Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Сия Велева

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

доц. д-р инж. Сия Велева
Кабинет 322
Приемно време

Сряда 10:00-12:00 ч.

E-mail s.veleva_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

1. "Основи на управлението"

2. "Маркетинг"

3. "Мениджмънт и маркетинг"

4. "Анализ и управление на инвестиции"

5. "Оценка на бизнеса"

6. "Финансов мениджмънт"

Образование

 Доктор по 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление”

Магистър по "Индустриален мениджмънт" 

Езици

 Английски език 

Научна дейност

1.  Монографии:

  •  „Технологичен трансфер: теоретико приложни проблеми”
  • " Управление на конкурентоспособността“
  • "Иновации на бизнес модели“ 

2. Учебници:

  •  „Икономика на индустриалното предприятие“
  • „Маркетинг"

3.Ръководство за упражнения:

  • „Маркетинг в туризма“

4. Дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен доктор

„Повишаване на конкурентоспособността на индустриалното предприятие чрез ефективен технологичен трансфер”

5. Участие в международни конференции

6. Публикации повече от 40 броя

7. Специализация: „Technology transfer“, 2017, Nantes, France;

8.Специализация „Customer relationship management” Хановер, Германия 01.  02. 2010 г. 30. 04. 2010 г., Leibniz Universitat Hannover

Членство

 Член на "Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията"

Участие в научно-изследователски проекти

 I.  Национални проекти

1. Проект BG051PO001-3.1.08-0023, Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София), ”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2.    ННП на МОН „Млади учени и постдокторанти“ – млад учен, ЕТАП 1-2018 г., ЕТАП 2 – 2019 г. и ЕТАП 3 – 2020 г.

3.     Проект НФНИ № КП – 06 –Р35/12: „Иновативен подход за разработване на информационна система за превенция и разкриване на финансово-митнически нарушения“, Фонд научни изследвания, 2019/2020.

II.      Върешновузовски проекти

1. Изследване на иновационната активност на земеделски производители за целите на устойчивото управление на земите”, Център за научни изследвания и проектиране, УАСГ, 2023 г.

2. Научно-изследователски проект в помощ на докторанти, №132ПД0020-1520, 13-2014 г., тема: Разработване и апробиране на методически подход за оценка и избор на варианти за технологичен трансфер, Технически университет – София.

III.  Фирмени проекти със стопанско значение

Научно-приложен проект „Анализ на финансовото състояние на фирма „Меаца“ ЕООД“, Възложител „Меаца“ ЕООД“- гр. Кържали, 2018 г.

 

Научни и академични длъжности

 Доцент по 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление”