Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Ирина Рибарова

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води - Ръководител катедра

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Кабинет А414
Приемно време

 В седмицата 23-26 юни 2020, сряда (24.06) и петък (26.06.)от 10,00 до 12,00 - по телефон или скайп.

Телефон 00359 886315232
E-mail ribarova.irina@gmail.com
Семейно положение омъжена, 1 дете

Лекционни курсове

Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води, Екология и опазване на околната среда, Експлоатация на ВК пречиствателни станции

Образование

Средно: 1981-1984, Математическа гимназия «Гео Милев», гр. Плевен; Висше: 1984-1989, ВИАС, София, специалност "ВиК", профил “Пречистване на водите”; Следдипломна специализация: 1989-1991, Технически Университет, София, специалност „Приложна математика и информатика” Докторантура: 1991-1995, тема "Моделиране на просеците за биологично отстраняване на азот и фосфор в системи с активна утайка"

Езици

Английски език - писмено и говоримо; Руски език - четене

Професионални умения

Преподавателски опит - Лекции, упражнения, дипломанти, докторанти; Изследователски опит - участие и ръководене на международни научни проекти, публикуване на резултати в реферирани списания и книги; Практически опит - Проектиране на нови или реконструкция на съществуващи пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ); Проектиране на промишлени ПСОВ; Извършване на прединвестиционни проучвания. Изготвяне на програми за управление на утайки; Изготвяне на планове за управление на речните басейни и на планове за управляване на риска от наводнения в съответствие с изискванията на Рамковата Директива за водите; Експерт към Европейската Комисия за оценяване на научни проекти; Експерт към МОСВ за преглед на проекти за ПСОВ по оперативна програма "Околна среда"; Изготвяне на тръжни документи жълт и червен ФИДИК; Консултант на Европейската инвестиционна банка (чрез рамков договор на Рамбол); Консултант на Световна банка

Научни интереси

Пречистване на отпадъчни води - еко-ефективни технологии и моделиране; Кръгова икономика - възстановяване на фосфор от отпадъчни води и утайки; Интегрирано управление на речни басейни; Водоспестяващи практики; Управление на риска - суши и наводнения

Научна дейност

Изследователски опит - отстраняване на токсични съединения от отпадъчни води и утайки, моделиране на биологични процеси (в пречиствателни станции за отпадъчни води и в реки), технологии за спестяване на вода (в промишлеността и в бита); управление на кризи - засушаване и наводнения; определяне на еко-ефективност на ВиК системи. Международно сътрудничество - подготовка и участие (учен и координатор) в седем научни проекта, финансирани от Европейската Комисия с повече от 50 партньора (университети, агенции, научни центрове и неправителствени организации) от Европейски институции.

Членство

Член на Българската Асоциация по Водите; Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране КИИП, рег. N 00492/2004; член на "Инициатива за бъдещето на големите реки"

Участие в научно-изследователски проекти

Национални проекти: 

2018 г. - 2023 г. ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", проект "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика"

2015 г. - проект "Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите”

2009 г. - прект "Изготвяне на национален каталог от мерки и програми от мерки за Дунавски и Черноморски водни басейни за внедряване на Рамковата директива за водите"

Участие в проектиране и строителство

2012. Идеен проект на ПСОВ - Мaринка (2000 е.ж.). 2011. Консултант при проектиране на пречиствателна станция за инфилтрат от регионално депо на гр. Гоце Делчев (Главбургарстрой). 2010. Проектиране на пречиствателна станция за битови отпадъчни води на автомобилен завод на Литекс в с. Баховица, 2009, Прединвестиционен идеен и работен проект за ПСОВ на гр. Якоруда (7000 е.ж.) 2009, Прединвестицинен проект за реконструкция на ПСОВ на с. Ветрино (2000 е.ж.) 2008, Консултиране на чуждестранни проектанти за проектиране на пречиствателна станция на 9 села около София (30 000 е.ж.) 2005, Проектиране на преустройството на биологичното стъпало в пречиствателна станция за отпадъчни води, Варна (450 000 е.ж.) за отстраняване на азот и фосфор; 2002, Проектиране на пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води за “Коутс“, България; 2002, Експертна оценка на проблемна ситуация с азот в промишлена пречиствателна станция за отпадъчни води „Джорджети” Елин Пелин; 1998, Експертна оценка (моделиране и симулация на процесите) и предложение за рехабилитация на две пречиствателни станции в Португалия (за битови води, кв.Парада, гр.Порто и за промишлени води, гр.Авейро); 1995, Проект за идентификация на отпадъчната вода и предложение за пречистваща технология на ХИМКО, Враца;

