Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Димитър Кисляков

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации

проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Кабинет Б7
Приемно време

В обстановката на ограничен достъп, моля пишете ми на електронната поща за конкретна уговорка. Почти всеки ден съм в университета.

Телефон 9635245/690
E-mail kiss_fhe@uacg.bg

Лекционни курсове

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2021-2022:

- Хидроенергийни системи и съоръжения (ХТС 4. курс)

- Екологични аспекти на ХТС (Инж. екология 2.курс)

Образование

Висш институт по архитектура и строителство (понастоящем: Университет по архитектура, строителство и геодезия), Хидротехническо строителство, Юли 1986

Езици

немски, английски, руски - свободно

Професионални умения

* Хидравлични, статични и динамични изследвания на напорни тръбопроводи;

* Хидравлика на хидротехнически съоръжения;

* Поведение на хидротехнически съоръжения при динамични натоварвания и въздействия;

* Сеизмичен риск и противоземетръсно изследване на язовирни стени и хидротехнически съоръжения;

* Екология и опазване на околната среда в хидротехническото строителство;

* Речна хидравлика и морфология

Научни интереси

* Хидравлика на хидротехнически съоръжения, моделиране на нестационарни процеси;

* Поведение на хидротехнически съоръжения при динамични натоварвания и въздействия;

* Сеизмичен риск;

* Екология и опазване на околната среда в хидротехническото строителство;

* Речна хидравлика и морфология

Научна дейност

- участие в научно-изследователски проекти (по национални и международни програми), вкл. ръководство като координатор

- ръководство на докторантури (един успешно завършил докторант)

- самостоятелни научно-приложни изследвания

Членство

- GAMM (Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik) – Germany 1992-2018;
- EUROMECH  1994-2021;
- Български национален комитет по големите язовири (Bulgarian National Committee on Large Dams at ICOLD) - Председател от октомври 2017 г.
 

Участие в научно-изследователски проекти

1. Изследователска тема Их-551 “Оценка на сеизмичния риск при гравитационни бетонни язовирни стени с използване на енергетичен подход” – НИС при УАСГ (2000-2001).

2. Научно-изследователска тема “Въздействие на хидротехническите съоръжения (Баташки водносилов път) върху природната среда – НИС при УАСГ (1993 – 1995)

3. Ив.Папазчев, П.Сотиров, Д.Кисляков, “Методология за оценка на сеизмичния риск на съществуващи бетонни гравитационни язовирни стени в България” (на български и английски език), Оценка на сеизмичния риск на язовирна стена Антонивановци, Окончателен доклад, Том II, М-во на енергетиката и енергийните ресурси, PHARE Project B9107-01-15-(02), Енергопроект ЕАД и Рискинженеринг ООД, София, май 1997

4. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда „Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез построяване на 9 малки ВЕЦ в руслото на реката на територията на община Своге и община Мездра”, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Р. Николаева, София, (септември 2004)

5. Оценка на възможностите за изграждане на пречиствателни съоръжения и анализ на състоянието на водоснабдителен комплекс “Бели Искър” – Възложител: Софийска вода АД, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Димитър Тошев, София, (2004)

6. Доклад Оценка на въздействието върху околната среда „Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ “АЕS – 3С “Марица Изток 1”, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Р. Николаева, София, (2006)

7. Национални параметри за Еврокод 8: Част 4 – Резервоари, силози и тръбопроводи (ръководител на работната група), Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Колектив на ЦЛСМСИ при БАН, София, (2007 – 2009)

8. Изследователски проект: „Оценка на хидроенергийния потенциал на водосбора на р. Места” по договор No. –ДО 02-130/15.12.2008, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Кр. Даскалов, ЦНИП при УАСГ, София
 

9. Изследователски проект: „Влияние на близостта и параметрите на ската върху сеизмичния отговор на водовземни кули” по договор No. БН–151/13 / 08.04.2013, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Д. Кисляков, ЦНИП при УАСГ, София, 2013 – 2014

10. Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище „Люляковица”, Член на работния колектив по Раздел 13 „Провеждане на детайлни изследвания за определяне на коефициент на поведение (q) на съоръжението”, Колектив на БАН – НИГГГ, Възложител: „Асарел – Медет” АД, гр.Панагюрище, 2017-2018

11. Изследователски проект: „Комплексен анализ на състоянието и сигурността на двоен канал за техническо водоснабдяване и останалите хидротехнически съоръжения на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание проведения мониторинг” по Договор № 888000034 / 05.11.2018 г. (№ 2583 / 2018 на Изпълнителя), Колектив с ръководител проф. д-р инж. Д. Кисляков, УАСГ-ЦНИП ЕООД, София, 2018 – 2019

 

Участие в проектиране и строителство

1. Становище и проектно решение за премахване вибрациите на байпасната връзка на бързопадащия савак на напорния тръбопровод на ВЕЦ Момина Клисура – Фирма Савакинженеринг (1997)

2. Предварително проучване за изследване и оценка на сигурността на язовир “Лиляч” над с. Лиляч – община Невестино (2005)

