Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Петър Калинков

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Петър Калинков
Кабинет А409
Приемно време

вторник - 13 до 15 часа

Приемното ми време в седмицата за заверка ще бъде:

Четвъртък 07. 01. 2016 год. от 13 - 15 часа.

Петъкх 08.01. 2016 год. от 13 - 15 часа.

Телефон 9635245/595
E-mail kalinkov_fhe@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

• “Пречистване на природни води” на студентите от специалност “Водоснабдяване и канализация”, специализация “Пречистване на води”. . “Пречистване на природни води” на студентите от специалност “Водоснабдяване и канализация”, специализация “Мрежи и съоръжения”; • Чел е лекции и е водил упражнения по дисциплините “Водоснабдителни мрежи и съоръжения” на студентите от специалност “Водоснабдяване и канализация”, по“Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения”на студенти от специалност “Хидростроителство”, специализация “Хидротехническо строителство”, по “Селско стопанско водоснабдяване и канализация” на студентите от специалност “Хидростроителство”, специализация “Хидромелиоративно строителство”; • Водил е упражнения по дисциплината “Помпи и помпени станции” на студентите от специалност “Водоснабдяване и канализация”

Образование

Средно: - Строителен техникум град Добрич, 1966 год. кфалификация - строителен техник по архитектура и строителство.

Висше: - Университет по архитектура, строителство и геодезия, хидротехнически факултет- 1973 год.;квалификация строителен инженер по "Водоснабдяване и канализация".

-Следдипломно обучение и квалификация: - Специализация в областта на "Пречистване на природни води" в Московски инженерно строителен институт Москва - Русия, септ.- декември 1979 год.

 - Защита на докторска дисертация в областа на "Пречистване на природни води" през 1983 год. Научна степен доктор по научната специалност 12 15 08.

Езици

Английски език: много добро владеене-писменно и говоримо;

Руски език: много добро владеене-писменно и говоримо;

Професионални умения

- Експерт в областта на стратегията за развитие на сектора “ Водоснабдяване и канализация “ в Р. България. Защитен хабилитационен труд за придобиване на научното звание “Професор “ на същата тема. Специалист в областта на управление на загубите на вода във водоснабдителните системи с оглед тяхното намаляване. Научни публикации по темата.

 - Експерт в областта на Пречистване на природни води. Чете основния курс лекции и води упражнения по дисциплината “Пречистване на природни води” на студентите от специалност “Водоснабдяване и канализация”, специализация “Пречистване на води “ и специализация “Мрежи и съоръжения”. Научни публикации по темата. Експерт в областта на Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Чете лекции и е водил упражнения по дисциплините “Водоснабдителни мрежи и съоръжения” на студентите от специалност “Водоснабдяване и канализация”, по “Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения” на студентите от специалност “Хидростроителство”, специализация “Хидротехническо строителство”, по “Селско стопанско водоснабдяване и канализация” на студентите от специалност “Хидростроителство”, специализация “Хидромелиоративно строителство”. Научни публикации по темата.

- Експерт в областта на Помпи и помпени станции. Водил е упражнения по дисциплината “Помпи и помпени станции” на студентите от специалност “Водоснабдяване и канализация”. Научни публикации по темата. Професионален опит в:

- Научни и приложни изследвания; - Проектиране; - Изготвяне на експертизи и рецензии; - Консултантска дейност.

Научни интереси

. Технология на пречистване на природни води. . Водоснабдителни системи, мрежи и съоръжения. . Управление на загубите на вода във водоснабдителните системи с оглед тяхното намаляване.

Научна дейност

. Технология на пречистване на природни води.  Водоснабдителни системи, мрежи и съоръжения.

. Управление на загубите на вода във водоснабдителните системи с оглед тяхното намаляване.

. Стратегия за управление и развитие на сектора Водоснабдяване и канализация.

Членство

. Българска асоциация по водите - член на управителния съвет от 2000 год до сега;  .Научен съвет на института по водни проблеми към БАН - член; . Басейнов съвет за управление на водите в Дунавски район - член;  . Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - пълна проектантска отговорност рег. № 00422 . Европейска асоциация по водите (ЕWA) - представител за България; . Специализиран научен съвет по Водно дело към Висшата атестационна комисия (ВАК) - член от 2004 год.