Участие в международни проекти

2012-2015, координатор за УАСГ на проект по българско-швейцарско сътрудничество "Иноватини технологии за извличане на фосфор от утайки на ПСОВ", 2011-2014, координатор за България на проект по 7ма рамкова програма на Европейската Комисия: „Определяне на индикатори за еко ефективност на ВиК системи на мезо ниво и оценяване на нови технологии”; 2011-2013, координатор за България на проект на Европейската Комисия "Оценяване на водни баланси и целево оптимизиране за Европейски водосбори", 2006-2008, координатор за България на PHARE (CADSES) проект, “Мониторинг, прогнозиране и най-добри управленски методи за предпазване от наводнения в Средиземноморските области” (2,5 милиона Евро, 13 партньора, 60 000 Евро за България); 2005–2009, координатор за България на Международен научен проект “Облекчаване на водния стрес чрез нови подходи за интегриране на управленски, технически, икономически и институционални мерки”, (14,2 милиона Евро, 36 партньора, 208 000 Евро за България, финансиран от Европейската комисия по 6-та рамкова програма) ; 2002–2005, научен координатор за България на Международен проект “Оценка и подобряване на моделите за качество на водите с приложение за пресъхващи реки”, (4,5 милиона Евро, 13 партньора, 120 000 Евро за България, финансиран от Европейската комисия по 5-та рамкова програма) 1998-2001, Международен научен проект INCO COPERNICUS “Биоремедиационни техники за детоксикация на опасни за здравето замърсители от промишлени отпадъчни води и утайки” (240 000 Евро, 4 партньора, 60 000 Евро за България, финансиран от Европейската комисия по 4-та рамкова програма); 1996-1998, Международен проект ТЕМПУС “Биотехнология за околната среда”(финансиран от Евопейската комисия);

Научни и академични длъжности

професор д-р

Ключови думи за научно-изследователска дейност

пречистване на отпадъчни води, пресъхващи реки, моделиране, качество на водата, водни технологии, отстраняване на биогенни елементи, ефективно използване на водните ресурси, обработване на утайките, възстановяване на фосфор от води и утайки

Други длъжности и дейности

Представител на България в COST Action ES1403- Nereus (New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse)

 

Консултант на Европейска инвестиционна банка

Публикации

Books and chapters of books
1. Ribarova, I., Stanchev, P., Assimacopoulos, D.. 2015. Co-benefits of innovative water saving solutions in an urban water system in “Advances in Water Hydrology”
2. Understanding and Managing Urban Water in Transition, Grafton, Q., Daniell, K.A., Nauges, C., Rinaudo, J.-D., Chan, N.W.W. (Eds.) (Chapter 3 - Coping with extraneous water in sewerage systems. – authors Dimova, G., Ribarova, I. and De Carne, F.) 2015, Springer, ISBN 978-94-017-9800-6
3. Sludge treatment at municipal WWTPs, I. Ribarova, 2010, ZEN Electronics, ISBN: 978-954-92688-1-2
4. Water resources planning and management, Eds. Grafton, R.& Hussey, K. (Chapter “Collaborative flood and drought risk management in the Upper Iskar Basin, Bulgaria” - authors Daniell, K., Ribarova, I., Ferrand, N.), 2011, Cambridge University press, p.395-419
5. Use Of Economic Valuation In Environmental Policy: Providing Research Support For The Implementation Of EU Water Policy Under Aquastress, Ed.Ph. Koundouri (Chapter “Industrial water management as a water stress mitigation option: the Bularian and Polish case studies” - authors Wintgens, T., Dimova, G., Ribarova, I., Druzynska, E., Caruk, M., Vamvakeridou-Lyroudia, L.S, Tarnacki, K., Melin T., Savic D., 2009, Taylor & Francis, ISBN: 0415453232, p.124-196
6. Water saving in agriculture, industry and economic instruments, Part B – Industry (Chapter “Example for water stress mitigation in a region with metallurgical industry” – authors G. Dimova and I. Ribarova), 2009, Aquastress summarizing report
7. Water Stress Mitigation: The Aquastress Case Studies, Ed. D. Assimacoppoulos, (Part 2 “Sharing water under conditions of scarcity and stress” – author I. Ribarova). 2009, Aiga publishing
8. Critical issues n the water quality dynamics of temporary waters. Evaluation and recommendations from the tempQsim project, Eds Jochen Froebrich and Melanie Bauer, (chapter 10: SW Bulgaria – Iskar, authors I. Ribarova, Pl. Ninov, J. Topalova), 2006, Hannover
9. Biodegradation of xenobiotics, Ed. J.Topalova (chapter V Modelling of the processes of the degradation of the xenobiotics – author I. Ribarova), 2003, Sofia (in Bulgarian)