3. Проектиране (изследване на напрегнатото и деформирано състояние) на язовирни стени Hassake-West (1994), Malkiyeh (1996), Al Hussein (1999), Markieh (2002) (Сирия) – СПП при УАСГ

4. Проектиране на мерни съоръжения на деривация Джерман-Скакавица - Фирма Виамонт ООД (1997)

5. Екологична разработка относно качеството на водите и седимента на яз. Искър – НЕК АД, Предприятие “Язовири и каскади” (1995)

6. Филтрационен и статичен анализ за възстановяването на яз. „Зейзун” (Сирия), Колектив с ръководител доц. д-р инж. Димитър Тошев, ЦНИП при УАСГ, София, (2005)

7. "Правилник за техническа експлоатация на хидротехнически съоръжения към ВЕЦ, ТЕЦ и АЕЦ", НЕК – ЕАД, София, (2002)

8. Доклад за ОВОС на ХТК "Цанков камък", "Хидроелектроинвест" – Белово, (2002)

9 Доклад за оценка на въздействието върху околната среда „Енергийно оползотворяване на водите на р. Искър чрез построяване на 9 малки ВЕЦ в руслото на реката на територията на община Своге и община Мездра”, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Р. Николаева, София, (септември 2004)

10 Оценка на възможностите за изграждане на пречиствателни съоръжения и анализ на състоянието на водоснабдителен комплекс “Бели Искър” – Възложител: Софийска вода АД, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Димитър Тошев, София, (2004)

11. Доклад Оценка на въздействието върху околната среда „Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ “АЕS – 3С “Марица Изток 1”, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Р. Николаева, София, (2006)

12. Техническо и проектно решение за съоръжение, задържащо едри плаващи предмети преди входа на отбивния тунел на язовир “Цанков камък” – Възложител: НЕК – ЕАД – клон “Хидроелектроинвест”, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Димитър Кисляков, София, (2006)

13. Thermal power station “Maritsa-Iztok 2” – Rehabilitation of units 1 to 4, AVT Consult Ltd., Sofia, (2005-2006)

14. Изготвяне на оценка на устойчивостта на сгурошламоотвал “Падина” за възможно максимално надграждане, Енергопроект – Хидроенергетика ООД, София, (2005-2006)

15. Ремонт, почистване и укрепване на водоем в с.Овен, общ. Дулово – Работен проект, Част Хидротехнически съоръжения. Възложител: Министерство на земеделието и горите, Колектив на фирма “София – Стройпроект” АД, София, (2006)

16. Ремонт, почистване и укрепване на водоем в с.Руйно, общ. Дулово – Работен проект, Част Хидротехнически съоръжения. Възложител: Министерство на земеделието и горите, Колектив на фирма “Стройпродукт 2004” ЕООД, София, (2006)

17. Водоем в с.Златоклас, общ. Дулово – Работен проект, Част Хидротехнически съоръжения, Възложител: Министерство на земеделието и горите, Колектив на фирма “София – Стройпроект” АД, София, (2006)

18. Определяне обема на дренажен резервоар за дъждовни води на складово стопанство на “ЛИДЛ – България” при с. Равно поле, Колектив на ЦНИП при УАСГ (ръководител), Възложител: “Лидл България ЕООД енд Ко” КД, София, (2008)

19. Пълно хидравлично оразмеряване на тръбопроводите от оборотното водоснабдяване в участъка от ПС III подем до “Ершов смесител” и резервоар 35000 m3”. Идейни варианти за защита на тръбопровода от хидравличен удар, Част: Хидротехническа, Фаза: Идеен проект, Колектив на “ЕНЕРГОПРОЕКТ – Хидроенергетика” ООД, Възложител: “Асарел – Медет” – гр. Панагюрище, София, (2008)

20. Хидравлично оразмеряване на магистрални тръбопроводи за изравнител “Алеко” – Работен проект, Колектив на "Хелпик" ООД, Възложител: НЕК ЕАД – Предприятие “Язовири и каскади”, София, (2008)

21. Проект: „Изследване на хидравличен удар в ГНД на ВЕЦ „Батак”, Фаза: Технически доклад, Част: Хидротехническа, Колектив на СВЕКО Енергопроект АД, Възложител: НЕК ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади”, София, (2011)

22. Проект: „Възстановяване на проектната носимоспособност на носещата стоманобетонна конструкция”, Обект: Водовземна кула на ВЕЦ „Пещера”, Фаза: Работен проект, Част: Конструктивна на ХТС, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Б. Петров, ЦНИП при УАСГ, Възложител: НЕК ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади”, София, (2012)

23. Проект: „Път III-667 ”Плодовитово – Асеновград „Мост над р. Марица при км. 6+832”, Фаза: Технически проект, Част: 05-Хидрология и хидравлика, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Н.Лисев, Р-л проект: ДЗЗД Консорциум „Бета Циклоп”, Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”, София, (2012)

24. Изследване на нестационарните процеси в напорния тръбопровод на МВЕЦ „Ходжово”, Възложител: инж. Г.Динков (2014)