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

• Ръководител проект по Програма ФАР(CADSES) – Plan for monitoring, forecasting, and best management methods for flood prevention in Mediterranean areas”, възложен от Европйската комисия, 2006 – 2008;

 • Ръководител на проект по ШестаРамкова Европейска Програма “Aquasters” – Стратегия за облекчаване на водния стресчрез интегриране на нови управленски, технически, икономически и институционални мерки; 2005- 2008;

• Ръководител на проект по Пета рамкова европейска програма “TempQsim” – План за оценка на съществуващите модели за качество на водите на реките, избор и адаптиране на модел приложим за временно пресъхващи водосборни басейни”с възложител Европейката комисия, 2002 – 2006

• Динамично моделиране на Водоснабдителната мрежа между пречиствателние станции, водна камера “Симеоново” и главните резервоари на град София, възложен от Софийска вода, 2003-2004;

• Преоценка на високата вълна на Язовир Искър и свързаните с това мероприятия по ефективното използване на водостопански комплекс”Искър”, възложен от НЕК, 2001г;

• Генерални схеми за използване на Водите в районите за басейново управление, Ръководител на екипа разработил Част V от проекта “Оценка на водопотреблението за водоснабдяване за питейно битови и водоснабдителни нужди”, възложен от МОСВ, 2000 година;

• Ръководител на екипа изготвил Техническата част на проект “Експертни консултации във връзка с уастието на частния сектор в дейностите по водоснабдяване и канализация на областните вик дружества- Варна и Щумен”, възложител МРРБ; 1999-2000 г;

• Ръководител на Част II на проект “Водостопански баланс на гр. София и селищата от басейна на р. Искър”, възложен от Софийска община, 1997 г. ;

• Ръководство и участие в Изследователски проект за реконструкция и модернизация на Софийската водоснабдителна система възложен от Софийска община, 1989-1990.

Участие в проектиране и строителство

Ръководител на следните проекти:

• Изготвяне на идеен проект за обект “Пречиствателна станция за питейни води “Мала Църква,, с производителност 2000 л/сек за водоснабдяване на София, възложен от Софийска община, 2008;

• Изготвяне на технико- икономическо задание за инженерингово изпълнение по изискванията на FIDIC за обект “Пречиствателна станция за питейни води “Мала Църква” с производителност 2000 л/сек за водоснабдяване на София”, възложен от Софийска община, 2008 год;

• Нигерия, проект по част “Водоснабдяване и канализация” в т.ч. водовземане, външни водопроводи, площадково ВК, водна кула пречиствателна станция за отпадъчни води и вътрешни ВК инсталации на обект “Национален олимпийски комплекс”; включващ стадион за 45 000 зрители, спортна зала за 6000 зрители, хотелска част, административни сгради и др.

• Либия, проект “Водоснабдителна система на община Гариян” за водно количество 650 л/сек. включващ: Пречиствателна станция за питейни води с производителност 650 л/сек, 7 резервоара, 4 помпени станции, 2 водни кули и над 150 km външни водопроводи;

• Изготвяне на идеен и техничеки проект за “Водоснабдяване на град Пловдив от каскада Въча”за водно количество 3,0 м3/сек, състоящ се от водовземане, деривации, пречиствателна станция, външни водопроводи и напорен резервоар с обем 60 000 м3. възложен от фирма “Фейбър Монсел Лимитед”кл. България

• Изготвяне на идеен и работен проект за обект Пречиствателна станция за питейни води на град Свищов, с производителност 240 л/сек възложен от МРРБ, 2009год, чрез фирма Райкомерс ;

• Изготвяне на технически проект за обект “Пречиствателна станция за питейни води “Мала Църква, с производителност 2000 л/сек за водоснабдяване на София, възложен от Станилов ЕООД 2010 год.;

. Разработване на ВК на редица обекти като: Покрит стадион “Локомотив”; ЖП гара Добрич, летище София, автобаза Благоевград, ЖП гара Левски и др.

. Проектиране на ВК на обекти с различно предназначение за нуждите на министерството на транспорта.