Peer reviewed journals
1. Stanchev, P., Ribarova, I. (2016). Complexity, assumptions and solutions for eco-efficiency assessment of urban water systems, Journal of cleaner production, 138, 229-236
2. Ribarova I., Dimitrova S., Lambeva, R., Wintgens, T., Stemann J., Remmen, K. (2017). Phosphorus recovery potential in Sofia WWTP in view of the national sludge management strategy, Resources, Conservation and Recycling, 116, 152-159

3. Dimova, G.. Tzanov, E., Ninov, Pl., Ribarova, I., Kossida, M. (2013). Complementary Use of the WEAP Model to Underpin the Development of SEEAW Physical Water Use and Supply Tables, Procedia engineering, 70 (2014), 563-572
4. Ribarova, I., Stanchev, P., Dimova, G., Assimacopoulos, D. (2013). A first iteration of an eco-efficiency assessment of Sofia’s urban water system, Procedia engineering, 70 (2014), 1411-1420
5. Inman, D., Blind, M., Ribarova, I., Krause, A., Roosenschoond, O., Kassahund, A., Scholtend, H., Arampatzis, G., Abrami, G. McIntosh, B. and Jeffrey, P, (2011). Perceived effectiveness of environmental decision support systems in participatory planning: Evidence from small groups of end-users, Environmental modeling and software, vol. 26, issue 3, year 2011, pp. 302 – 309
6. Daniell, K., Máñez, M., Ferrand., N., Kingsborough, A., Coad, P., Ribarova, I. (2011). Aiding multi-level decision-making processes for climate change mitigation and adaptation, J of Regional Environmental Change, Vol.11, No.2, pp. 243-258.
7. Daniell, K., White, I., Ferrand, N., Ribarova, I., Coad, P., Rougier, J.E., Hare, M., Jones, N., Popova, A., Rollin, D., Perez, P., Burn, S. (2010). Co-engineering participatory water management processes: theory and insights from Australian and Bulgarian interventions, Ecology and Society 15 (4): 11.
8. Ribarova, I., Assimacopoulos, D., Jeffrey, P., Daniell, K., Inman, D., Vamvakeridou-Lyroudia, L., Melin, T., Kalinkov, P., Ferrand, N., Tarnaki, K., (2011). Research-supported participatory planning for water stress mitigation. J. of Env. Planning and Management, vol. 54, issue 2, p.283-300
7. Todorova Y, Belev. R., Topalova, J., Ribarova, I. (2009). Analogous simulation of nutrient transformation processes in stream sediments, Water SA, vol.35, N5
8. Gallart, F. , Amaxidis, Y., Botti, P, Cane, G., Castillo, V., Chapman, P., Froebrich, J., Garcia-Pintado, J., Latron, J., Llorens, P., Lo Porto, A., Morais, M., Neves, R., Ninov, P., Perrin, J., L., Ribarova, I., Skoulikidis, N., Tournoud, M.J., (2008). Investigating hydrological regimes and processes in a set of catchments with temporary waters in Mediterranean Europe / Etude des regimes et processus hydrologiques dans un ensemble de bassins versants aux eaux temporaires dans l'Europe Mediterraneenne, Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques, ISSN: 0262-6667, Vol: 53, Issue: 3, 618-628
9. Ribarova I., Pl. Ninov, D. Cooper (2008). Modeling nutrient pollution during a first flood event using HSPF software: Iskar River case study, Bulgaria, Ecollogical modelling, vol.211, pp. 241-246
10. Skoulikidis N., L. Dilberto, M. Tournoud, M. Morais, U. Uehlinger, J. Garcia, I. Ribarova, A. Butturini, J. Froebrich (2005). Temporary Mediterranean rivers: importance of episodic flow pulses for nutrient dynamics, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 07484, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-07618
11. Kukurin K., I. Ribarova, P. Kalinkov, P. Ninov, J. Topalova, G. Dimova, J. Froebrich (2005). Introduction of the inundated area as a parameter for evaluation of river dryness, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 07484, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-07484
12. Ribarova I., J. Topalova, I. Ivanov, D. Kozuharov, R. Dimkov, C. Cheng, (2002). Anaerobic Sequencing Batch Reactor as an Innitiating Stage in Complete PCP Biodegradation, Wat. Sci. Tech,. 2002, vol. 46, 1-2, pp 565-569.
13. Cheng Chia-Yau, Ribarova I., (1999). Activated Sludge system Modelling and Simulations for Improving the Effluent Water Quality, Wat. Sci. Tech., vol.39, N8, pp.93-98
14. Arsov R., Ribarova I., Nikolov N., Mihailov G., Topalova Y., Khoudary E (1999). Two Phase Anaerobic Technology for Domestic Wastewater Treatment at Ambient Temperatures, Wat. Sci. Tech., vol.39, N8, pp.115-122
15. Topalova Y., Ribarova I., Dimkov R., Arsov R., (1995). Microbiological Features of Nitrification Denitrification Biological Excess Phosphorus Removal System in the Presence of oNP as an Inhibitor, Wat. Sci. Tech., Vol.32, N 7, pp.103-110
16. Arsov R., Ribarova I., Topalova Y., Mihailov G., (1995). On the Kinetics of Nitrification Denitrification Biological Excess Phosphorus Remоval Processes, Wat. Sci. Tech., Vol.32, N 7, pp. 95-102

