Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Тоньо Чолаков

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации

гл.ас. д-р инж. Тоньо Чолаков
Кабинет А422
Приемно време

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ПЕРИОДА

03.06 - 07.06.2024г.

03.06 (пон.)  -   9,30 - 11,30ч.

04.06 (вт.)     -   9,30 - 11,30ч.

05.06 (ср.)    - 14,30 - 16,30ч.

06.06 (четв.) -  9,30 - 11,30ч.

07.06 (пет.)   -  15,30 - 17,30ч.

Телефон 02/9635245/650
E-mail tonyomc_fhe@uacg.bg
Семейно положение семеен

Лекционни курсове

 “Хвостохранилища, сгуроотвали и хидротранспорт” - за специалност ХТС

„Хидротехнически съоръжения” - за специалност УУЗИ

“Насипни язовирни стени”  - за специалност ХМС

"Водно строителство" - за специалност УС

 

Образование

1989–1994г. , ВИАС, Хидротехнически факултет, гр. София.

1983–1987г. , Строителен техникум “Кольо Фичето”, гр. Бургас;

Професионални умения

• Язовирни стени и хидротехнически съоръжения;

• Филтрационни изследвания и устойчивост на язовирни стени, хвостохранилища и други инженерни съоръжения (депа, насипища, сгуроотвали);

• Числено моделиране на хидротехнически съоръжения;

• Депониране на индустриални и битови отпадъци в хвостохранилища, шламохранилища и санитарни депа;

• Компютърна грамотност – MS Windows и приложения работещи в тази среда: AutoCad, Word, Excel и др;

• Работа със софтуер базиран на МКЕ, специализиран софтуер за работа с геомрежи и др.;

• Проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия, съгласно Еврокод 1998 – ЕС 8.

Членство

• Българскo дружество по големите язовири (БДГЯ) - член на НК

• Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Участие в научно-изследователски проекти

* Участие във филтрационни и статически изследвания на язовирни стени, хвостохранилища и депа за промишлени и битови отпадъци у нас и в чужбина: яз. стена „Zeta“ – Сирия. Филтрационни и статични изследвания, яз. стена „Zeyzun“ – Сирия. Проект за възстановяване. Филтрационни и статични изследвания, яз. стена „Mongu“ – Нигерия. Филтрационни и статични изследвания, „Маркие” – Сирия. Филтрационен и статичен анализ на язовирна стена, Филтрационни и стабилитетни изследвания на язовирна стена „Луда Яна”, Депо за отпадни продукти на AES ГЪЛЪБОВО. Клетка 3 – Стабилитетни изследвания, Работен проект за използване на I етап на депото за неопасни отпадъци кв. Суходол за депониране на Б.О. (Стабилитетни изследвания), Проект за надграждане на сгуроотвал „Горен бюк“. (Стабилитетни изследвания), Проект за надграждане на сгуроотвал „Галдушки ливади“. (Стабилитетни изследвания), Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на БО на Столична община - Депото за неопасни отпадъци „Садината“ (Стабилитетни изследвания), Изграждане на депото за обезвреждане на битови отпадъци „Малко Търново“ (Стабилитетни изследвания), Преоценка на стабилитета на хвостохранилище „Лъки 1“, Общинско сметище – Община Своге (Стабилитетни изследвания), Работен проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров (Стабилитетни изследвания), Разширение на временно депо за производствен отпадък на ОФ „Устрем”. (Филтрационни и стабилитетни изследвания), Филтрационни и статични изследвания на яз. стени: „Калинките“, Хв-ще „Жеков вир“, Временно депо за производствен отпадък на ОФ „Устрем” и др.

