Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Димитър Тошев

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Тошев
Кабинет А405
Приемно време

вторник 12,00 - 13,00 четвъртък 13,00 - 14,00

Телефон 02/8668287 02/9635245/670
Факс 02/866 82 87
E-mail d_toshev_fhe@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

 • Хидротехнически съоръжения, ХТС ІV
 • Хвостохранилища и сгуроотвали, ХТС V
 • Насипни язовирни стени, ХМС V
 • Хвостохранилища и сгуроотвали, ХС V, немскоез.обучение (на англ.език)

 

Образование

• 1959-1964г., Строителен техникум “Христо Ботев” – София;

• 1964-1969г., ВИСИ, Специалност ХМС, София;

• 1983г., Кандидат на техническите науки (д-р инж.)

Езици

 • Английски

Руски

Френски

Професионални умения

 • • Хидротехнически съоръжения
 • • Филтрация и устойчивост на бетонни и насипни язовирни стени
 • • Филтрационни и статически изследвания, анализ на напрегнатото и деформирано състояние на язовирни стени, хвостохранилища и други инженерни съоръжения (санитарни депа, насипища, открити рудници, сгуроотвали).
 • Сигурност на язовирите и хвостохранилищата
 • • Експлоатация на язовирни стени и хвостохранилища.
 • • Депониране на индустриални и битови отпадъци – хвостохранилища, сгуроотвали и депа за твърди битови отпадъци.
 • • Оценка на въздействието върху околната среда.
 • • Миграция на замърсители в почвата от санитарни депа и хвостохранилища.
 • • Екрани от почвени и полимерни материали.
 • • Изкуствена инфилтрация и динамика на подземните води.

Научна дейност

Издадени учебници и учебни помагала:

• Патоков Ив., Ив.Папазчев, Л.Шейтанова, Д.Тошев. Язовирни стени от местни материали. Водовземни и облекчителни съоръжения. София, 1999 г. (учебник).

 • Папазчев Ив, Хр.Абаджиев, Л.Шейтанова, Д.Тошев. Ръководство за проектиране на хидротехнически съоръжения. София, 1991.

• Шейтанова Л., И.Игнатов, Д.Тошев, Р.Николаева. Ръководство за проектиране по водно строителство.

Лекционни курсове

 • Лекционни курсове по дисциплините “Хидротехнически съоръжения (Язовири)” , “Хвостохранилища, сгуроотвали и хидротранспорт” и “Насипни язовирни стени”.

• Лекционни курсове “Tailings Dams, Slag Ponds and Hydrotransport” и “Dams – Special Constructions”.

Научни разработки през последните години:

• Числено моделиране на филтрационни и стабилитетни проблеми при язовирни стени от местни материали с отчитане на нелинейното поведение на насипа. МОНТ, 1998г.

• Съвместно депониране на сгуропепелина и гипс от сероочистваща инсталация на ТЕЦ “Марица изток 2”. ЦНИП при УАСГ, 2001 г.

• Числено моделиране на нелинейни деформационни характеристики на насипни язовирни стени. ЦНИП при УАСГ, 2004 г.

 • Оценка на въздействието на гипс от СОИ при депонирането му на сгуроотвал “Искрица”.

Членство

• International Commission on Large Dams (ICOLD)

• Българско дружество по големите язовири.

• International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE).

• Българско дружество по земна механика и фундиране.

• Научнотехнически съюзи по водно дело.

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

• Ръководител на екипи за изготвяне на “Анализ на резултатите от техническата експлоатация и оценка на състоянието” на:

- язовирни стени “Йовковци”, “Асеновец”, “Огняново”, “Мандра”, “Студена”, “Камчия”, “Ясна поляна”, “Ново Паничарево”, “Хр.Смирненски”, „Дяково”, „Жребчево”, „Пясъчник”, Техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” и др.

