Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Мирослав Тодоров

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

доц. д-р инж. Мирослав Тодоров
Кабинет Р303а
Приемно време

сряда 8-9 h, кабинет 303а (103 - катедрена канцеларияE-mail e актуален

Телефон 9635245/245
E-mail miro_todorof@yahoo.com

Образование

1988- СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГР. КЪРДЖАЛИ

1995 - ВИСШ ИНСТИТУТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, СОФИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО
2011 - ДОКТОР В НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.7, СПЕЦИАЛНОСТ ЗЕМНА ОСНОВА, ФУНДИРАНЕ И ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО
2015 - ДОЦЕНТ КЪМ КАТЕДРА ГЕОТЕХНИКА НА УАСГ

 

 

Езици

РУСКИ,  АНГЛИЙСКИ

Професионални умения

* Геотехнически анализ на сгради и съоръжения; * Проектиране на строителни конструкции; * Сеизмичен анализ на конструкции и съоръжения; * Моделиране по метода на крайните елементи; * Изследване на статични и динамични почвени характеристики; Конструкции в недвижимото културно наследство.

Научни интереси

1. ГЕОТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; * ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ ПОЧВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
2. КОНСТРУКТИВЕН АНАЛИЗ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ;
3. ОБСЛЕДВАНИЯ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ;
4. РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА КОНСТРУКТИВНИТЕ В КОНТЕКСТА НА ДЕФОРМАЦИИТЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА
 

 

Научна дейност

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧВЕНИТЕ СВОЙСТВА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВКОПАНИ ТРЪБОПРОВОДИ С ПОЧВЕНИ МАСИВИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИЛОТИ ПРИ ЦИКЛИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ- НАТУРЕН ЕКСПЕРИМЕНТ;

 

 

 

Членство

От 2000 год. - член на "Българско дружество по земна механика и геотехническо инженерство" и на междунаровната организация ISSMGE;

От 2004 год. Член на "Камара на инженерите в инвестиционното проектиране" - ППП и ТК;

Участие в научно-изследователски проекти

• Предпроектно проучване на възможностите за използване на площадката, наличното ядрено гориво, съоръженията и оборудването на ИРТ 2000 към ИЯИЯЕ при БАН при реконструкцията му като критична сборка. Проект за избор на методи за безразрушителен контрол на стоманобетонната конструкция. Избор на точки за безразрушителен контрол на бетона. – Инвеститор Енергопроект ЕАД • “Изследователски реактор ИРТ 2000” към ИЯИЯЕ при БАН – предпроектно проучване за използване на площадката, наличното ядрено гориво, съоръженията и оборудването на ИРТ 2000 при реконструкцията му като критична сборка” – Проучване чрез безразрушителни методи на конструкцията и определяне на физикомеханичните показатели на строителните материали. Изследване с безразрушителни методи състоянието на конструкцията на биологичната защита на ИРТ 2000 и на шихтохранилището му; • Анализ на състоянието на бетона и армировката на строителните конструкции в местата за разполагане на Струйно вихров кондензатор за Блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”; • Сеизмична квалификация на резервоар 1000 m3 – ДСАПП на 4 блок – БЗК 6