* Участие в екип за изготвяне на “Анализ на резултатите от техническата експлоатация и оценка на състоянието” на язовирни стени Камчия, Асеновец, Йовковци, Студена, Жребчево, Хр.Смирненски, Ясна поляна, Среченска бара, Дяково, Ново Паничарево, Пясъчник, Мандра, Суходол-2, Мрамор, Мърчаево, Сеславци, хв-ще Рудозем-2, Златоград, хв-ще Ерма река, хв-ще Лъки-2 и ХТС към АЕЦ „Козлодуй”;

* Участие като главен проектант и проектант в следните по-значими обекти: Работен проект за рехабилитация и надграждане на стената и преливника на язовир "Ново Паничарево", Технически проект за рехабилитация и надграждане на стената на язовир "Ясна поляна", Работен проект за надграждане на хвостохранилище „Ерма река“ до кота 585,00, Изграждане и укрепване на инфраструктурата на язовир „Беш тепе“, в рамките на регулацията на с. Карлиево, община „Златица“, Работен проект за укрепване на контрадига Факийска на яз. Мандра, Отвеждане на постоянно течащите води на Манастирско дере извън чашата на хвостохранилище „Бухово” - работен проект, Работен проект за използване на I етап на депото за неопасни отпадъци кв. Суходол за депониране на Б.О. (Стабилитетни изследвания), Техническа ликвидация, ликвидиране последствията от добива на руди и рекултивация на нарушени терени и отвали за подобекти „Язовирна стена” и „Временно водоснабдяване” към р-к „Рибиница”; - технически и работни проекти за ХТС

* Член на колектив изготвил “Правилник за техническа експлоатация на язовирни стени и ХТС при ВЕЦ, ТЕЦ и АЕЦ;

Научни и академични длъжности

Доктор - диплома №65/2015

2001 -  : главен асистент в катедра “Хидротехника” при УАСГ;

1999 - 2001: старши асистент в катедра “Хидротехника” при УАСГ;

1997 - 1999: асистент в катедра “Хидротехника” при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ);

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Анализ, изследване и проектиране на:

• Язовирни стени и хидротехнически съоръжения;

• Филтрационни изследвания и устойчивост на язовирни стени, хвостохранилища и други инженерни съоръжения (депа, насипища, сгуроотвали);

• Числено моделиране на хидротехнически съоръжения;

Публикации

1. Toshev, D., V. Tashev, T. Cholakov, Il. Gulemetov. Behaviour of Earthfill Dam on Soft Clay Foundation. Int. Symposium ICOLD. Antalya, 1999. 2. Toshev D., V. Tashev, D. Kisliakov, M. Guirguinova, T.Cholakov. Numerical Analysis of Embankment Dams. Годишник на УАСГ, 2001. 3. Тошев Д., Т. Чолаков. Върху слягането на каменнонасипни язовирни стени в период на експлоатация. Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, том.7, София, 2002. 4. Тошев Д., Т. Чолаков. Изследване на конструктивни решения за възстановяване на язовирна стена “Зейзун” – Сирия. Трета национална конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, Пловдив - октомври 2004 г. 5. Тошев Д., В. Захариева, Т. Чолаков. Приложение на ГИС при мониторинг на сложни хидротехнически обекти. Осми национален конгрес по язовирно строителство, юни 2005. 6. Тошев Д., Т. Чолаков, Г.Георгиев. Провеждане на високите води през преливника на язовира “Камчия. Осми национален конгрес по язовирно строителство, юни 2005. 7. Toshev D, T.Cholakov, M.Baramova. Reconstruction of Zeizoun Dam – Syria. Third Bulgarian Austrian Seminar “Embankment Dams and Dikes, Sofia, October 2007. 8. Toshev D, T.Cholakov. Numerical Analyses for Zeizoun Dam Reconstruction. Third Bulgarian Austrian Seminar “Embankment Dams and Dikes, Sofia, October 2007. 9. Kazakov B., N. Lisev, Kr. Daskalov, D. Toshev, T. Cholakov. Improvement of the hydraulic performance of flood evacuation structures of Kamchia dam. International Symposium on Operation, rehabilitation and up-grading of dams, Sofia, 2008. 10. Тошев Д., Колев Ч., Т. Чолаков. Натоварване и деформации на автомобилен път върху насипна язовирна стена. Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, Варна – септември 2010.

Курсови задачи и задания