 

Conference proceedings
1. Ribarova, I., Stanchev, P., Dimova, G., (2014). Complexity, assumptions and solutions for eco-efficiency assessment of urban water systems, Systems engineering procedia (under review, presented in a conference 17th European roundtable on sustainable consumption and production)
2. Levidov, L., Blid, M., Nilsson, A., Skenhall, S., Ribarova, I., Popova, A., Stanchev, P., (2014). Facilitating multi-stakeholder discussions
on eco-innovation for process upgrading, Systems engineering procedia (under review, presented in a conference17th European roundtable on sustainable consumption and production).
3. Ribarova, I., Ninov, Pl., Volk, M., Melone F., Moramarco T., Safiolea E., Panagopoulos Y., Zdralewicz M., Berni N., Ghinescu A. (2009). Comparision of eight rainfall-runoff models for flood simulations, in “Integrating Water Systems”, Eds Boxall&Maksimovic, 2010 Taylor&Francis Group, London, ISBN 978-0-415-54851-9, page 755-761
4. Vamvakeridou-Lyroudia, L., S., Inman, D., Ribarova, I., D. Savic (2009). Modelling water saving in the upper Iskar region, in “Integrating Water Systems”, Eds Boxall&Maksimovic, 2010 Taylor&Francis Group, London, ISBN 978-0-415-54851-9, page 767-773
5. Daniell, K. A., Coad, P., Ribarova, I., White, I., Ferrand, N., Rougier, J. E., Tsoukiàs, A., Haines, P., Jones, N., Popova, A., Burn, S., Perez, P., (2008). Participatory risk management approaches for water planning and management: insights from Australia and Bulgaria, Proceeding of 13th IRWA World Water Congress, 1-4 Sept, Montpellier, France
6. Ninov Pl., I. Ribarova, P. Kalinkov, G. Dimova (2008). Application of the HSPF Model for Flood Simulation with Analysis of the Results in Terms of Monitoring Uncertainties /Case Study of the Lesnovska River, Bulgaria/, iEMSs 2008: International Congress on Environmental Modelling and Software, Barcelona
7. Ribarova I., Pl. Ninov, K.A. Daniell, N. Ferrand, M. Hare (2008). Integration of technical and non-technical approaches for flood identification, Water Down Under 2008, Adelaide, Australia, pp 2598-2609, ISBN 0-858-25735-1
8. Vamvakeridou-Lyroudia, L.S., Savic, D.A., Tarnacki K., Wintgens T., Dimova, G. and Ribarova I. (2007). “Conceptual/System Dynamics Modelling Applied for the Simulation of Complex Water Systems”, in Water Management Challenges in Global Change, Proc. Int. Conf. CCWI 2007 and SUWM 2007, Ulanicki, B., Vairavamoorthy, K., Butler, D., Bounds, P.L.M. Memon, F.A. (Eds), Leicester UK, 3-5 Sept. 2007, Taylor & Francis Group, London UK, 159-167.
9. Tarnacki K., I. Ribarova, E. Drużyńska, G. Dimova, T. Wintgens, T. Melin (2007). Water stress mitigation in the industrial sector – common approach in the Przemsza (Poland) and Iskar (Bulgaria) river catchments, World Water Week 2007, Stockholm
10. Dimova G., K.Tarnacki, T.Melin, I.Ribarova, L.Vamvakeridou-Lyroudia, N.Savov, T. Witgens (2007). The water balance as a tool for improving the industrial water management in the metallurgical industry – Case study Kremikovtzi Ltd., Bulgaria, IWA 6th Conference on Wastewater reclamation and Reuse for sustainability, 9-12 October. Antwerpen, Belgium
11. Ninov Pl., I. Ribarova (2006). First flood event modeling: case study Upper Iskar, International conference “Balkan Economic reconstruction and Ecology”, 21-23 June, 2003, Sofia
12. Ninov Pl., I. Ribarova, N. Nikolaidis, R. Tsoraki, P. Kalinkov, K. Kukurin, J. Topalova, (2006). Hydrological calibration scenarios of the HSPF model for the upper Iskar basin, XXIII Conference of the Danubial Countries on the Hydrological forecasting and hydrological bases of water management, 28-31 August 2006, Belgrade, Republic of Serbia
13. Topalova J., I. Ribarova, D. Purvanov, J. Todorova, L. Kenderov (2005). Assesment of the Iskar river water quality in Svoge-Eliseina section during the post-privatisation period, First international Conference with technical exhibition on water resources, technologies and services Bulaqua 2005, conference preprint book, pp.224 -233