 . Строителство: - Построени две жилищни сгради: на ул. 13 март № 8-10 с РЗП 3 000 кв. м. и на ул. Брегалница № 49 с РЗП 2 000 кв. м.

Научни и академични длъжности

. Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, Катедра "Водоснабдяване канализация и пречистване на водите":

 - Асистент, май 1976 год.; Ст. асистент,1978 год.; Гл. асистент 1980 год.;

- Доцент, май 1988 год.;

 - Професор, март 2004 год.;

 - Р-л катедра "Водоснабдяване канализация и пречистване на водите: ян.1995 - дек.1995 год.;

 - Зам. декан на Хидротехническия факултет 1998-2000 год.;

 - Зам ректо по учебната работа на УАСГ 2000-2008 год.

- Член на факултетния съвет на ХТФ, от 1995 год. до сега.

Публикации

 

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ПЕТЪР КАЛИНКОВ,

1. Изследване на тънкослоен утаител с вградена камера за реакция с механично разбъркване на водата. Дисертация. ВИАС. София, 1983.

 

2. Определяне дължината на ламелите при тънкослойно утаяване. Годишник на ВИАС, свитък 7, том 29, 1981/82.

3. Изследване процеса на избистряне и декарбонизация в лабораторни и полупроизводствени условия. Годишник на ВИАС, свитък 8, том 30, 1982.

4. Изследване процеса на избистряне на водата при тънкослойно утаяване. Сп. Хидротехника и мелиорации, бр. 10, 1982.

5. Изследване влиянието на продължителността и интензивността на смесване на реагентите с водата върху ефекта на избистряне при коагулация. Сп. Хидротехника и мелиорации, бр. 7, 1983.

6. Изследване работата на тънкослоен утаител в условията на избистряне и коагулация на водата. Доклад на ІІ симпозиум с международно участие “Технически прогрес във водоснабдяването и канализацията”, Варна, 15-16 октомври 1983.

7. Теоретично изследване на процеса на утаяване на водата в тънък слой. Годишник на ВИАС, свитък 10, том 32, 1985/86.

8. Състав на отпадъчните води от промишлени телекомплекси. Годишник на ВИАС, свитък 7, том 28, 1979/80 (в съавторство).

9. Водопотребление при промишлени птицекомбинати за отглеждане на бройлери. Годишник на ВИАС, свитък 10, том 28, 1979/80 (в съавторство).

10. Водопотребление при телеугоителни комплекси. Сп. Хидротехника и мелиорации, бр. 3, 1981 (в съавторство).

11. Водопотребление при промишлени птицекомбинати. Сп. Хидротехника и мелиорации, бр. 6, 1982 (в съавторство).

12. Водопотребление при промишлени птицекомбинати за бройлери – подрастващи. Годишник на ВИАС, свитък 8, том 30, 1982 (в съавторство).

13. Нормы водопотребления и водоотведения. Част “Нормы водопотребления и водоотведения для животноводческих комплексов”. СЭВ, Москва, 1982 (в съавторство с проф. Сл. Иванов и гл. ас. Д. Рулев).

14. Технико-икономическа оценка на смесителите с хидравлично и механично разбъркване. Сп. Благоустрояване на селищните системи, бр. 1, 1986.

15. Ръководство по пречистване на природни води. Изд. “Техника”, 1984. (в съавторство) от гл. 4, т. 4.5 и 4.6; от гл. 6, т. 6.5 и гл. 10.

16. Оразмеряване на ламелни утаители с помощта на ЕИМ. Сп. Благоустрояване на селищните системи, бр. 5, 1986.

17. Определяне обема на водонапорните кули. Сп. Техническа мисъл, БАН, бр. 4, 1983 (в съавторство).

18. Определяне обема на водонапорните кули при изключване на върховата електроенергия. Сп. Водни проблеми, БАН, бр. 1, 1986 (в съавторство).

19. Определяне стойността на водопроводите във водоснабдяването. Годишник на ВИАС, том 33, 1987 (в съавторство).

20. Режим на работа на гравитачно-помпена водоснабдителна система. Доклад на Научна сесия на ВИАС в чест на 45-годишнината от основаването на института. София, октомври 1987 (в съавторство).

21. Режим на работа на водоснабдителна система с две помпени станции. Доклад на Научна сесия на ВИАС в чест на 45-годишнината от основаването на института. София, октомври 1987 (в съавторство).