Участие в проектиране и строителство

• Експертна оценка за сеизмичнатa устойчивост на панел за възбуждане на ДГ; • Kвалифициране на инсталациите за пожароизвестяване за съответствие с изискванията за сеизмоустойчивост (BEP тема 18131); • ”Сеизмична квалификация и антисеизмично укрепване на електрооборудване на ХОГ” , НЕК АД клон АЕЦ ”Козлодуй” - П ”ПРАО”; • Сеизмична квалификация на системи КИП и А. Антисеизмично укрепване и подмяна при необходимост, НЕК АД клон АЕЦ ”Козлодуй” - П ”ПРАО”; • Seismic qualification of Safety System Equipment, Kozloduy NPP units 5&6; • Seismic evaluation and upgrades of equipment, Kozloduy NPP units 2&3; • Seismic qualification and design of battery stands for ”Tungstone” batteries, Units 1,2, 3, 4 and 5. Open Electric System - Kozloduy NPP; • Seismic qualification and design of battery stands for ”Tungstone” batteries, ”Bank Pump Station - NPP Kozloduy”; • Оценка сеизмичната осигурност на ДСАПП на блокoве 3 и 4 на АЕЦ” Козлодуй –проект на КИАЕМЦ към МС; • Влияние на химичния състав на течния кубов остатък върху процесите на хидратация и екзотермия на цимента. Проект за изследване на опаковката за съхранение на течни радиоактивни отпадъци в цех за преработка на АЕЦ Козлодуй – Инвеститор Енергопроект ЕАД; • Оценка на напрегнатото и деформирано състояние на опаковката за съхранение на течни радиокативни отпадъци при запълване и херметизиране в цех за преработка на РАО на АЕЦ Козлодуй. – Инвеститор Енергопроект ЕАД. • “Анализ състоянието на бетона на строителната конструкция на РО в мястото за разполагане на СВК за блокове 1 и 2” - Инвеститор АЕЦ”Козлодуй” ЕАД, Юли 2002; • Оценка на приложимостта на отчети “Отчет за сеизмични изпитания на шкаф и табла “Феникс” и “Отчет за сеизмични изпитания на табло LLS 001 TB” в частта Проверка на съответствието на програма RCCE B 4000 и процедура на Thermatom с IEEE 344, юли 2002; • Оценка нa възможността за използване на проектните решения на „ENERCON” за кула с височина 84м (Е-70 Е4) при условията на нормативната база на Р България за обект: „ВЯТЪРНО ГЕНЕРАТОРЕН ПАРК” в землището на с. Българево общ.КАВАРНА, обл. ДОБРИЧ, Възложител: UNIVERSUM ENERGY- BULGARIA ltd, 2007; • Анализ на състоянието на бетона и налична армировка в стоманобетонната конструкция в зоната на разполагане на машина "Хайделберг CD102-5"; • Анализ на възможността за разполагане на машина "ХАЙДЕЛБЕРГ CD102-5". Възложител: ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”, София; • ТЕЦ “Марица Изток 2” -Блок 2, анализ на причините за аварията на прекъсвач тип LF1 – 6 KV (Merlin Gerin), Шнайдер електрик България ЕООД (01.2003г.) • Реконструкции на ОРУ 220 на ТЕЦ Варна – Проект: Подмяна на прекъсвачи и разединители, шкафове вторична комутация, януари-март 2006; • Реконструкции на ОРУ на ТЕЦ Варна – Проект: Подмяна на прекъсвачи и разединители, май-юли 2002; • Реконструкции на ОРУ ТЕЦ “ Марица Изток 2- Проект: Подмяна на прекъсвачи и разединители, септември-декември 2002; • Реконструкции на ОРУ ТЕЦ “Бобов дол”- Проект: Подмяна на прекъсвачи и разединители, септември-декември 2002; • „Обследване и анализ на възможностите за реконструкция на покрива на блок 3 на УБ „Лозенец” (09.2005г.); • Проучване на състоянието на бетона и армировката и анализ и оценка на текущото техническо състояние на сградата на Блок III – Разширение и части от стълбищната клетка на Блок III (11.2005г.); • Супервизия на лабораторни работи и съпътстващи дейности, Солвей соди АД, Девня, “C646-L-004-Lab program, Fugro SA (12.2005г.);

 

Участие в международни проекти

• Seismic qualification and design of battery stands for ”Tungstone” batteries, Units 1,2, 3, 4 and 5. Open Electric System - Kozloduy NPP; • Серочистваща инсталация на блокове 5 и 6, ТЕЦ Марица – Изток 2, 04.2009г.;

Научни и академични длъжности

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ 2004
ДОЦЕНТ 2015
 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ,
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ НА ПЛИТКО И ДЪЛБОКО ФУНДИРАНЕ,
СЕИЗМИЧЕН АНАЛИЗ,
МОДЕЛИРАНЕ ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ,
СВОЙСТВА НА ПОЧВИТЕ
APPLIED SOIL MECHANICS,
LABORATORY AND IN SITU SOIL TESTS,
STRESS DISTRIBUTION OF SOILS,
MECHANICAL SOIL PROPERTIES,
NEW APPARATUS FOR DYNAMIC STRENGTH SOIL PROPERTIES
 

Публикации

• М.Тодоров, “Върху взаимодействието на вкопани тръбоповоди с почвена среда при сеизмични въздействия”, Годишник на УАСГ, ХХХIX, свитък IV, 1997-1998; • М.Todorov, Foundation of vertical cylindrical tank, 13 IYGEC, 8-13 September 2000 • М.Todorov, Physical and mechanical characteristics of the tailing, 14 EYGEC, September 2001; • Д. Паничков, П. Христов, М. Тодоров, Оценка състоянието на стоманобетонните носещи конструкции- методически аспекти при енергийни обекти в експлоатация, Юбилейна сесия 60 години УАСГ, 2002,т. 2 • П. Христов, М. Тодоров, Изследване на температурните режими при запълване на призматичен стоманобетонен контейнер с ЦOС, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври 2009; • М. Тодоров, П. Христов, Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на призматичен стоманобетонен контейнер при технологични въздействия от запълването му с ЦOС, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври 2009; • М. Тодоров, Върху моделите на взаимодеиствие на вкопани тръбопроводи, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври 2009; • М. Тодоров, Изследване на деформационните модули в условия на триосово разрушение • М. Тодоров, Изследване на коефициента на Poisson на хвост в условия на триосово разрушение • М. Тодоров, Върху моделите на взаимодействие на вкопани тръбопроводи със земната основа; • Симеонов, С., Германов, Т., Хаджийски, К., Тодоров, М., НАЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА БДС EN 1998-5:2004, ЕВРОКОД 8, ФУНДАМЕНТИ, ПОДПОРНИ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ, СБОРНИК С ДОКЛАДИ, Международна научна конференция, “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, 9 – 11 септември 2010 г., Варна