- хвостохранилища “Кремиковци”, “Росен”, “Медет”, “Голям Буковец”, “Малко Търново”, „Лъки”, „Рудозем-2” и др.

• Участие в екологични проекти за:

- Третиране на нефтени отпадъци в окислителни езера на Нефтохим Бургас - Консервация на депо за фосфогипс, г.Димитровград

- Изследвания за сигурността и технологията на запълване на сгуроотвал “Искрица” на ТЕЦ “Марица изток 3”.

• Ръководител на екип за филтрационни и статически изследвания за възстановяване на язовирна стена “Зейзун” – Сирия.

• Ръководител на екипи за филтрационни, статически и динамически анализи на хидротехнически съоръжения в България (повече от 50 язовирни стени и хвостохранилища) и в чужбина: Сирия (10 обекта), Алжир (3 обекта – язовирни стени “Мексена”, “Бухалуфа” и “Крамис”), Нигерия и Либия – по една язовирна стена.

• Експерт за изготвяне на ОВОС за ПАВЕЦ “Чаира”, язовир”Яденица”, язовир “Луда Яна”, каскада “Горна Арда”, язовирна стена “Цанков камък” и др.

• Експерт за изготвяне на ОВОС за защита на брега на р. Дунав от ерозия, абразия и свлачищни процеси – втора зона, финансиран от ЕБВР.

• Експерт по ОВОС за санитарни депа за твърди битови отпадъци гр. София, Пловдив, Шумен и др.

• Ръководител колектив по „Комплексен анализ на техническото състояние и инженерната сигурност на двойния канал и останалите ХТС за техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй”, 2005-2006 г.

• Автор на том “Филтрационни изследвания” на Съвместен Българо-Румънски проект за хидровъзел на р.Дунав (ХТК “Никопол – Турну Мъгуреле”);

• Участие във “Филтрационни изследвания за двоен канал и брегова помпена станция” на АЕЦ “Козлодуй”

Участие в проектиране и строителство

• Идеен проект за отбиване на водите на р.Гашня по време на изграждане на язовир “Цанков камък”.

• Гл.проектант на проект за преливно съоръжение на ез. Дуранкулак, реализирано през 2000 г.

• Участие в проекти финансирани от Европейската банка за реконструкция и развитие за оценка на състоянието на околната среда на територията на ТЕЦ Марица изток-2 и на прилежащия сгуроотвал (замърсяване на въздуха и на водите).

• Рецензент на проекти за Каскада “Горна Арда”, Корекция на р. Искър в района на летище “София”, Реконструкция на язовирна стена “Бели Искър”, Язовир “Цанков камък”, Укрепване на брега на р.Дунав и др.

• Гл.проектант на проект за надуваеми язове на р. Струма в чертите на гр.Перник.

• Гл.проектант на Работен проект за възстановяване на конструктивната сигурност на бързотока на язовирна стена “Копринка”.

• Гл.проектант на “Възстановяване на основната стена на х-ще”Кремиковци” след наводненията през август 2005 г.

• Гл.проектант на Геоложки проучвания и филтрационни и стабилитетни изследвания за стабилизиране на контрадига „Факийска” при яз. „Мандра”, 2005 г.

• Гл.проектант на „Работен проект за отвеждане на водите на р. Рибница”, гр.Рудозем, 2006 г.

• Гл.проектант на съоръжения за отвеждане на водите от Манастирско дере извън хвостохранилище „Бухово”, 2007 г.

Участие в международни проекти

Сирия (10 обекта), Алжир (3 обекта – язовирни стени “Мексена”, “Бухалуфа” и “Крамис”), Нигерия и Либия – по една язовирна стена.

Научни и академични длъжности

•Професор •  "Хидротехника" Членство в:

 • Специализиран научен съвет по водно строителство при ВАК.

• Научен съвет на Хидротехническия факултет.

• Академичен съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

• Факултетен съвет на Хидротехническия факултет при УАСГ

• Експертен съвет при Национален фонд “Технически науки” при Министерство на образованието и науката.