22. Отчитане неравномерното подаване на вода при технико-икономическото определяне на диаметрите на водопроводите. Доклад на Научна сесия на ВИАС в чест на 45-годишнината от основаването на института. София, октомври 1987 (в съавторство).

23. Методи за определяне коефициента на масообмен на оросителите при охладителни кули в оборотни водоснабдителни системи. Доклад на Научна сесия на ВИАС в чест на 45-годишнината от основаването на института. София, октомври 1987 (в съавторство).

24. Хидравлично изследване на водоразпръскваща дюза от ударен тип. Годишник на ВИАС, том 33, 1987 (в съавторство).

25. Калинков П., Рибарова И., Топалова Я., Нинов П., Кукурин К. Планиране на експеримент за приложение на HSPF модел за водосбора на р. Искър до яз. “Искър”. БАВК. Сп. Булаква, бр. 1/2003.

26. Kalinkov P., Alichkov D., Kostova I., Zaharieva V. Approach for Technical Assessment of the Assets of Water Quality and Sewerage Companies. ІV International Conference on Water Supply and Water Quality, Krakow, Poland, 11-13 Sept. 2000.

27. Калинков П. Оценка на консумацията на вода в населените места обслужвани от ВиК Варна. БАН. Сп. Водни проблеми, бр. 32/2001.

28. Калинков П. Оценка на водоизточниците ползвани за водоснабдяване на населените места на територията на варненска област. Годишник на УАСГ, том ХL свитък “Хидротехника”, 1999-2001.

29. Калинков П. Оценка на техническото състояние на активите на ВиК Варна. Годишник на УАСГ, том ХL свитък “Хидротехника”, 1999-2001.

30. Калинков П. Техническо състояние на помпените станции използвани за водоснабдяване на селищата на територията обслужвана от ВиК Варна. Годишник на УАСГ, том ХL свитък “Хидротехника”, 1999-2001.

31. Калинков П. Оценка на нуждите от реконструкция на външните водопроводи доставящи вода до населените места от региона на ВиК Варна. Сп. Строителство, бр. 5/2001.

32. Калинков П., Костова И., Аличков Д., Захариева В. Оценка на техническото състояние на пречиствателните станции на територията на Варна. Годишник на УАСГ, том ХL свитък “Хидротехника”, 1999-2001.

33. Калинков П. Оценка на техническото състояние на вътрешната водопроводна мрежа на селищата обслужвани от ВиК Варна. Сп. Строителство, бр. 1/2002.

34. Калинков П., Кукурин К. Загуби на вода във водоснабдителните системи. БАН. Сп. Водни проблеми, бр. 32/2001.

35. Калинков П. Принципи и приоритети при изготвяне на инвестиционни планове за реконструкция на водоснабдителните системи. Сп. Строителство, бр. 4/2002.

 36. Калинков К. Възможности за участие на частния сектор в дейностите по водоснабдяване и канализация. Сборник доклади от Научна конференция на тема “Управление, технологии и ефективност на водните услуги”. БАВК. София, 2002.

37. Калинков К. Оценка на възможните форми на раздробяване на ВиК дружествата. Юбилейна научна конференция “60 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”. Сборник доклади, том 7 Водно строителство. София, 2002.

38. Kalinkov P. Assessment of Possible Ways for Subdivision of Water Supply Companies in Bulgaria. Paper. Workshop Operating and Modeling of Water Supply Systems. University of Tessay Vollos, Greece. 22-23 Feb. 2002.

39. Калинков П. Проблеми пред ВиК дружествата в Република България. Публични форми на управление и собственост. Сборник доклади от Научна конференция на тема “Управление, технологии и ефективност на водните услуги”. БАВК. София, 2002.

40. Калинков К. Цена на водата. Юбилейна научна конференция “60 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”. Сборник доклади, том 7 Водно строителство. София, 2002.

41. Kalinkov P. Price of Water. International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area. Symposium on Public Drinking Water Supply in the Danube Catchment Area. Opatia, Croatia. 26-28 Sept. 2002.