25. Технически паспорт на ВЕЦ „Симеоново”, Колектив с ръководител инж. М. Андреев, ЦНИП при УАСГ, Възложител: НЕК ЕАД – Предприятие ВЕЦ, София, (2014)

26. Работен проект: „Рибопроходни съоръжения и съоръжения за осигуряване на екологичен отток след съществуващи водохващания № 1,2,3,4,5,6,7 и 10 на каскада „Санданска Бистрица“, Възложител: Енерго-Про ЕАД, Колектив на „Аквапро инженеринг” с ръководител инж. Огнян Тодоров, (2017)

27. Design Analysis, River Kwisa Hydraulics, Box Frame Culvert in Two Variants, Pre-Feasibility Study, Колектив на „Аквапро инженеринг”, (2019)

 

Участие в международни проекти

1. Изследователски проект “Turbinenanströmung I” (1993) и “Turbinenanströmung II” (1997, 1998) (бълг.: “Подходно течение на водата към турбини”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München

2. Изследователски проекти “Wertach vital” I (1999) и II (2001) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München

3. Изследователски проект “Dynamische Beanspruchung von Störkörpern” (2000) (бълг.: "Динамично натоварване на гасителни тела") на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München

4. Изследователски проект на DFG/BMZ (Немска изследователска общност / Федерално министерство на сътрудничеството – ФР Германия): “Distributed Fibre Optic Temperature (DFOT) measurements in RCC dams” (бълг.: "Температурни измервания в язовирни стени от валиран бетон с разпределени оптични влакна") на Institut und Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft (Институт и Лаборатория по Водно строителство и водно стопанство) при TU München (ФР Германия) и Jordan University of Science and Technology (JUST) (Йордански университет за наука и технология), Irbid (Йордания), 2003, 2004.

5. Проект “Modellversuch der aufgelösten Sohlabstufung Salzach Fl.km 51,9” (“Моделно изследване на отворено дънно стъпало на р.Залцах km 51,9”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München (2006)

6. Изследователски проект: "Physikalischer Modellversuch für den Übergang von der Großen in die Kleine Isar" (“Физическо моделно изследване на прехода на Голямата в Малката Изар”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München (2007, 2008)

7. Изследователски проект: "KAJBAR HYDROPOWER PROJECT, Hydraulic Model Tests for Spillway and Low-Level Sluices as well as Power Intake" (бълг.: „Хидроенергиен проект Каджбар, Хидравлични моделни изследвания за преливник и дънни отвори, както и на водовземане за централата”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München, (2009)

8. Изследователски проект: "Fischverhaltenuntersuchungen an geneigten Kraftwerksrechen" (“Изследване на поведението на риби при наклонени решетки на ВЕЦ”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München, Възложител: Grenzkraftwerke GmbH, (2010)

9. Изследователски проект: "Fischabstiegsversuche am Prototyp eines Schachtkraftwerkes" (“Опити по преминаването на риби надолу на прототипа на шахтова ВЕЦ”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München, (2011)

10. Изследователски проект: "Modellversuche für das Neue Hydraulische Kraftwerk Beznau" (“Моделни изследвания за новата хидравлична централа Бецнау”) на Versuchsanstalt für Wasserbau Obernach (Лаборатория по Водно строителство Обернах) при TU München, Възложител: Axpo AG Hydroenergie, (2011)

11. Изследователски проект по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз: "Development of Hydropower Converter for Very Low Head Differences (HYLOW) , Collaborative Project – Small or medium scale focused research project, Energy.2007.2.7.1: New improved hydro components and concepts" - Координатор, Главен координатор: д-р Гералд Мюлер (Dr. Gerald Müller) от Университета в Саутхемптън, Англия (Southampton, UK), 2008-2012

12. Изследователски проект: Reclaiming Rivers for Implementation of Vital and Environment – Friendly Renewable Energy Source (RIVERS), Hydropower renewable energy study of the Bulgarian-Serbian cross-border region – Final report, Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme 2007CB16IPO006 2011-2-229, Aquapro Engineering OOD, Client: Regional Environmental Center (REC) for Central and Eastern Europe, Branch Bulgaria, 2013

12. Изследователски проект: Entwicklung eines ökologisch verträglichen, modularen Systems zur Nutzung kleiner Wasserkräfte mit sehr niedrigen Fallhöhen („Разработка на екологично съвместима модулна система за използване на водна енергия с малка мощност и с много ниски напори”) - Координатор, Проектът е финансиран от Федералното министерство на околната среда и сигурността на реакторите (Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit) на Германия, Главен координатор е проф. д-р инж. Никол Зенгер (Nicole Sänger) от Висшето училище (Hochschule Darmstadt) Дармщадт (Германия), 2012-2015

13 Изследователски проект: „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките – Assessment of the Combined Hydropower Impacts on the Ecosystems and Ecological Status of Rivers (ANCHOR)” (ключов експерт „хидроенергиен инженер”), Финансов механизъм на ЕИП (Financial Mechanism (Norway, Iceland, Liechtenstein) 2009-2014, EEA Grants, Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – България, 2015-2016
 

Научни и академични длъжности

- професор в катедра "Хидротехника" (понастоящем: "Хидротехника и хидромелиорации") от юли 2016 г.

