Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. д-р Диана Йорданова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки - Ръководител катедра

доц. д-р Диана Йорданова
Кабинет Б 1041
Приемно време

За явяване на лятна поправителна сесия предварително изпратете съобщение на публикувания на страницата e-mail

 

 

 

E-mail dia.yordanova@abv.bg

Лекционни курсове

 

 

Психология на средата

Културна антропология на града

Урбанистична социология

Социология на архитектурата

Социална политика

Бизнес етика

Професионална етика

 

Образование

СУ "Св. Климент Охридски", ФФ, Философия, магистър

СУ "Св. Климент Охридски", ФФ, кат. Теория и история на културата, доктор

Езици

Френски език

Английски език

Гръцки език

Руски език

 

Научни интереси

Философия на културата, Градски изследвания

Членство

 СУБ - секция Философски науки

Сдружение на университетските преподаватели по философия в България

Участие в научно-изследователски проекти

 - 2006 Ателие за градска антропология: Да видим града 

 - 2008 Ателие за градска антропология: Местни строителни стилове

 - 2012 Процеси на пространствено обособяване в българските градове 

- 2016 Модели на модерни градски политики: социалната политика на Столична община 1934 - 1944 г. - ценности, цели, реализация

- 2017 Жилищната политика в София - историческа еволюция и актуално състояние

 

Научни и академични длъжности

Доцент д-р

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 Градска социология, Културна антропология на града, Социална история

Публикации

Монографии:

- Пластично-изобразителното начало в културата на гръцката архаика. ИК Гутенберг, С. 2015

Статии и студии:

- Антропология и урбанизъм. Възможни посоки на взаимодействие. В.: Философия и евроинтеграция. Общество на знанието., Изд. ИФИ, БАН – 2008
- Местни строителни стилове. В.: Годишник на УАСГ,Св. VІ, Vol. XLIII – 2008-2009
- Митът като създател на форми. В.: Годишник на УАСГ: Материали от Международна научна конференция 2009 – УАСГ, 2009
- Понятията пространство и време в културната антропология на града. В.: Философия и евроинтеграция. Култура и духовност., Изд. ИФИ, БАН – 2009
- Мит и образование. В.: Култура в образованието и образование в културата., Многообразие в единството, изд. на Съюза на учените в България, 2’2010
- Особености на модерния градоустройствен проект. В.: Философия и евроинтеграция. Познание и наука., Изд. на СУБ, Секция “Философски науки”, 2010
- Идол, изображение, имитация. Отново за антропоморфизма в старогръцката култура., В.: Многообразие в единството, изд. на СУБ, 2’2011
- Текущи процеси на пространствено обособяване в българските градове. В.: Съвременни предизвикателства във философията. Изд. на СУБ, Секция “Философски науки”, С. 2012
- Компактен град – град градина – сателитни градове. Териториална експанзия на София и социална (не)хомогенност. В.: Съвременни предизвикателства във философията. Изд. на СУБ, Секция “Философски науки”, Кн.1/2013

- Модели на модерни социални политики - ценности, цели, реализация: социалната политика на Столична община - 1934-1944 г. В.: Годишник на УАСГ, т. 50, бр. 3, 2017

- Нормативна еволюция на жилищната политика в България. В.: Годишник на УАСГ, т. 51, бр. 11, 2018

 

- Identité et propriété foncière. In: Аctes du colloque sur les problèmes de l’histoire orale, Timichoara, Roumanie, 1999
- A la recherche d’une identité agricole perdue. Un modèle de recherche de terrain. In: Oral history: logos, pathos, ethos, Ed. Centre de culturologie, Sofia, 2000
 

Учебни материали

Информация