42. Калинков П. Препоръки за избор на тръби използвани за водоснабдяване. Сборник доклади от Научна конференция на тема “Управление, технологии и ефективност на водните услуги”. БАВК. София, 2002.

43. Калинков П. Водоснабдителният баланс като основа за определяне на техническата и финансова ефективност на водоснабдителните системи. БАВК. Сп. Булаква, бр. 1/2003 год.

44. Калинков, П. Възможности за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи. Годишник на УАСГ, том ІХL свитък “Хидротехника” 2003/04 год.

45. Калинков, П. Определяне на компонентите на реалните загуби на вода във водоснабдителните системи. БАВК. Годишник на УАСГ, том ІХL свитък “Хидротехника” 2003/04 год.

46. Калинков, П. Икономически аспекти на политиката по намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи. БАН. Сп. Водни проблеми – 34. 2004 год.

47. Калинков, П. Стратегия на ВиК дружествата за преодоляване на дефицита и задоволяване на нуждите от вода на населените места. БАВК. Сп. Булаква, бр. 1/2003 год.

48. Няголов П., Шопова И., Калинков, П. Подход и средства за подпомагане на вземане на решения при управление на водоснабдителните системи. Юбилейна научна конференция “60 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”. Сборник доклади, том 7 Водно строителство. София, 2002.

49. Kalinkov P., Bonev Z., Vasileva S. Academic Responses to Quality Reforms in Higher Education: Introducing a Quality Assurance System in the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia. 30th SEFI Annual Conference “The Renaissance Engineer of Tomorrow”. SEFIrenze, Firenze, Italy, Sept. 2002.

50. P. Kalinkov, I. Ribarova, J. Topalova, Pl. Ninov, Kr. Kukurin (2003). Measurement planning for application of HSPF model for Iskar river catchemnet before Iskar reservoir, Bul Aqua, N1, pp35-38 (in Bulgarian);

51. K. Kukurin, I. Ribarova, P. Kalinkov, Pl. Ninov, J. Topalova, J. Froebrich (2004). Winter low flow spatial dynamics for selected reach of Iskar river upstream, XIII International Symposium in Ecology, 7-10 June, Sunny Beach, Bulgaria, pp.296-306;

52. Pl. Ninov, I. Ribarova, N. Nikolaidis, R. Tsoraki, P. Kalinkov, K. Kukurin, J. Topalova (2004). Hydrologic simulation of Iskar river subwatershed using the HSPF model, International conference ERB2004 “Progress in Surface and subsurface water studies at the pilot and small basin scale”, Turin, Italy, 13-17 October, pp 167-170;

53. Kukurin K., I. Ribarova, P. Kalinkov, P. Ninov, J. Topalova, G. Dimova, J. Froebrich (2005). Introduction of the inundated area as a parameter for evaluation of river dryness, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 07484, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-07484;

54. Ribarova I., J. Topalova, Pl. Ninov, Kr. Kukurin, P. Kalinkov, G. Dimova (2005). Assessment of the flush event significance for a river with typical seasonal run off, Proceeding of IWA Watershed and River Basin Managaement Conference, Canada, 12-15.09.2005;

55. Ninov Pl., I. Ribarova, N. Nikolaidis, O. Tzoraki, P. Kalinkov, K. Kukurin (2005). Testing of the HSPF model for simulation of the nutrients loads in the Upper Iskar basin, Proceeding of IWA Watershed and River Basin Managaement Conference, Canada, 12-15.09.2005;

56. Topalova J., I. Ribarova, Y. Todorova, P. Kalinkov, K. Kukurin, P. Ninov (2005). Large scale spatial/seasonal fluctuations of the microbial parameters of Iskar river: oversight to water quality, 6th International Conference of European Water Resources Association, Sharing a Common Vision for our Water Resources, 7 – 10 September 2005, Menton (France);

57. Калинков П. (2005) Избор на начина на изразяване на реалните загуби на вода във водоснабдителните системи. Сборник доклади от Първа международна конференция с техническо изложение по водни ресурси, технологии и услуги. “Булаква2005”.

58. Kalinkov P., Peitchev T., Nikolov V. Management of Water Supply and Wastewater Services in the Republic of Bulgaria. European Water Forum, 2007, Berlin, 3th of April.