- член на Факултетния съвет на Хидротехнически факултет

- член на Академичния съвет

Ключови думи за научно-изследователска дейност

хидротехнически съоръжения, хидравлика, сеизмично инженерство, хидроенергетика, околна среда

Други длъжности и дейности

- координатор на съвместното немскоезиково обучение с ТУ Виена

Публикации

Списък на научните публикации на д-р инж. Димитър Савов Кисляков, професор в кат. "Хидротехника и хидромелиорации" на УАСГ:

 

1. Н.Николов, Ив.Минков, В.Бозаджиев, Ив.Тинтеров, Д.Кисляков, “Страничен наклонен преливник”, Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) - София, Том XXXI , Св.12, 1983-1984, ВИАС, София, ISSN 1310-814X

 

2. Н.Николов, М.Мараджиева, Д.Кисляков, В.Бозаджиев, “Хидравлично оразмеряване на водохващане със страничен наклонен преливник”, Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) - София, Том XXXII, Св.9, 1985-1986, ВИАС, София, ISSN 1310-814X

3. М. Мараджиева, Д. Кисляков, “Двуточкова гранична задача при неравномерно движение в непризматично легло”, Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) - София, Том XXXIV, Св.7, 1988-1989, ВИАС, София, ISSN 1310-814X

4. D. Kisliakov, “On the Behaviour of High-Pressure Pipelines Under Seismic Loading”, Theoretical and Applied Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, No.3, Sofia, 1990, ISSN 0861-6663

5. D. Kisliakov, “Investigation of the Dynamic Interaction Between a High-Pressure Pipeline and the Moving Liquid Inside Under Seismic Loading”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, John Wiley & Sons, Vol.19, No.8, 1990, ISSN 0098-8847

6. D. Kisliakov, “Influence of Some Basic Parameters on the Earthquake-Induced Motion of an Open High-Pressure Pipeline”, Theoretical and Applied Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, No.4, Sofia, 1990, ISSN 0861-6663

7. Д. Кисляков, “Естествена възстановителна способност на средата при извършване на изкопи и насипи в хидротехническото строителство - инженерна оценка”, Водно дело, НТС по Водно дело, бр.1/2, София, 1997 (представена за печат през 1993г.), ISSN 2603-4786

8. Д. Кисляков, “Влияние на някои параметри върху вертикалното движение на открит напорен тръбопровод при сеизмично въздействие”, Национална конференция за намаляване на сеизмичния риск в България, София, 15-16 юни 1995, ISBN 954-90125-1-4

9. D. Kisliakov, “On the Response of a Multiple-Supported Pressure Pipeline to Vertical seismic Excitation”, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - София, Том XXXIX, 1998, УАСГ, София, ISSN 1310-814X

10. Д. Кисляков, “Опазване на околната среда в хидротехническото строителство - инженерни аспекти”,сп. Наука, Съюз на учените в България, бр.3-4, София, 1997, ISSN 0861-3362

11. D. Kisliakov, “Seismic Risk Analysis of Concrete Gravity Dams - Problems and Solutions”, Proc. 3d Int. Conf. on Hydropower, Eds.: Broch, Lysne, Flatab & Helland-Hansen, Trondheim, Norway, 30 June - 2July 1997, Balkema, Rotterdam, 1997, ISBN-13: 978-9054108887

12. D. Kisliakov, “Modelling the Earthquake-Induced Motion of a High-Pressure Pipeline on Tall Frictional Supports”, 15th IMACS World Congress on Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics, Berlin, August 1997, Vol.5, Ed.: A.Sydow, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 1997, ISBN-13: 978-3896855503

13. D. Kisliakov, “Earthquake-Induced Motion of a High-Pressure Pipeline on Tall Frictional Supports”, Proc. of the 8th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sept. 08-11, 1997, Sofia, J. of Theoretical and Applied Mechanics, No.4, Sofia, 1998, ISBN 0861-6663

14. D. Kisliakov, “Simulation of the Axial Seismic Response of a Multiple-Supported Pressure Pipeline”, Proc. Int. Conf. Advances in Systems, Signals, Control, and Computers, Ed.: V.B.Bajic, Vol.III, Durban, South Africa, 22-24 Sept. 1998

15. D. Kisliakov, “Modelling of the Earthquake-Induced Vibrations of a Dam Spillway Gate”, Proc. Int. Conf. Advances in Systems, Signals, Control, and Computers, Ed.: V.B.Bajic, Vol.III, Durban, South Africa, 22-24 Sept. 1998

16. D. Kisliakov, “Once Again on the Limits of Structural Analysis of Dams”, Proc. National Conf. with Int. Participation “Water Resources - Use and Protection”, Sept. 23-25, 1998, Sofia, Bulgaria, Institute of Water Problems, Bulg. Academy of Sciences, Sofia, 1998

17. D. Kisliakov, “Simulation of the Axial and Horizontal Transversal Seismic Response of a Multiple-Supported Pressure Pipeline”, Proc. 6th Symposium on Theoretical and Applied Mechanics, Ed.: Sv. Petkovska-Oncevska, Struga, Macedonia, October 1-3, 1998, ISBN 9989-9992-0-1

