Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Трифон Германов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Трифон Германов
Кабинет Р105а
Приемно време

летен семестър 

Телефон 9635245/434
E-mail germanov_fte1@abv.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1970

Лекционни курсове

(виж Професионална биография)

Образование

1958г. Транспортен техникум, София; Строителен техник; Железни пътища;
1968г. Висш инженерно - строителен институт, София; Строителен инженер, Железопътно строителство
1979г. Московски инженерно - строителен институт; Кандидат на техническите науки; Земна механика, Консолидация на многофазни почви

Езици

Руски - писмено и говоримо - много добре

Английски - писмено и говоримо (добре)

Научна дейност

I.ДОГОВОРНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ (ВИЖ   Професионална биография)

II.НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ.

a.Докторанти защитили дисертации.

1. “Изследване на двумерна консолидация на свързани почви по метода на крайни елементи” - дисертация на инж. Лена Михова, защитила м. Ноември 1993г.(доцент в катедра Геотехника)

2. "Geotechnical properties of the high plastic clay” - дисертация на инж. Мерват Махмуд Ел Азаб, защитила м. Април 1995г.(доцент в Университета в Порт Саид - Египет)

3.“Геотехнически анализ на сеизмичната сигурност на сгради и съоръжения” - дисертация на инж. Мирослав Тодоров, редовен докторант 1997 - 1999г, защитил м. Септември 2011г, (доцент  в катедрата).

б. Докторанти отчислени с право на защита.

4. “Влияние на водотоплинния фактор на напрегнатото и деформирано състояние на пътните настилки” - тема на дисертация на инж. Ваньо Бояджиев, отчислен с право на защита през 1991г.

5. “Прогнозиране на напрегнатото и деформирано състояние на земната основа от насипищата в района на Марица Изток” - тема на дисертация на инж. Милена Илиева, прекъснала през 1991г.

в.Специализанти.

1. “Устойчивост и деформации на високи пътни насипи” - теза на специализация по земна механика и фундиране на инж. Георги Янчев, защитил 1980г.

2. “Методи за укрепяване и заздравяване на свлачищни терени и бреговата ивица” - теза на специализация по Земна механика и фундиране на инж. Георги Михайлов, защитил 1987г.

III. По важни рецензии на научни доклади, конкурси, дисертации, статии и книги (виж  Професионална биография)

Членство

 

ЧЛЕНСТВО .

International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE) - от 1970.

Секретар на Българско дружество по Земна Механика и Фундиране (1985г - 2005г.)

Съюз на учените в България - от 1982г.

Съюз на строителните конструктори - от 1990г.

ISSMFE Technical committee TC4, Earthquake Geotechnical Engineering - от 1994.

Специализиран научен съвет по високо и ниско строителство - от 2003г. до 2007г.

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - от 2004г.

TK - 56, Технически комитет по внедряване на Европейските норми за оразмеряване на строителните конструкции - от 2005г.

ВАК - Комисия по архитектура, строителство и минни науки - от 2006-2009г.

Участие в научно-изследователски проекти

(Виж Професионална биография))

Участие в проектиране и строителство

(виж  Професионална биография)

ПО-ВАЖНИ ЕКСПЕРТИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ (виж Професионална биография)

Участие в международни проекти

(виж  Професионална биография)

Научни и академични длъжности

1970 - 1980 Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС); - асистент по земна механика и фундиране

1980 – 1987 Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС), доцент по земна механика и фундиране

1987 – 1990, ВИАС заместник ректор

1990 – 1993, ВИАС - катедра “Геотехника, ръководител катедра

1993 – 2001 УАСГ - катедра “Геотехника” доцент по земна механика и фундиране

2001 - продължава УАСГ - катедра “Геотехника”, професор по земна механика и фундиране

Други длъжности и дейности

1958 – 1962 Стройрайон по транспорта Русе, технически ръководител

1968 – 1973, Държавен комитет за наука, технически прогрес и висше образование,началник отдел

1973 – 1975. Научен център по наука технически прогрес и висше образование, заместник директор

Публикации

(виж Професионална биография))
 

Друга информация

Участие в международни научни конференции

1973 - Eighth International Conference on Soil Mechanics & Foundation Engineering, (SMFE), Moscow, - участник с доклад.