14. Topalova J., I. Ribarova, Y. Todorova, P. Kalinkov, K. Kukurin, P. Ninov (2005). Large scale spatial/seasonal fluctuations of the microbial parameters of Iskar river: oversight to water quality, 6th International Conference of European Water Resources Association, Sharing a Common Vision for our Water Resources, 7 – 10 September 2005, Menton (France)
15. Ninov Pl., I. Ribarova, N. Nikolaidis, O. Tzoraki, P. Kalinkov, K. Kukurin (2005). Testing of the HSPF model for simulation of the nutrients loads in the Upper Iskar basin, Proceeding of IWA Watershed and River Basin Managaement Conference, Canada, 12-15.09.2005
16. Ribarova I., J. Topalova, Pl. Ninov, Kr. Kukurin, P. Kalinkov, G. Dimova (2005). Assessment of the flush event significance for a river with typical seasonal run off, Proceeding of IWA Watershed and River Basin Managaement Conference, Canada, 12-15.09.2005
17. Topalova J., Y. Todorova, I. Ribarova, L. Kenderov (2004). Biodiversity of the bacterial segment of the system “water-sediment” of Iskar river, 1st National conference in Ecology, BAN, 4-5 November, 2004, pp. 331-338 (in Bulgarian);
18. Ninov Pl., I. Ribarova, N. Nikolaidis, R. Tsoraki, P. Kalinkov, K. Kukurin, J. Topalova (2004). Hydrologic simulation of Iskar river subwatershed using the HSPF model, International conference ERB2004 “Progress in Surface and subsurface water studies at the pilot and small basin scale”, Turin, Italy, 13-17 October, pp 167-170;
19. Kukurin K., I. Ribarova, P. Kalinkov, Pl. Ninov, J. Topalova, J. Froebrich (2004). Winter low flow spatial dynamics for selected reach of Iskar river upstream, XIII International Symposium in Ecology, 7-10 June, Sunny Beach, Bulgaria, pp.296-306
20. Cheng, C.Y., M. Nunes, I. Ribarova. (2002). Bioremediation of waters contaminated with pentachlorophenol using a simple hybrid bioreactor, IWA Regional Symposium on Water Recycling IWA Regional Symposium on Water Recycling in Mediterranean region, Iraklio, Greece, 26-29 September, Preprint book 1
21. Topalova J, I. Ribarova, R. Dimkov, D. Kozucharov, I. Ivanov (2001). Sustainability of municipal WWTPs towards Industrial discharges. A possible rehabilitation technology, Proc of Int. Conf on Sustainability of Water and Environmental Systems Rehabilitation, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, September, 2001.
22. Ribarova I., Arsov R., (1999). Optimisation of the biological stage in UCT - scheme for nitrogen and phosphorus removal from wastewaters, Anniversary Scientific Conference 50 years Faculty of Hydrotechnics, Sofia, vol. II, pp.77-82, (in Bulgarian)
23. Topalova Y., R. Dimkov, I. Ribarova, D. Kozuharov, I. Ivanov, C. Van Keer (1999). Feasibility Study of Bioremediation Potential of Activated Sludge Towards PCP: Intergrated Approach. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 64/5a, I3th Forum on Applied Biotechnology, Sept. 1999, Gent.;
24. Kozuharov D., Topalova J., Dimkov R., Ribarova I., Jordanova N., (1999). Bioindicative Potential of the Micro- and Metafauna in the Activated Sludge Towards oNP, X Scientific Session of the Faculty of Biology, Sofia University, May, (in Bulgarian)
25. Ribarova I., Cheng C.Y., (1998). The modelling as a tool for optimisation of the WWTP operation, National Conference Bul Aqua Tech’98, pp.92-94 (in Bulgarian)
26. Cheng Chia-Yau, Ribarova I., (1998). Modelling of the Activated Sludge System in Parada WWTP, 4th National Water Congres, Lisbon, (in Portuguese)
27. Topalova Y., Ribarova I. (1996). Structural and Functional Relations in the Activated Sludge in Nitrification Denitrification Wastewater Treatment Processes, International Symposium and Workshop Environment and Interaction, Porto, 18-19 November, paper 34
28. Topalova Y., Ribarova I., Dimkov R., Arsov R., (1995). Adaptive Response of the Activated Sludge in NDBEPR System to ortho-Nitrophenol as an Chemical Pollutant, VI Scientific Session of the Faculty of Biology, Sofia University, 17-19 May