18. D. Kisliakov, “Hydraulisch bedingte Erosion der Auskleidung im Wasserschloß des Wasserkraftwerks “Sestrimo”, Wasserbau-Symposium “Planung und Realisierung im Wasserbau”, 15-17. Oktober, Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, Berichte der Versuchsanstalt Obernach und des Lehrstuhls für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU München, herausgegeben von Univ.Prof. Dr.-Ing. Th. Strobl, Nr.82, 1998, ISSN 0947-7187

19. D. Kisliakov, “Beseitigung der strömungsbedingten Schwingungen des Beipa߬ventils am Einlaufschütz des Wasserkraftwerks “Momina Klissura”, Wasserbau-Symposium “Planung und Realisierung im Wasserbau”, 15-17. Oktober, Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, Berichte der Versuchsanstalt Obernach und des Lehrstuhls für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU München, herausgegeben von Univ.Prof. Dr.-Ing. Th. Strobl, Nr.82, 1998, ISSN 0947-7187

20. D. Kisliakov, “Modelling Philosophy in the Structural Analysis of Dams”, Process Modelling, Eds.: B.Scholz-Reiter, H.-D.Stahlmann, A.Nethe, Springer Verlag, 1999, ISBN 3-540-65610-3

21. D. Kisliakov, “Dynamic Analysis of a Multiple-Supported Pressure Pipeline Subjected to Both Axial and Vertical Seismic Excitation Components”, Proc. of the 3d Int. Conf. on Seismology and Earthquake Engineering, Vol.II, Tehran, Iran, May 17-19, 1999

22. З. Петков, Д. Кисляков, “Оценка на сеизмичния риск при масивно-гравитационни бетонна язовирни стени чрез използване на енергетичен подход”, 6ти Български национален конгрес по язовирно строителство, Семково, 27-28 май, 1999, Българско дружество за големите язовири, София, 1999
(на английски език публикувана на 20ти международен конгрес на ICOLD: Z.Petkov, D.Kisliakov, “Seismic Risk Assessment of Concrete Gravity Dams Using Energy Approach”, 20th ICOLD Congress, Beijing, Sept., 2000, Q76-R6, p.79, ISSN 0254-0703)

23. D. Kisliakov, “Dynamic Response of a Multiple-Supported Pressure Pipeline Subjected to Seismic Excitation”, Юбилейна научна конференция “50 години ХТФ”, Том III, София, 6-8. окт. 1999, УАСГ, София, 1999

24. D. Kisliakov, “Axial Earthquake-Induced Vibrations of a Pressure Pipeline on Frictional Support Columns”, Юбилейна научна конференция “50 години ХТФ”, Том III, София, 6-8. окт. 1999, УАСГ, София, 1999

25. D. Kisliakov, “Improved Response Analysis of a Multiple-Supported Pipeline Under Seismic Excitation”, Proc. 3d Japan-Turkey Workshop on Earthquake Engineering, Vol.1, 21-25 Febr., 2000, Istanbul, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2000, ISBN 975-561-172-X

26. D. Toshev, V. Tashev, D. Kisliakov, M. Guirguinova, T. Cholakov, “Numerical Analysis of Embankment Dams”, Годишник на УАСГ, Свитък V “Хидротехника”, Том XL 1999-2001, София, 2002, Vol.XL, ISSN 1310-814X

27. Д. Кисляков, З. Петков, “Приложение на енергетичен подход за оценка поведението на бетонни гравитационни язовирни стени при сеизмично въздействие”, 7. Български национален конгрес по язовирно строителство, Семково, 6-7 юни, 2002, Българско дружество за големите язовири, София, 2002

28. D. Kisliakov, “Environmental Risk of Hydraulic Engineering Structures”, Proc. Third Int. Conference on Water Resources and Environment research ICWRER 2002, 22-25 July, Dresden, Germany, 2002, ISBN 3-934253-19-9

29. D. Kisliakov, “Dreidimensionale Untersuchung einer oberirdisch verlegten Druck¬rohrleitung bei Erdbebeneinwirkung”, Internationales Symposium “Moderne Methoden und Konzepte im Wasserbau”, 7-9. Oktober, Zürich, Schweiz, Berichte der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Mitteilung 174, 2002, ISSN 0374-0056

30. D. Kisliakov, “Earthquake – Induced Vibrations of Multiple – Supported Pressure Pipelines”, Proc. Jubilee scientific conference “60 years UACEG”, Vol. 7, Sofia, UACEG, November 2002

31. D. Kisliakov, “Coupled 3-D Analysis of the Axial and Transversal Earthquake-Induced Vibrations of a Pressure Pipeline on Frictional Support Columns”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.32, No.4, 2002, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2002, ISSN 0861-6663

32. D. Kisliakov, S. Nothhaft, "Numerische Untersuchungen zur Ermittlung der hydrodynamischen Beanspruchung von Störkörpern", Symposium "Lebensraum Fluss – Hochwasserschutz, Wasserkraft, Ökologie", 16-19. Juni 2004, Wallgau, Oberbayern, Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft, TU München, 2004, ISBN 978-394-36831-0-3