59. Калинков П. Борисов Б. Рибарова И. Методика за подбор на участниците в обществените съвети във водния сектор ; Опит от проект Аквастрес.. БАВ “Булаква 2006”бр. 3.

60. Kalinkov P., Peitchev T. Challenges to water supply and wastewater sector related to Bulgaria’s membership in European union .Bulaqua 2007.

61. Калинков П. Пейчев Т. Предизвикателствата в сектор “Водоснабдяване и канализация”при условията на членство на България в Европейския съюз. Сп. Булаква бр. 2, 2007год.

62. Kalinkov P. Current status of the potable water sector in Bulgaria, problems and future development. TECHNEAU Technology for safe drinking water in Central and Eastern Europe. Tabor, 2008.

63. Irina Ribarovaa, Dionysis Assimacopoulosb, Paul Jeffreyc, Katherine A. Danielld, David Inmanc, Lydia S. Vamvakeridou-Lyroudiae, Thomas Melinf, Petar Kalinkova, Nils Ferrandg, Katharina Tarnakif. Research-supported participatory planning for water stress mitigation.

64.  Калинков  П. , Владов Г. , Радованов В. Програма за намаляване на неплатената вода и анализ на икономически допустимите физически в DMA "Калето", част от водопроводната мрежа на град Виден. сп. "Булаква" бр.4/2012 год.

65. Kalinkov P. Vladov G. Radovanov V. Studies and procedures of water loss reduction in water supply system  of the town of Viden. Romanian leakage magazine "Water loss dedectives", year 2013, №3.

66. Калинков П. Ангелова И. Анализ и оценка на състоянието на пречиствателните станции за питейни води в България. сп. "Булаква" бр. 1/2013 год.

67. Ninov Pl., I. Ribarova, P. Kalinkov, G. Dimova (2008). Application of the HSPF Model for Flood Simulation with Analysis of the Results in Terms of Monitoring Uncertainties /Case Study of the Lesnovska River, Bulgaria, Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008). International Environmental Modelling and Software Society, Barcelona, Catalonia, Miquel Sànchez-Marrè, Javier Béjar, Joaquim Comas, Andrea E. Rizzoli, Giorgio Guariso (Eds.),ISBN: 978-84-7653-074-0

68.  Ribarova, I., Assimacopoulos, D., Jeffrey, P., Daniell, K.A., Inman, D., Vamvakeridou-Lyroudia, L.S., Melin, T., Kalinkov P., Ferrand N. (2011), Tarnaki, K. Research-supported participatory planning for water stress mitigation, Journal of Environmental Planning and Management, 54 (2), pp. 283-300.

69. Ribarova, I. , Assimacopoulos, D., Jeffrey, P., Daniell, K.A., Inman, D., Vamvakeridou-Lyroudia, L.S., Melin, T., Kalinkov, P., Ferrand, N., Tarnaki, K.(2011). Research-supported participatory planning for water stress mitigation,Journal of Environmental Planning and Management, 54(2), 283-300.

70. Ninov, P., Ribarova, I., Kalinkov, P., Dimova, G. (2008). Application of the HSPF model for flood simulation with analysis of the results in terms of monitoring uncertainties /case study of the Lesnovska River, Bulgaria, Proc. iEMSs 4th Biennial Meeting - Int. Congress on Environmental Modelling and Software: Integrating Sciences and Information Technology for Environmental Assessment and Decision Making, iEMSs 2008

71. Ribarova I., J. Topalova, Pl. Ninov, Kr. Kukurin, P. Kalinkov, G. Dimova (2005). Assessment of the flush event significance for a river with typical seasonal run off, Proceeding of IWA Watershed and River Basin Management Conference, Canada, 12-15.09.2005;

72. Калинков, П., Димитрова, С., Петков, Р., Оценка на агресивността на меките природни води, предназначени за питейно-битови нужди. Годишник на УАСГ, Том XL,VIII-B 2014-2015.

 

Конспекти

КОНСПЕКТ - ВК пречистване
проф. д-р инж. Петър Калинков

Учебни материали

Информация

Поправителна сесия
проф. Калинков

Хоби

спорт ( ски, плуване, тенис, туризъм) музика (модерна-поп, джас) литература (художественна, историческа, научна)