Journals

1. Tsanov E., I. Ribarova, D. Alichkov (2011). Reducing the water consumption in the households, Facilities, 12 (40), 22-25 (in Bulgarian)
2. Borisov B., I. Ribarova, P. Kalinkov (2006). Methods for selection of the members of the Public Stakeholder Forums in the water sector: experience of Aquastress project, Bulaqua, 3, pp. 4-12
3. Topalova Y., I. Ribarova, Y. Todorova, Pl. Ninov, Kr. Kukurin, P. Kalinkov (2006). Evolution of the experimental plan in data collection and verification tactics in modelling of river water quality, Biotechnology and Biotechnologcal equipment, issue 3
4. Topalova Y., I. Ribarova, D. Kozuharov, R. Dimkov, I. Ivanov, C. Y. Cheng, (2006). Structural/functional changes in activated sludge in PCP-and oNP biodegradation technologies, Biotechnology and Biotechnologcal equipment, issue 3
5. Ribarova I. (2006). New approach for mitigation of the water stress: Aquastress project, Water work, 1/2 , pp. 37-38, (in Bulgarian)
6. Topalova Y. I. Schneider, Y. Todorova, I. Ribarova (2006). Self-purification Potential of Iskar River in Three Critical Points of Pollution, Balkan Ecology, vol. 9, No 4 (in press)
7. Ribarova I. (2006). A two-step modelling approach for water management support during the period of socio-economic development in the Upper Iskar region, Bulgaria, Bulaqua, 3, pp. 31-38
8. Njagolov I., I. Ribarova, D. Simidchiev, Pl. Ninov, (2006). Water problems in the Upper Iskar subbasin – DPSIR approach, Bulaqua, 2, pp. 15-19, (in Bulgarian)
9. Ribarova I. (2006). The results of an international scientific project TempQsim – an useful tool for management of the water resources in Bulgaria, Bulaqua, 2, pp. 11-14, (in Bulgarian)
10. Ribarova I. (2006). Laboratory simulations for conceptual support of RS-TempQ Model, Bulaqua, N1, pp. 28-32 (in Bulgarian)
11. Ribarova I., Pl. Ninov (2005). Comparative analysis of methods for determination of nutrient load on Iskar reservoir, Water for people, 3 (7), pp.5-7 (in Bulgarian)
12. Ninov Pl, I. Ribarova, K. Kukurin (2005). HSPF Hydrologic model and sensitivity analysis of its calibration parameters, Ecology and Industry, vol.7, N2, pp 240-243
13. Kalinkov P., I. Ribarova, J. Topalova, Pl. Ninov, Kr. Kukurin (2003). Measurement planning for application of HSPF model for Iskar river catchemnet before Iskar reservoir, Bul Aqua, N1, pp35-38 (in Bulgarian)
14. Ribarova I., Y. Topalova, R. Dimkov, I. Ivanov, D. Kozuharov, M. Nunes, C. Cheng (2003). Four activated sludge technologies for pentachlorophenol removal, Journal Biotechnology and Biotechnological Equipment, N1 (17), 96-104