33. D. Kisliakov, "Umweltaspekte der Kleinwasserkraft in Bulgarien", Symposium "Lebensraum Fluss – Hochwasserschutz, Wasserkraft, Ökologie", 16-19. Juni 2004, Wallgau, Oberbayern, Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft, TU München, 2004, ISBN 978-394-36831-0-3

34. Z. Petkov, D. Kisliakov, „Concrete Gravity Dams: Earthquake-Induced Behaviour Analysis Based on the Concept of Non-linear Response Spectra”, Kolloquium 2005 - Stauanlagen zu Beginn des 21. Jahrhunderts - Dams at the Beginning of the 21st Century, Dresden – 10./11. März 2005, Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 2X, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden, 2005, ISBN 978-386-00546-1-1

35. M. Conrad, D. Kisliakov, M. Aufleger, Th. Strobl, A. I. H. Malkawi, „Simplified Thermo-Mechanical Modelling of a Roller Compacted Concrete (RCC) Dam – Evaluation of the Numerical Model and Influence of Some Concrete Parameters”, Proc. 6th Int. Congress on Thermal Stresses and Related Fields: Thermal Stresses 2005, Vienna, Austria, May 26-29, 2005, ISBN 3901167129

36. M. Conrad, D. Kisliakov, „Simplified Numerical Thermal-Mechanical Modelling of a Roller Compacted Concrete (RCC) Dam – Influence of Some Concrete Parameters”, Proc. 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, Bulgaria, September 13-16, 2005, ISBN 954-322-123-5

37. D. Kisliakov, „Incidence Angle of Excitation and Structural Response of Multiple-Supported Pressure Pipelines”, Proc. 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, Bulgaria, September 13-16, 2005, ISBN 954-322-123-5

38. D. Kisliakov, “Environmental Impact Assessment of Hydraulic Engineering Structures – a General Engineering Approach”, Proc. Second Bulgarian-Austrian Seminar on Hydraulic Engineering, 27-28 October, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bulgaria, 2005

39. D. Kisliakov, “Seismic Response of Multiple-Supported Pressure Pipelines – a Simplified Approach or a Way to Failure?”, Proc. 65 Years University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia, Jubilee Scientific Conference, 17 – 18 May, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bulgaria, 2007

40. J.Tadjer, D.Kisliakov, St.Venkov, “Revetment Restoration Possibilities of the Belmeken Dam with the Help of Modules for Protection”, Proc. Int. Symposium: “Operation, Rehabilitation and Up-grading of Dams”, 76th ICOLD Annual Meeting, 2 – 6 June, Sofia, Bulgaria, 2008

41. D. Kisliakov, S. Petkova, “Dynamische Berechnung einer Druckrohrleitung unter Erdbebeneinwirkung im Sinne von Eurocode 8”, Proc. Int. Symposium: “Neue Anforderungen an den Wasserbau”, 11 – 12 Sept., ETH Zürich, Schweiz, 2008, ISSN 0374-0056

42. A. Kaneva, D. Kisliakov, “Numerical analyses for definition of two parameters in the National annex of Eurocode 8 Part 4 (EN 1998–4:2006)”, Proc. International Conference „UACEG2009: Science & Practice“, 29 – 31 October, UACEG, Sofia, Bulgaria, 2009, ISSN 1310-814X

43. S. Petkova, D. Kisliakov, “Earthquake-induced Behaviour of Buried Pressure Pipelines: State-of-the-art”
Part I. Modelling of physical phenomena and methods of analysis;
Part II. Computational procedures for practical use
Proc. International Conference “UACEG2009: Science & Practice”, 29 – 31 October, UACEG, Sofia, Bulgaria, 2009, Vol.XLIV, ISSN 1310-814X

44. D. Kisliakov, S. Petkova, “Wenn Grundregeln im Wasserbau nicht eingehalten werden...”, Proc. 15. Gemeinschafts-Symposium der Wasserbau-Institute TU München, TU Graz und ETH Zürich: “Wasserbau in Bewegung ...von der Statik zur Dynamik”, 01 – 03 Juli, TU München, Wallgau / Oberbayern, Deutschland, 2010, ISSN: 1437-3513

45. Petkova S., Kisliakov D., „Seismic Design of Buried Pipeline in Accordance with Eurocode 8 Part 4 (EN 1998–4:2006)”, Proc. Int. Conference on Civil Engineering Design and Construction and Application of Eurocodes (Science and Practice), Varna, Bulgaria, 9-11 September, 2010, ISBN: 978-954-322-310-7

46. Д. Кисляков, А. Канева, С. Петкова, „Изследвания за определяне на параметрите в Националното приложение на Еврокод 8 Част 4 (EN 1998–4:2006)”, Межд. научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, Варна, България, 9-11 септември, 2010, ISBN: 978-954-322-310-7

47. S. Petkova, D. Kisliakov, Y. Yordanov, „Transverse Earthquake-Induced Vibrations of a Buried Pressure Pipeline Including Fluid-Structure Interaction”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2011, vol. 41, No. 2, pp. 49–68, ISSN 0861-6663