• Лицензионна комисия към Дирекция за независим строителен контрол.

• Председател на експертна комисия по сигурност към Световна банка.

Член на Технически комитет по сигурност на язовирите при Международната камисия по големите язовири - Париж

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Язовири и ХТС Хвостохранилища

 Филтрация

Устойчивост

Напрегнато и деформирано състояние

Сигурност

Други длъжности и дейности

Председател на Български национален комитет по големи язовири

Публикации

Научни публикации в периода 1998-2010 г.:

1. Тошев Д., Р.Николаева. Управление на водохранилища към ТЕЦ. VІ-та международна конференция по опазване на езерата и водохранилищата. Копенхаген, 1998.

2. Toshev, D., V. Tashev, T. Cholakov, Il. Gulemetov. Behaviour of Earthfill Dam on Soft Clay Foundation. Int. Symposium ICOLD. Antalya, 1999.

3. Тошев Д., В.Ташев. Филтрация и напрегнато състояние на язовирни стени с отчитане на напрегнатото състояние на насипа. Научна сесия “50 години Хидротехнически факултет”, 1999.

4. Тошев Д. и кол. Земна стена върху слаба основа. Научна сесия “50 години Хидротехнически факултет”, 1999.

5. Toshev D., V. Tashev, D. Kisliakov, M. Guirguinova, T.Cholakov. Numerical Analysis of Embankment Dams. Годишник на УАСГ, 2001.

6. Toshev D. Deposition of Wastes from Thermal Power Stations. 12Th Danube-European Conference, Passau, May 2002.

7. Тошев Д., В. Велева, И. Паскалева. Оценка на сеизмичната сигурност на хвостохранилища в процес на консервация. Седми български национален конгрес по язовирно строителство, Семково, 2002.

8. Тошев Д. Изследване на филтрация през намити отпадъци от топлоелектрически централи. Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, том.7, София, 2002.

9. Тошев Д., М. Маврова-Гиргинова, Ал.Трайков. Сеизмичен анализ на варианти за реконструкция на язовирна стена “Бели Искър”. Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, том.7, София, 2002.

10. Тошев Д., Т. Чолаков. Върху слягането на каменнонасипни язовирни стени в период на експлоатация. Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, том.7, София, 2002.

11. Toshev D., V. Veleva, Iv. Pascaleva. Evaluation of Seismic Safety of Tailings Dam in Process of Conservation. 21-th congress on large dams. Montreal, June 2003.

12. Toshev D. Safety of Hydraulic Structures – Bulgarian Experience. Bulgarian-Austrian Seminar on Safety of Hydraulic Structures. Sofia, 2003.

13. Тошев Д. Незавършено строителство и рехабилитация на язовирни стени у нас. Втора научно-практическа конференция по актуални проблеми на строителството с международно участие. София, януари 2004.

14. Тошев Д. Устойчивост на насипни стени върху слаба основа. Трета национална конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, Пловдив - октомври 2004 г.

15. Тошев Д., Т. Чолаков. Изследване на конструктивни решения за възстановяване на язовирна стена “Зейзун” – Сирия. Трета национална конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, Пловдив - октомври 2004 г.

16. Тошев Д., В. Захариева, Т. Чолаков. Приложение на ГИС при мониторинг на сложни хидротехнически обекти. Осми национален конгрес по язовирно строителство, юни 2005.

17. Тошев Д., Т. Чолаков, Г.Георгиев. Провеждане на високите води през преливника на язовира “Камчия. Осми национален конгрес по язовирно строителство, юни 2005.

18. Toshev D, T.Cholakov, M.Baramova. Reconstruction of Zeizoun Dam – Syria. Third Bulgarian Austrian Seminar “Embankment Dams and Dikes, Sofia, October 2007.

