Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика - Ръководител катедра

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
Кабинет P313/Р409
Приемно време

05.02.2024->9:30-10:30 ч.  зала 406

=======================================================================

ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНИ ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ!

Извадка от (Правилник за АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ)

Чл. 35. До изпит по дадена дисциплина се допускат само студенти, които са изпълнили всички предвидени в учебната програма задължения, включително заверка на лекции и упражнения по тази дисциплина и спазване на противоепидемиологичните норми към момента.

Чл. 37. (1) Индивидуален изпитен протокол се издава на студент, който не се явява на изпит със своята учебна група, независимо от причината за това....
===================================================

Kонсултации и защита/заверка на упражения и учебни практики се провеждат след предварителна уговорка по мейл (kmikrenska_fgs@uacg.bg).

 ==========================

Уважаеми колеги,

За информация относно предстоящи изпитни дати към катедра "Геодезия и геоинформатика", следете страницата на катедрата и ползвайте мейла на катедрата (инж. Петя Кръстева-p.krasteva_fgs@uacg.bg).

E-mail kmikrenska_fgs@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Кадастър II-специалност "Геодезия"

Многоцелеви кадастър-специалност "Геодезия"

Софтуер за управление на електронни геодезични инструменти-специалност "Геодезия"

Кадастър-специалност УУЗИ

Геодезия-специалност УУЗИ иТС

Кадастрална и специализирани карти-специалност УЕИП

Образование

УАСГ,инженер по геодезия

Доктор по научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", УАСГ

 

Езици

Английски език-писмено и говоримо;

Руски език-писмено и говоримо

Професионални умения

КИИП-ППП;
Правоспособност по ЗКИР;

Членство

КИИП, СГЗБ

Факултетен съвет на Геодезически факултет

Участие в научно-изследователски проекти

Проект № BG05SFOP001-2.006-0004-CO1 от 09.07.2018 г., по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд -„Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване: Дейност 3 „Създаване на Регистър на географските наименования” и Дейност 4„Привеждане на наличните геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни”, 2013-2014

Публикации

 ORCID 0000-0002-7054-1799

Друга информация

ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНИ ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ!

Чл. 35. До изпит по дадена дисциплина се допускат само студенти, които са изпълнили всички предвидени в учебната програма задължения, включително заверка на лекции и упражнения по тази дисциплина, (Правилник за АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ) и спазване на противоепидемиологичните норми към момента

Книги

ГЕОДЕЗИЯ за ФТС,ХТФ и АФ
Кр. Микренска, Б.Александров, П.Г.Павлов

Конспекти
Учебни материали


Курсови задачи и задания

Правила за заверкаДруги

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска-Чернева

Работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-Цветкова


Информация