Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Кабинет Б1033
Приемно време

Приемно време ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2023/2024 г.:

ВТОРНИК от 13,00 до 14,00 ч.,

ЧЕТВЪРТЪК от 13,00 до 14,00 ч.

 

Телефон +359 886 88 25 92; +359 9635245/757
E-mail fantina_fce@uacg.bg
Уебсайт fantina_frp@abv.bg
Постъпил в УАСГ 1990

Лекционни курсове

Организация и управление на строителството

Икономика на строителството

Управление на инвестиционни проекти

Стандарти в управлението на проекти

Планиране и контрол на проекта

Управление на риска при опазване на недвижимото културно наследство

Анализ и оценка на проект за управление и опазване на недвижимото културно наследство

Ръководител и лектор в магистърска програма по "Управление на проекти в строитеството"

 

Образование

2018 Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост

2015 Професор по Научна специалност "Организация и управление на строителството” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

2012 Одитор пътна безопасност

2011 Оценител машини и съоръжения

2011 Оценител земеделски земи и трайни насаждения

2010 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради

2008 Доцент по Научна специалност "Организация и управление на строителството” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

2007 Оценител на недвижими имоти Агенция по приватизацията (АП), гр. София

2006 Главен Асистент Научна специалност "Организация и управление на строителството” Висше Транспортно Училище, (ВТУ), гр. София

2004 Доктор Научна специалност „Технология и механизация на строителството” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

2004 Оценител на недвижими имоти Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1997 - 1998 Визитиращ научен изследовател Научна специалност "Строително инженерство" Орегонски Държавен Университет, гр. Корвалис, Щат Орегон, САЩ

1997 Следдипломна квалификация „Международни икономически отношения” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1995 Хон. Асистент Научна специалност "Икономика на строителството” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1990 - 1993 Редовен докторант Тема: "Ефективни конструктивни, технологични и организационни решения при усилването и възстановяванео на сгради при стихийни бедствия и аварии" Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1988 Магистър по Строително инженерство – „Транспортно строителство” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

1987 Следдипломна квалификация „Социално управление” Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

Езици

английски

руски

Научни интереси

Възстановяване и усливане на строителни конструкции след земетръс, природни бедствия и аварии, при рехабилитация, модернизация и реконструкция

Приложение на съвременните композитни материали (carbon and glass fiber reinforced plastic - FRP) при възстановяване и усливане на сгради и съоръжения и при тяхното армиране

Организация и Управление на строителството

Управление на проекти в строителството

Оценка на инвестиционни проекти и активи

Опазване на недвижимо културно наследство

Енергийна ефективност

Кръговост в строителството

BIM

Устойчиво строителство

Оценка на риска

STROICAST Еп.5 - Дигитализация в строителството |проф. Фантина Рангелова и арх. Цветелина Георгиева - YouTube

 

Научна дейност

Организация и управление на строителството 

Ефективни конструктивни, технологични и организационни решения за възстановяване и усилване на строителни конструкции (сгради и съоръжения) с прилагането на съвременните композитни материали (стъклени и карбонови усилващи системи)

Противоземетръсното осигуряване на строителните конструкции

Икономика на строителството

Управление и оценка на инвестиционни проекти

Опазване на недвижимо култерна носледство

Енергийна ефективност

Кръговост в строителството

Оценка и управление на недвижимата собственост

Управление и бизнес стратегия на строителната фирма

BIM

Пътна безопасност

Оценка на риска
 

Членство

Председател на Българска Асоциация по Управление на проекти в строителството (БАУПС)

Член на Института по управление на проекти (PMI –USA) и на Българският чептър

Член на КИИП, секция „Конструкции” и „ТСТС”

Член на УС на НТС по Строителство

Член на УС на Българско Общество по строително право

Член на УС на БАУП

Член на УС на ЕЦИХ по строителство

Ръководител на ЦВП за УАСГ "Наследство БГ"

Член на управителен борд на Съвет по иновации, дигитализация и нови технологии към БТПП

Експерт – оценител на енергийната ефективност и сертифициране на сгради

Одитор към Българска браншова организация „Пътна безопасност”

Оценител към Камара на независимите оценители в България на права на интелектулна и индустриална собственост и други фактически обстоятелства; оценител на надмижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения. 

Експерт към Агенцията по Обществени поръчки

Вещо лице към Агенция по вписванията 

Вещо лице към Софийски Градски Съд, Софийски Район съд, Апелативен съд, Арбитражен съд към БТПП

Вещо лице към НАП

Участие в научно-изследователски проекти

 Участие в много научно-изследователски проекти в областта на възстановяването и усилването на сгради и съоръжения, опазване на културно наследство, енергийна ефективност, СИМ, кръговост, дигитализация на строителството и други.

Участие в проектиране и строителство

 Част от проектантски екипи за изграждане и реконструкция, модернизация, възстановяване и усилване на сгради и съоръжения на множество обекти с различно функционално предназначение и от  инженерната инфраструктура на страната.  

Научни и академични длъжности

Професор от 2015 г. 

Декан на Строителен факултет 2016 - 2020 г.

Зам. декан на Строителен факултет 2010 - 2016 г.

Ръководител катедра "Организация и икономика на строителството" 2013 - 2020 г.

 Доцент от 2008 г.

Публикации

 https://www.researchgate.net/profile/Fantina-Rangelova