaria, ISSN 1314-5711, pp. 103 – 107, 2013.

Даалов Б., И. Иванчев, Влияние на укрепването на възлите колона - ригел върху отместваемостта на стоманените рамки, Сборник с доклади на XIII международна научна конференция ВСУ’ 2013. 6 – 7 юни, 2013, София, България, том 2, ISSN 1314-071Х, стр. 382 – 385, 2013.

Ivanchev I., V. Slavchev, Research on concrete mechanical properties and their application for cracks’ research in reinforced concrete elements, subjected to bending, 15th International Scientific Conference VSU'2015, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-071X, pp. 115-120, 2015.

Ivanchev I., V. Slavchev, Research on reinforcing steel mechanical properties used in reinforced concrete elements, subjected to bending, 15th International Scientific Conference VSU'2015, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-071X, pp. 206-211, 2015.

Иванчев И., В. Славчев, В. Иванчева, Определяне на относителните деформации и механичните напрежения в стоманобетонни елементи, подложени на огъване, XXV Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване“, Созопол, ISSN 1313-9126, стр. 599-602, 2015.

Ivanchev I., Comparison of the experimentally determined crack width in RC elements, subjected to bending and crack width obtained according to different building codes, 17th International Scientific Conference VSU'2017, Sofia, ISSN: 1314-071X, pp. 213- 218, 2017.

Ivanchev I., Experimental determination of the crack widths in RC elements, subjected to bending, 17th International Scientific Conference VSU'2017, Sofia, ISSN: 1314-071X, pp. 207- 212, 2017.

Ivanchev I., V. Slavchev, I. Dobreva, B. Daalov, Experimental determination of modulus of elasticity and stress-strain diagrams of concrete, XVIII Anniversary International Scientific Conference by Construction and Architecture VSU'2018, ISSN: 1314-071X, 2018.

Ivanchev I., V. Slavchev, I. Dobreva, B. Daalov, Experimental Determination of Strength Characteristics at Different Age of Concrete, XVIII Anniversary International Scientific Conference by Construction and Architecture VSU'2018, ISSN: 1314-071X, 2018.

Ivanov R , I. Paskaleva, A. Kaneva, I. Ivanchev, A. Gorolomov, Ground Motion Effects From the 22 May 2012 Earthquake, on the Territory of Pernik, XVIII Anniversary International Scientific Conference by Construction and Arhitecture VSU'2018, ISSN: 1314-071X, 2018.

Канева А., И. Паскалева, Р. Иванов, И. Иванчев, А. Гороломов, Поведение на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Перник по време на земетресението от май, 2012, Х Юбилейна международна научна конференция Проектиране и строителство на сгради и съоръжения (Теория и практика за устойчиво бъдеще), Варна, ISSN: 1314-6955, стр. 595-604, 2018.

Иванчев И., Ултразвуков безразрушителен метод за определяне на параметрите на стоманобетонни конструкции- възможности и ограничения, XIX юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура, ВСУ „Любен Каравелов“, 2019, София.

Partov D., I. Ivanchev, M. Traykova, Seismic assessment of a storage heritage building – a case study, 18th MASE Symposium, Ohrid, October 2-5, 2019.

Ivanchev, I., Slavchev, V., About the possible limitations in the usage of the non-destructive ultrasonic pulse velocity method for assessment of cracks in reinforced concrete structures, subjected to direct environmental exposure, Buildings 2019, 9(9), 202.

Yordanova, Z., Stoimenov, N., Boyanova, O., Ivanchev, I., The long way from science to innovation – a research approach for creating an innovation project methodology, Lecture Notes in Business Information Processing, 2019, Vol. 353. – pр. 371-380.

Ivanchev I., V. Slavchev, Probable compressive strength and modulus of elasticity of concrete, determined by non-destructive ultrasonic pulse velocity method (NDUPVM) in different ways of measuring transducers placement, 29th International Scientific Symposium, September 6 -10, 2019, Sozopol, Bulgaria.

Kaneva A., I. Paskaleva, R. Ivanov, I. Ivanchev, A. Gorolomov, Seismic vulnerability assessment and pipe damage data analysis for the 2012 Pernik earthquake in Bulgaria, 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure, ICONIC 2019, 23-26 June, 2019, Chania, Greece.

Ivanchev, I., Determination of specific electrical resistance and carbonation depth of concrete in reinforced concrete elements, 30th International Scientific Symposium, MMA 2020 – Proceedings, Sozopol, 2020.

Ivanchev, I., N. Stoimenov, B. Sokolov, Testing of concrete by contactless non-destructive tomographic method, 30th International Scientific Symposium, MMA 2020 – Proceedings, Sozopol, 2020.

Ivanchev, I., Research on concrete compressive strength in existing reinforced concrete elements with Schmidt hammer, ultrasonic pulse velocity method and destructive testing of cores, 3rd International Conference on Future of Engineering Systems and Technologies, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 1228 (2022) 012034.

Ivanchev I., Models for estimation of concrete compressive strength based on experimental research with destructive and non-destructive methods, Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology: ICICT 2022, London, Volume 2, Lecture Notes in Networks and Systems, Springer, 2022.

Ivanchev I., Experimental determination of dynamic modulus of elasticity of concrete with ultrasonic pulse velocity method and ultrasonic pulse echo method, Civil Engineering Conference 2022, Kosice, Slovakia, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2022.

Ivanchev I., Assessment of in-situ compressive strength of concrete in RC structures by destructive and non-destructive methods, Civil Engineering Conference 2022, Kosice, Slovakia.

Учебно пособие:

Иванчев И., "Изчислителен модел на рамкова конструкция в среда на SAP 2000", част I, ISBN 978-954-331-085-2, 2018.


 

Друга информация

https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Ivanchev

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4110-5442

https://publons.com/researcher/5103662/ivan-ivanchev/publications/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209576317

Конспекти


Хоби

Баскетбол