48. Iv. Andreev, K. Azmanov, Sn. Bozhinova, S. Petkova and D. Kisliakov, “Installation of Large Scale Model of a Hydrostatic Pressure Machine on Iskar River”, Proc. 5th Bulgarian-Austrian Seminar “Small Dams and HPP”, 30 March, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bulgaria, 2012

49. D. Kisliakov, “Case Study of a Small Dam Failure – Some Experience and Some Thoughts”, Proc. 5th Bulgarian-Austrian Seminar “Small Dams and HPP”, 30 March, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bulgaria, 2012

50. Sn. Bozhinova, S. Petkova, D. Kisliakov (Vortr.) und Iv.Andreev, “Forschungs¬kraftwerk mit einer Wasserdruckmaschine am Fluss Iskar (Bulgarien) im Rahmen des EU-Projektes HYLOW”, 16. Wasserbausymposium 2012: “Wasser – Energie, Global denken – lokal handeln“, 12 – 15 September 2012, TU Graz, Austria, ISBN 978-3-85125-230-9

51. D. Kisliakov, M. Marinova, “Surge tank on the penstock of a small water power plant – a new old solution”, Proc. International Jubilee Conference „UACEG2012: Science & Practice“, 15 – 17 November, UACEG, Sofia, Bulgaria, 2012, ISBN 978-954-724-049-0

52. D. Kisliakov, S. Petkova, “Possibilities for use of the water power potential of river Mesta in its own catchment area”, Proc. International Jubilee Conference „UACEG2012: Science & Practice“, 15 – 17 November, UACEG, Sofia, Bulgaria, 2012, ISBN 978-954-724-049-0

53. S. Petkova, D. Kisliakov, “Earthquake-induced vibrations of a buried pipeline including fluid-structure interaction – numerical solution“, i-manager’s Journal on Civil Engineering, Vol. 2, No. 4, September - November 2012, ISSN 2249-0779

54. Sn. Bozhinova, V. Hecht, D. Kisliakov, G. Müller, S. Schneider, “Hydropower converters with head differences below 2.5 m”, ICE Energy, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, ICE Publishing, Paper 1100037, 2012, ISSN 1751-4223 | E-ISSN 1751-4231

55. D. Kisliakov, G. Müller, S. Bozhinova, S. Petkova, “Observations on the Operation of the Hydrostatic Pressure Machine”, Водно дело, НТС по Водно дело, бр.1/2, София, 2013, ISSN 2603-4786

56. S. Petkova, D. Kisliakov, “Appropriate coordinate step size for the finite-difference solution to the problem of earthquake-induced vibrations of a buried penstock“,Proc. 12th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, Bulgaria, 23-26 September, 2013, ISSN 1313-9665

57. Д. Кисляков, “Съвременно развитие на хидроенергетиката в България – особености, проблеми, перспективи”, Водно дело, НТС по Водно дело, бр.3/4, София, 2013, ISSN 2603-4786

58. E. Uzunova, D. Kisliakov, “Fischdurchgängigkeit der Wasserdruckmaschine”, Korrespondenz Wasserwirtschaft, DWA auf der IFAT, ISSN: 1865-9926, 7. Jahrgang, Nr.2, Februar 2014

59. D. Kisliakov, “Pumped-storage in Bulgaria – developments, current situation and some perspectives”, Renewable Energy Research Conference, RERC 2014, 16-17 June, Oslo, Norway, Energy Procedia 58, pp. 129 – 136, Elsevier, 2014, doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.419

60. D. Kisliakov, O. Todorov, S. Petkova, “Hydropower study of the Bulgarian border region to Serbia as part of the project RIVERS”, Proc. Jubilee International Conference “Science & Technic”: 65th anniversary Faculty of Hydraulic Engineering and 15th anniversary Hydraulic Engineering in German, 6 – 7 November, UACEG, Sofia, Bulgaria, 2014, , Vol.XLVII, ISSN 1310-814X

61. D. Kisliakov, “Performance and role of the small dams during the flood in North-Western Bulgaria in August 2014”, Proceedings of Conference on topic: The State of the Water Economy Infrastructure, 18th-19th September 2015, Macedonian Committee on Large Dams, Skopje, Republic of Macedonia, 2015, lSBN 978-608-65373

62. D. Kisliakov, “Modeling the water hammer in the penstock of a small water power plant”, Proc. 7th Bulgarian-Austrian Seminar “Upgrade and Rehabilitation of hydraulic Structures”, 12.-13. November, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bulgaria, 2015

63. D. Kisliakov, “Berechnung der Druckrohrleitungen von Wasserkraftwerken unter Erdbebeneinwirkung – Probleme, Erkenntnisse und Forschungsbedarf”, 30. Rohrleitungsforum, 11.-12. Februar 2016, Oldenburg, Deutschland, 2016, ISBN 978-3-8027-2799-3