19. Toshev D, T.Cholakov. Numerical Analyses for Zeizoun Dam Reconstruction. Third Bulgarian Austrian Seminar “Embankment Dams and Dikes, Sofia, October 2007.

20. Тошев Д. Състояние на язовирните стени в Р България. БУЛАКВА, бр. 3/2005.

21. Toshev D., Tzv. Barbusheva. Rehabilitation of Eleshnitsa Uranium Tailings Pond. Second Bulgarian-Austrian Seminar on Hydraulic Engineering and Environment, Sofia, 2005.

22. Тошев Д. Провеждане на високи води при язовирите, проблеми и поуки от тях. Научнотехническа конференция „Язовирите и наводненията”, Дни на водата, София, 2006 г.

23. Toshev D. Behaviour Identification and Assessment of Hydraulic Structures Safety. Int.Conf. on Civil Engineering Design and Construction. Varna, 2006.

24. Назърски Д., Д. Тошев, В. Ташев, Б. Петров. Проблеми на рехабилитацията на фугите и облицовката на преливника на стената на язовир „Ивайловград”. Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, София, май 2007.

25. Тошев Д. Нов подход при оценка на сигурността на хидротехническите съоръжения. Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, София, май 2007.

26. Тошев Д. Нов подход при оценка на сигурността на хидротехническите съоръжения. БУЛАКВА, бр.2, 2007.

27. Toshev D. Embankment Dams in Bulgaria – present and prospects. Third Bulgarian-Austrian Seminar on “Embankment dams and dykes, Sofia, 2007.

28. Toshev D. T.Cholakov. Reconstruction of Zeizoun – Syria. Third Bulgarian-Austrian Seminar on “Embankment dams and dykes, Sofia, 2007.

29. Toshev D., T.Cholakov, M.Baramova. Reconstruction of Zeizoun Dam – Syria. Third Bulgarian-Austrian Seminar on “Embankment dams and dykes, Sofia, 2007.

30. Toshev D., T.Cholakov. Numerical Analyses for Zeizoun Dam Reconstruction. Third Bulgarian-Austrian Seminar on “Embankment dams and dykes, Sofia, 2007.

31. Kazakov B., N. Lisev, Kr. Daskalov, D. Toshev, T. Cholakov. Improvement of the hydraulic performance of flood evacuation structures of Kamchia dam. International Symposium on Operation, rehabilitation and up-grading of dams, Sofia, 2008.

32. D.Toshev, C. Kolev. Estimation of deposit intensity of the bulgarian dams in comparison with the world results. International Symposium on Operation, rehabilitation and up-grading of dams, Sofia, 2008..

33. Atanasova I., V. Veleva, Z. Karaivanova, D. Toshev. Rehabilitation of disposal sites for tailings from the yield and dressing of minerals. International Symposium on Operation, rehabilitation and up-grading of dams, Sofia, 2008.

34. Toshev D. Dams in Bulgaria: past, present and future. The International Journal on HYDROPOWER&DAMS, v.15, issue 2, 2008.

35. Toshev D., P. Nikiforov. Financing dams for water supply in Bulgaria. The International Journal on HYDROPOWER&DAMS, v.15, issue 2, 2008.

36. Назърски Д., Д. Тошев, Б. Петров, И. Дойков. Проучване на показателите на бетона от язовирна стена „Чаира”. Международна научна конференция „УАСГ 2009”.

37. Тошев Д. Управление на сигурността на язовирите, Водно дело, 3/4 2010.

38. Тошев Д., Ч. Колев, Т. Чолаков. Натоварване и деформации на автомобилен път върху насипна язовирна стена.International Conference on Civil Engineering Design and Construction, sept.2010, Varna, Bulgaria.

39. Назърски Д., Д. Тошев, В. Ташев, Б. Петров. Проблеми на рехабилитацията на фугите и облицовката на преливника на язовир "Ивайловград" . Юбилейна научна конференция "65 години УАСГ", май 2007, София.