Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

проф. д.н. мат. Тодор Гичев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика - Преподавател (пенсиониран)

проф. д.н. мат. Тодор Гичев
Кабинет Р233
Приемно време вторник: от 14 до 15 часа
Телефон 866-59-31;9635245/620
E-mail tgichev@yahoo.com
Семейно положение женен

Образование

1957-1962 Техникум по механотехника, гр. Русе 1962-1967 Математически факултет на СУ “Климент Охридски”, специалност “Изчислителна математика” 1970-1973 Факултет по изчислителна математика и кибернетика на Московския държавен университет, аспирант (докторант) към катедра Оптимално управление 1974 Университет в гр. Хамбург, Германия, 6-месечна специализация към Института по приложна математика и Института по математика и статистика НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ: 1969 стажант научен сътрудник 1973 кандидат на математическите науки (доктор); тема на дисертацията: “Исследование корректности линейных задач оптимального управления” 1974 научен сътрудник 1979 доцент по математика 1987 доктор на математическите науки; тема на дисертацията: “Регулярни и сингулярни смущения в някои задачи за управление” 1990 професор по математика МЕСТОРАБОТА: 1967-1970, Институт по математика при БАН, сектор “Изследване на операциите” 1973-1979 Институт по математика при БАН, сектор “Изследване на операциите” от 1979 ВИАС и УАСГ, катедра “Математика”; от 2000 год. ръководител на катедрата;от 1999 год. заместник-председател на Общото събрание на УАСГ КНИГИ И УЧЕБНИЦИ: 1. Теория на игрите. Наука и изкуство, София, 1980. (със З. Карамитева) 2. Оптимално управление, ч.І. СУ “Кл. Охридски”, София, 1980. 3. Оптимално управление, ч.ІІ. СУ “Кл. Охридски”, София, 1981. 4. Висша математика, Първа част. Наука и изкуство, София, 1988. 5. Математика; линейна алгебра, аналитична геометрия, тензорно смятане. УАСГ, София, 1993, 1998, 2004. 6. Математика; обикновени диференциални уравнения, криви и повърхнини, интеграли от функции на много променливи. УАСГ, София, 2001. 7. Математика; приближено смятане, функции на комплексна променлива. София, УАСГ, 2002. ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ: а) Изследване на операциите б) Диференциални уравнения в) Математическо моделиране в икономиката, електротехниката и механиката г) Обучението по математика

Конспекти