1980 - Sixth Danube-European Conference on SMFE, Varna -Bulgaria, - участник с доклад “Влияние толщины уплотняемого слоя на напряженное и деформированное состояние многофазньiх глинистых грунтов”.

1986 - Eighth Danube-European Conference on SMFE, Nurrnberg (Germany), - генерален докладчик на секция E "Special Problems in Analyzing Earth Dams"

1987 - Втора национална конференция по Земна механика и фундиране (с международно участие), Русе, - Генерален секретар и Генерален докладчик на секция “Напрегнато и деформирано състояние на земни масиви” .

1988 - Second Baltic Conference on SMFE, Tallinn (Estonia), - участник с доклад “Аналитическая оценка устойчивости основания насыпи сложенного на сильносжимаемыiми заторфованньiми грунтами”.

1988 - Fourth Conference of Rectors from Balkans Countries, Bucharest (Rumania), - участник като заместник ректор.

1989 - Third Young Geotechnical Engineers Conference, Mink (Belorusia), May 1989 - като поканен ръководител на дискусионни секции: "Evaluation of factors affecting the relation of prediction and performance", and "Calculated models and Methods of determination of soils parameters".

1989 - ISSMFE Council Meeting, Rio de Janeiro, - Voting Member.

1989 - Twelfth International Conference on SMFE, Rio de Janeiro (Brazil), - председател на дискусионна секция DS-3 "Selection of Design Parameters for Dam Foundations".

1990 - International Conference on Engineering Education in 2000, Budapest, участник като заместник ректор.

1990 - Ninth Danube-European Conference on SMFE, Budapest, - председател на дискусионна секция "Deep Foundations".

2003 - XIIIth European Conference on SMGE, Prague, – съдокладчик на главна секция 1 “ "Man made deposits- recent and ancient”.

ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА.

Редовни и задочни студенти.

1970 – 1997 Лабораторни упражнения по Земна механика със студенти от специалности: ПГС, ТС, ВК, ХТС и ХМС.

1970 – продължава Курсово проектиране по Фундиране със студенти от специалности: ПГС, ССС, ТС, ВК, ХТС и ХМС.

1977 - 1986 Лекции по Земна механика и Фундиране със студенти ВК - редовно обучение, 60 часа годишно.

1986 – 2011 Лекции по Земна механика и Фундиране със студенти ССС - редовно обучение - 75 часа годишно.

1998 – продължава Лекции по специализиран курс “Приложна геомеханика” за ССС - редовно обучение - 30 часа годишно.

Дипломанти. 1988 – 1993 Лекции по специални методи на фундиране и проектиране фундаментите на промишлени и жилищни сгради: 4 - 12 часа годишно.

1988 - продължава Планирани консултации по фундиране на студенти ПГС : 5 -10 студенти годишно.

Учебна литература.

1986 г "Ръководство по Земна механика и фундиране" (виж,Публикации т.39)-първо издание.

1991г. "Ръководство по Земна механика и фундиране" - второ издание

1999г ”Земна механика" - Учебник за студенти по Строително инженерство (виж,Публикации т.55)

2000г.”Приложна геомеханика” лекции за студентите от специалност ССС.-IV курс; Виж. "МАТЕРИАЛИ"

2004г."Земна механика и фундиране" лекции за студентите от специалност ССС- III курс.(Виж. Лекционни курсове)

Публикации


Книги

Приложна геомеханика (Applied geomechanics)
Проф. д-р инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T.Germanov)

Хабилитационен труд (Habilitation work)
проф. д-p инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T. Germanov)

Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Информация
Конкурс за професор - Научен съвет
Проф. д-р инж. Трифон Германов

Конкурс за професор - внедряване
Проф. д-р инж. Трифон Германов