Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Добрил Вълчев

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

гл.ас. д-р инж. Добрил Вълчев
Кабинет Корпус А, ет. 4, каб. 417
Приемно време

 


 

E-mail dvalchev_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане Варна
Семейно положение женен

Образование

Средно:

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна

Висше:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, гр. София - ОКС "Магистър строителен инженер" по „Водоснабдяване и канализация” (профил "Пречистване на води").

ОНС Доктор:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, гр. София - ОНС "Доктор" по научната специалност „Водоснабдяване и канализация”. Тема на дисертационния труд: "Алги-базирани технологии за пречистване на отпадъчни води".

 

Езици

 Английски език: писмено и говоримо - ниво C1

Научни интереси

 • Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води;
 • Методи за биологично допречистване на отпадъчни води с микроводорасли;
 • Методи за възстановяване на биогенни елементи от отпадъчни води;
 • Отстраняване на микрозамърсители от води;
 • Пречистване на природни води;
 • Повторно използване на води;
 • Кръгова икономика.

 

Научна дейност

Изследване на технологии за допречистване на отпадъчни води от биогенните елементи азот и фосфор и тяхното възстановяване (биоремедиация/фиторемедиация) от биомасата чрез микроводорасли (микроалги).

Изследване на приложимостта на естествени технологии - Nature-based solutions (комбинации на интензивни и екстензивни методи) за пречистване на битови и промишлени отпадъчни води в България.

Разработване на технологии за намаляване на използваните водни ресурси, повторно използване на пречистената вода, възстановяване на ресурси и енергия от мрежите и съоръженията по ВиК системите. Работа в сферата на прилагане на принципите на кръговата икономика.

Членство

 • Българска асоциация по водите (БАВ);
 • Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП);
 • The Blue Circle Society - Nereus COST ES1403.

 

Участие в научно-изследователски проекти

 • Проект БН-252/21 „Анализ на дъждовния отток от покриви в аспекта на кръговата икономика”, финансиран от Център за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия;
 • Проект по договор №2717/2020 към "УАСГ-ЦНИП" ЕООД със задача "Evaluation of the transferability of Horizon 2020 HYDROUSA’s nature-based solutions in Bulgaria", възложен от UNIVERSITA’ POLITECNICADELLE MARCHE, финансиран от Европейския Съюз по рамкова програма Horizont 2020;
 • Проект Д-137/20 „Екстензивни методи за пречистване на отпадъчни води”, финансиран от Център занаучни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия;
 • Проект BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВАОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА”, финансиран от Оперативнапрограма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Проект "The effect of algae-based wastewater pretreatment on micropollutants removal through activated carbon" - Short term scientific mission (STSM), финансирана от Nereus COST Action ES1403, по рамковата програма Horizont 2020 на Европейския Съюз, проведена в лабораториите на FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz, University of Applied Sciences, гр. Базел, Швейцария;
 • Проект BG05М2ОР001-2.009-0023 „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“ към Българска Академия на Науките, Институт пофизикохимия „Академик Ростислав Каишев”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образованиеза интелигентен растеж“;
 • Проект Д-105/18 „Алги-базирана пречиствателна технология: избор на култура и определяне на технологични параметри в лабораторни условия” в два етапа, финансиран от Център за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.

 

Участие в проектиране и строителство

Проектантска дейност във ВиК сектора.

Научни и академични длъжности

 главен асистент, доктор

Ключови думи за научно-изследователска дейност

пречистване на отпадъчни води с микроалги, отстраняване на биогенни елементи, възстановяване на фосфор от води и утайки, биоремедиация, качество на водата, ефективно използване на водните ресурси, кръгова икономика.

Публикации

1. Tsanov, E.; Valchev, D.; Ribarova, I.; Dimova, G. (2024) Quality of Harvested Rainwater from a Green and a Bitumen Roof in an Air Polluted Region. Civil Engineering Journal, 10(5). http://dx.doi.org/10.28991/CEJ-2024-010-05-015

2. Valchev, D., Ribarova I., Borisov, B., Radovanov, V., Lyubomirova, V., Kostova, I., Dimova G., Karpuzova, O., Lazarova, S. (2024) Valuable elements in sludge from eight municipal wastewater treatment plants in relation to their recovery potential. Environmental Sciences Europe, 36(11). https://doi.org/10.1186/s12302-023-00837-x

3. Valchev, D.; Ribarova, I.; Uzunov, B.; Stoyneva-Gärtner, M.; Lyubomirova, V. (2023) Reclamation Potential of Onsite Wastewater Post-Treatment with Microalgae: Chemical Elements Perspective. Processes, 11(6), 1819. https://doi.org/10.3390/pr11061819

4. Tsanov, E.; Valchev, D.; Ribarova, I.; Dimova, G. (2023) Discussion on the Need for Harvested Rainwater Quality Standards Tailored to the Reuse Purpose. Processes, 11(3), 665. https://doi.org/10.3390/pr11030665

5. Dimova G., Dimitrova S., Kostova I., Lazarova S., Ribarova I., Stoyanov D., Tonev R., Tsanov E., Valchev D. (2022) The Readiness of the Water Utilities in Bulgaria for Transition toward a Circular Economy. Processes, 10(6), 1156. https://doi.org/10.3390/pr10061156

6. Valchev D., Ribarova I. (2022) A Review on the Reliability and the Readiness Level of Microalgae-Based Nutrient Recovery Technologies for Secondary Treated Effluent in Municipal Wastewater Treatment Plants. Processes, 10(2), 399. doi: https://doi.org/10.3390/pr10020399 

7. Valchev D., Ribarova I., Uzunov B., Stoyneva-Gärtner M. (2021) Photo-sequencing batch reactor with Klebsormidium nitens: a promising microalgal biotechnology for sustainable phosphorus management in WWTPs. Water Science and Technology. doi: https://doi.org/10.2166/wst.2021.149.

8. Mirra R., Ribarov C., Valchev D., Ribarova I. (2020) Towards Energy Efficient Onsite Wastewater Treatment. Civil Engineering Journal, 6(7), doi: http://dx.doi.org/10.28991/cej-2020-03091542

9. Вълчев Д. (2020) Относно приложимостта на закрити реактори със суспендирана биомаса от микроалги за пречистване на отпадъчни води. Годишник на УАСГ, София, Том 53, брой 3, стр. 795-808.

10. Вълчев Д. (2020) Открити реактори със суспендирана биомаса от микроалги: Световни постижения и предизвикателства. Годишник на УАСГ, София, Том 53, брой 1: стр. 31-42.

11. Вълчев Д., Рибарова И., Стойнева М., Узунов Б. (2019) Сравнение на две култури микроводорасли за допречистване на отпадъчни води в лабораторен цикличен реактор. Годишник на УАСГ, София, Том 52, Брой 3: стр. 819-832.

Правила за заверка