Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Боян Борисов

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

гл.ас. д-р инж. Боян Борисов
Кабинет А418
Приемно време

Приемно време в понеделник 13.06

от 16.00 до 17.00 часа в 602 зала

 

 

 

Телефон 9635245/693
E-mail borisov_fhe@uacg.bg

Образование

1992 - 1997 год. Техникум по строителство "Ангел Попов", гр. Велико Търново

1997 - 2002 год. Университет по архитектура, строителство и геодезия

Езици

английски език

Професионални умения

инженер по Водоснабдяване и канализация

Научни интереси

Водоразпределителни и канализационни системи

Научна дейност

избор на тръби, арматури и фасонни части;

статичен и динамичен анализ на подземни тръбопроводи;

технико-икономическо оразмеряване на водопроводите;

системни грапавини при водоснабдителни и канализационни мрежи;

енергийна ефективност на водоразпределитени системи с помпи с променлива честота на въртене;

моделиране на водоразпределителни системи;

математически методи за оптимизация.

Членство

Българска асоциация по водите

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Участие в международни проекти

член на “Обществен съвет по водните проблеми в басейна на Горен Искър” към проект “Облекчаване на водния стрес чрез нови подходи за интегриране на управленски, технически, икономически и институционални мерки” (проект АКВАСТРЕС) , финансиран от Европейската Комисия по Шеста рамкова програма, раздел “Устойчиво развитие, глобални промени и екосистеми”

Ключови думи за научно-изследователска дейност

обхват и съдържание на инвестиционни проекти,

избор на тръби, арматури и фасонни части;

статичен и динамичен анализ на подземни тръбопроводи;

технико-икономическо оразмеряване на водопроводите;

системни грапавини при водоснабдителни и канализационни мрежи.

Други длъжности и дейности

Експерт към технически комитет 83 "Водоснабдяване и канализация" към Български институт по стандартизация

Публикации

Борисов, Б. Основни характеристики на метода "Безизкопно полагане на продуктопроводи".// Булаква, С, 2004.

Борисов, Б., Рибарова, И., и Калинков, П. Методика за подбор на участниците в Обществените Съвети във водния сектор: опит от проект Аквастрес.//Булаква, С, брой 3/2006.

Димитров, Г., Борисов, Б. Особености при проектиране и изпълнение на водопроводни мрежи от полиетиленови тръби PE 100. //Булаква; брой 1/2011.

Борисов, Б., Анализ на параметри на напречни профили при траншейно полагане на тръбопроводи.//Доклад на Четвърта международна конференция, Булаква 2011

Борисов, Б., Върху избора на тръбите за водоснабдителни системи.//Булаква;брой 3/2012 и брой 1/2013


Борисов, Б., Графично представяне и аналитични зависимости, свързани с работата на
помпи с променлива честота. // Годишник на УАСГ, том 51 – 2018 год., бр. 6; 


Борисов, Б., Приложение на математически методи за определяне на оптималния режим
на работа на помпа с променлива честота, захранваща резервоар, // Годишник на УАСГ,
том 51 – 2018 год., бр. 6;


Борисов, Б., Изследване на възможностите за намаляване на разхода на електрическа
енергия в зависимост от работните обеми на резервоара и обхвата на изменение на
водното количество на помпа с променлива честота на въртене. // Булаква, 2-3/2018;

Други