15. Kozuharov D., Y. Topalova, R. Dimkov, I. Ivanov, I. Ribarova, C. Cheng, M. Nunes (2003). Adaptation, structure of the micro- and metafauna in activated sludge from the up flow reactor during the PCP detoxification, Journal Biotechnology and Biotechnological Equipment, N1 (17), 68-76
16. Kozuharov D., Y. Topalova, R. Dimkov, I. Ivanov, I. Ribarova, E. Koseva, C. Van Keer (2003). Adaptation limits of the changes of the micro- and metafauna in the activated sludge towards PCP in aerobic and anaerobic conditions flow process, Journal Biotechnology and Biotechnological Equipment, N1 (17), 58-68
17. Dimkov R., Y. Topalova, I. Ribarova (2003). On the functional and structural characteristics of the low trophic levels in nitrogen oxidizing semi-cycle in industrial wastewaters, Journal Biotechnology and Biotechnological Equipment, N1 (17), 42-52.
18. Topalova Y., R. Dimkov, D. Kozuharov, I. Ribarova, I. Ivanov, M. Nunes, C. Cheng (2003). Design for an effective control of the PCP-detoxication in HBR, Journal Biotechnology and Biotechnological Equipment, N1 (17), 42-52.
19. Topalova J, R. Dimkov, I. Ribarova, I.. Ivanov, D. Kozuharov, M. Velikova, L. Angelova (2001), Dehalogenase Activity - Indicator for the Initial Detoxication Of Pentachlorophenol at the step by step Adapted Activated Sludge, Journal of International Research Publications [serial online], http://ejournal.topcities.com, issue 2
20. Topalova, J., Kozuharov, D., Ivanov, I., Dimkov, R. & Ribarova I. (2001). Biotransformation of 2,4,5-Trichlorophenol and 3,4-Dichlorophenol: Relationship Activity/Population Structure of Aerobic Activated Sludge. Journal Biotechnology and Biotechnological Equipment, N1 (17), 37-42
21. Ribarova I., J. Topalova, I. Ivanov, D. Kozuharov, K. Kukurin, R. Dimkov (2001). Pentachlorphenol biodegradation in anaerobic and aerobic continuous flow processes. Biotechnology and Biotechnological Equipment, Sofia, Bulgaria, v. 15, N2, pp.86-89
22. Kozuharov D., J. Topalova, R. Dimkov, I. Ribarova, I. Ivanov (2001). Bioindicative potencial of the Micro- and Metafauna in the Activated sludge towards oNP. Biotechnology and Biotechnological Equipment, Sofia, Bulgaria, V.15, N2, 2001, pp.92-99.
23. Topalova Y., Ribarova I., (1998). Bioindicators in a Nitrification Denitrification System, Biotech. and Biotechn. Equipment, 1, , pp. 96-101
24. Ribarova I., (1995). Modelling of the activated sludge processes in biological nutrient removal from municipal wastewaters, Extract of the dissertation, Sofia, BG, (in Bulgarian)
25. Ribarova I., (1994). Kinetics of the biological phosphorus removal processes in activated sludge systems, UACEG Annual, Vol. XXXVII, (in Bulgarian)
 

Книги


Конспекти

Учебни материали