64. D. Kisliakov, О. Todorov, “Nichtlineare dynamische Untersuchung einer 70 Jahre alten Gewichtsstaumauer in Bulgarien”, Proc. 18. Gemeinschafts-Symposium der Wasserbau-Institute TU München, TU Graz und ETH Zürich: “Wasserbau – mehr als Bauen im Wasser“, 29.Juni – 01.Juli, TU München, Wallgau / Oberbayern, Deutschland, 2016, ISBN: 978-394-36831-0-3

65. D. Kisliakov, “Very simplified seismic response evaluation of an asphalt core rock-fill dam – its possibilities and limits”, Proc. 4th Congress on Dams, organized by MACOLD, 28th-30th September 2017, Struga, Republic of Macedonia, 2017, ISBN 978-608-65373-6-4

66. О. Todorov, I. Dimitrova, D. Kisliakov, “Residual flow and fish migration facilities on water intakes of a collecting channel”, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Vol.51, Issue 6, Sofia, Bulgaria, 2018, ISSN 1310-814X

67. B. Nikolov, D. Kisliakov, „Operation of small agricultural dams in Bulgaria – state-of-the-art“, ICOLD 2018 Symposium Hydro Engineering, 2nd-3rd of July 2018, Vienna, Austria, pp.1435-1445, DOI 10.3217/978-3-85125-620-8-130

68. Dimitrova I, Kisliakov D, Müller G. “Hydropower Applications for Very Low Heads - Experimental Work in Laboratory Conditions”, Civil Eng Res J. 2018; 6(1): 555676. DOI: 10.19080/CERJ.2018.06.555676

69. D. Kisliakov, “Dam Engineering in Bulgaria – Some Recent Projects”, Proc. Tribune: 80 Years Dam Engineering in R.Macedonia“, UACEG2009: Science & Practice”, 19 – 20 October 2018, Skopje, Republic of Macedonia, 2018, ISBN 978-608-65373-7-1

70. Kisliakov D, “Dam Safety in Bulgaria – Some Recent Developments, Policies and Practice”, 5th Int. Symposium on Dam Safety 2018, 27.-31. October 2018, Istanbul, Turkey, ISBN 978-9444-0782-7-6

71. Керенчев Н., Михова Л., Бонев З., Кисляков Д. „Концепция за определяне на коефициента на поведение/реагиране на хвостохранилище „Люляковица”, XVIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’2018, ВСУ „Любен Каравелов”, 18-20 октомври 2018, София

72. Uzunova E., Kanev E., Petkova S., Dimitrova I., Kisliakov D. (Extended abstract), „Construction of very low-head hydrostatic pressure machine on existing weirs: possible approach for restoration of river connectivity in highly fragmented river sections (Case study)”, Proc.12th ISE 2018, Aug 18-24, 2018, Tokyo, Japan

73. I. Andreev, I. Dimitrova, D. Kisliakov, “Renovierung einer eingeerdeten Niederdruckrohrleitung zur Wasserkraftnutzung im hohen Rilagebirge in Bulgarien”, 33. Rohrleitungsforum, 13.-15. Februar 2019, Oldenburg, Deutschland, 2019, ISBN 978-3-8027-2885-3

74. S. Petkova, E. Kanev, I. Dimitrova, D. Kisliakov, E. Uzunova, “Fish Pass Functionality in Relation to the Dynamics of Hydrological Conditions in the Upper Course of the River Iskar (Case Study)”, Journal of Ecological Engineering, Volume 20, Issue 6, June 2019, pages 66–72, https://doi.org/10.12911/22998993/108918

75. M. Kутева-Генчева, Д. Кисляков, О. Ганчев, П. Павлов, Цв. Георгиев, „За необходимостта и ползите от сеизмично инструментиране и мониторинг на сгради и отговорни съоръжения”, IX Международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, 31 май – 02 юни 2019 г., Варна, България

76. S. Petkova, O. Todorov, D. Kisliakov, “Numerical Model for 3D Dynamic Analysis of Intake Towers”, Proc. 11th ICOLD European Club Symposium, Chania, Crete, 2-4 October 2019

77. B. Nikolov, D. Kisliakov, “Recent aspects of the use of drones in the operation of small dams”, Proc. 12th Conference on Water Economy and Hydrotechnics, 18.-19. October 2019, Skopje, R. N. Macedonia, 2019, ISBN 978-608-65373-8-8

78. I. Dimitrova, D. Kisliakov, “Hydropower applications with very low heads – experimental work on a full-scale prototype”, Водно дело, НТС по Водно дело, бр.3-4, София, 2019, ISSN 2603-4786

79. S. Petkova, D. Kisliakov, Y. Kohgo, “Study on natural frequencies of a real and small-scale model of a cylindrical tank”, Proceedings of the Annual Conference of Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering, 創立 90 周年記念 2019 年度(第 68 回)農業農村工学会大会講演会講演要旨集, pp. 872-873, Tokyo, Japan

80. B. Nikolov, D. Kisliakov, “Vulnerability of the operation of small dams – state-of-the-art”, Proc. Jubilee Sc. Conference “70 years Faculty of Hydraulic Engineering”, 7.-8. November 2019, UACEG, Sofia, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Vol.53, Issue 1, Sofia, Bulgaria, 2020, ISSN 1310-814X

 

Учебни материали