Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Иван Марчоков

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Иван Марчоков
Кабинет Б432
Телефон 9635245/429
E-mail imarchok_fce@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1974

Лекционни курсове

Стоманобетонни Конструкции - Архитектура - 3 курс Диагностика, ремонт и реконструкции на сгради - ССС - 5 курс

Образование

През 1969 г. завърших строителен техникум “ Христо Ботев “ – гр. София , специалност “ Строителство и Архитектура “ с отличен успех и бях награден с парична награда и златен часовник . През 1974 г. завърших Висшия Инженерно Строителен Институт /ВИСИ/-София , специалност “ Промишлено и Гражданско Строителство “ /ПГС/ с отличен успех и бях награден със златен часовник и други предметни награди . През 1975 г. специализирах в Новосибирския Инженерно Строителен Институт – гр. Новосибирск – Русия на тема : “ Механика на разрушението на стоманените конструкции “ ; През 1980 г. специализирах в ЦНИИСК “ им. КУЧЕРЕНКО “ – гр.Москва – РУСИЯ на тема: “ Оценка на сеизмичния риск “ ; През 1981 г. придобих научната степен “ Доктор на техническите науки “ във Висшия Институт по Архитектура и Строителство / ВИАС / - София. Тема на докторантурата ми бе : “ Повреди и срутвания в строителството и мерки за тяхното предотвратяване “; През 1989 г. придобих научната степен – “ Доктор инженер - хабил “ по “ Експлоатационна сигурност и възстановяване на промишлени сгради и съоръжения “ на Волгоградски Инженерно Строителен Институт /ВлИСИ/- гр.Волгоград – Русия ; През 1991 г. специализирах в Московския Инженерно Строителен Институт /МИСИ/ - гр.Москва - Русия на тема : “ Технологии за възстановяване на строителни конструкции и съоръжения “ ; През 1992 г. се хабилитирах като “ Старши научен сътрудник ІІ степен “ , а от 1996 г. получих и научното звание “ доцент “ във ВИАС – гр.София ;

Езици

Руски език - писмено и говоримо Английски език - писмено

Научна дейност

Техническа експертиза

Членство

Членувам в : - Американско сдружение по строително инженерство /ASCE/ - САЩ , Департамент – « консултантска дейност « - 1991 г. ; Фондация “ Кранфилд Тръст “ – гр.Бирмингам – Великобритания - 1992 г. - Вещо лице към СГС под № 774 / Д.В.бр.17/02.03.2004г. /; - Вещо лице към Арбитражен Съд на БТПП

Научни и академични длъжности

Член на Факултетен Съвет на Строителен Факултет при УАСГ

Публикации

Автор съм на : - 85 /осемдесет и пет / научни публикации и доклади у нас, Русия, Румъния ; Германия ; САЩ ; - на повече от 60 реконструкции на сгради и инженерни съоръжения както и множество индивидуални жилищни сгради ; - над 380 броя технически и съдебно - технически експертизи в помощ на строителната практика и съдебната система ;