Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева

Строителен факултет - Зам.-декан по учебната дейност

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
Кабинет Б 441
Приемно време

Приемно време за летния семестър на 2022/2023 г.:

понеделник: от 10:00 до 11:00

сряда: от 12:00 до 13:00
 

Телефон 9635245/463
Факс втори e-mail: slp_y@abv.bg
E-mail slp_fce@uacg.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2001

Лекционни курсове

Строителна статика, Метод на крайните елементи, Метод на граничното равновесие

Образование

1999-Магистър-инженер, специалност ПГС-конструкции, УАСГ-София 2008-Доктор, научна специалност "Строителна механика, съпротивление на материалите"

Езици

английски, руски - добро ниво на владеене

Научни интереси

Научни изследвания в областта на числените методи и механика на разрушението

Научна дейност

Числени модели и програми за някои задачи от механика на разрушението. Метод на граничните интегрални уравнения за еласто-статични и еласто-динамични равнинни задачи. Приложението му за моделиране на крайни, безкрайни и полубезкрайни области с различни типове дефекти и нехомогенности.

Участие в научно-изследователски проекти

Математическо моделиране на нелинейното поведение на конструкции от квазикрехки материали като бетон с методите на механика на разрушението-Научноизследователски проект на МОН, № ТН–1406/04, проф. Г. Господинов, доц. К. Казаков, ст.ас. д-р И. Керелезова, ст. ас. С. Първанова, проф. M. P. Nielsen.

Разработване на модели за нелинейното поведение на конструкции от квазикрехки материали като бетон с методите на механика на разрушението- Научноизследователски проект по договор № БН–54/2004, проф. Г. Господинов, проф. M. P. Nielsen, доц. К. Казаков, ст.ас. д-р И. Керелезова, ст. ас. С. Първанова.

Развитие на дуалния метод на граничните елементи за някои задачи от линейната и нелинейната механика на разрушението. Научноизследователски проект към ЦНИП при УАСГ, договор N Д-40/08, 2008, София проф. Г. Господинов, гл. ас. С. Първанова.

Приложение на МГЕ за слабо армирани стоманобетонни греди и развитието му за някои задачи от микромеханиката. Научноизследователски проект към ЦНИП при УАСГ, договор N БН-97/09, 2009, София, проф. Г. Господинов, гл. ас. С. Първанова, Олег Владимиров.

Приложение на МГЕ за слабо армирани стоманобетонни греди и развитието му за някои задачи от микромеханиката. Продължение на тема от 2009 г. към Научноизследователски проект към ЦНИП при УАСГ, договор N БН-97/09, 2010, София, проф. Г. Господинов, гл. ас. С. Първанова, гл. ас. С. Делийски, инж. М. Иванова.
 

Участие в международни проекти

Динамично поведение и сеизмично реагиране на геоложки среди при наличие на подземни конструкции от типа на тунели и тръбопроводи чрез метода на граничните елементи, Министерството на образованието и науката (МОН), дирекция „Наука”, проект № BG051PO001-3.3-05/0001 по схема «Наука-бизнес», финансирана от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури - Christian-Albrechts-University of Kiel, Institute of Applied Geo-Science.18.11-18.12.2013.
 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Механика на разрушението, Метод на граничните елементи, Сингулярни полета, Конститутивни модели за квази-крехки материали

Публикации

С. ПЪРВАНОВА, Д. ДИНЕВ, И. БАЙЧЕВ, Статически анализ на регулярни рамки с различни отношения на ригелите и колоните, Строителство кн. 1, 2002.


Д. ДИНЕВ, С. ПЪРВАНОВА, И. БАЙЧЕВ, Относно коректността при моделирането на регулярни рамки с различни отношения на коравините на ригелите и колоните при динамическо изследване, Годишник на УАСГ, юбилеен-2002.


SONIA L. PARVANOVA, KONSTANTIN S. KAZAKOV, IRINA G. KERELEZOVA, GOSPODIN K. GOSPODINOV, MOGENS P. NIELSEN, Modelling the nonlinear behaviour of R/C beams with moderate shear span and without stirrups using ANSYS, Proc. of Scientific International Conference, VSU “Liuben Karavelov”, 26-27 May, 2005, Sofia, Bulgaria.


S. PARVANOVA, K. KAZAKOV, I. KERELEZOVA, G. GOSPODINOV, M. P. NIELSEN, On a diagonal numerical crack model of RC beam with no shear reinforcement, Proc. of 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 13-16 September, 2005, Varna, Bulgaria.


ПЪРВАНОВА С., ГОСПОДИНОВ Г., Преглед и анализ на методите за моделиране на стоманобетонни греди работещи на срязване, Сборник доклади, Юбилейна научна конференция – 90 год. от рождението на проф. Христо Върбанов, УАСГ 2006, с. 83-102, София, 2006.


ПЪРВАНОВА С., ГОСПОДИНОВ Г., Един нелинеен конститутивен модел на бетона приложим при дискретни пукнатини, Сборник доклади, Юбилейна научна конференция – 90 год. от рождението на проф. Христо Върбанов, УАСГ 2006, с. 103-124, София, 2006.


ПЪРВАНОВА С., Дуален метод на граничните елементи, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, том XLII, Свитък VIIб , стр. 107-126, 2005-2006.


ПЪРВАНОВА С., ГОСПОДИНОВ Г., Приложение на дуалния метод на граничните елементи при развитие на система от дискретни пукнатини, Сборник доклади, Научна конференция “ Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, DCB 2006, Варна, 2006.


ПЪРВАНОВА С., Приложение на подхода на сингулярните полета при дуалния метод на граничните елементи, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, том 43, свитък 5, 2006/2008.


S. PARVANOVA, G. GOSPODINOV, A dual boundary element procedure for analysis of fracture in concrete, Journal of theoretical and applied mechanics, vol. 37, № 1, pp. 67-82, 2007.


S. PARVANOVA, G. GOSPODINOV, Dual Boundary Elements for Crack Propagation by Means of Linear Fracture Mechanics, Proc. of International Conference on Advances in Boundary Elements Techniques, Naples, Italy, pp. 135-140, 2007.


PARVANOVA, S., Dual Boundary Elements for Cohesive Discrete Cracks by Using “Event-to-Event” Nonlinear Algorithm, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 37, № 3, pp. 39-60, 2007.


PARVANOVA, S. & GOSPODINOV, G., Development of "event-to-event" nonlinear technique to lightly reinforced concrete beams by simplified constitutive modeling. International Journal of Solids and Structures, Elsevier Ltd., 45, pp. 4676-4686, 2008.


ПЪРВАНОВА С., Дуален метод на граничните елементи за задачи от линейната и нелинейна механика на разрушението, автореферат, УАСГ, София, 2008.


SONIA PARVANOVA AND GOSPODIN GOSPODINOV, Dual Boundary Elements for Analysis of Non-Shear Reinforced Concrete Beams. Proceedings of International Conference on Boundary Element Techniques IX 9-11 July 2008, Seville, Spain, pp. 113-118, (2008).


А. ТРАЙКОВ, И. ЯКИМОВ, К. МЛАДЕНОВ, Г. ГОСПОДИНОВ, С. ПЪРВАНОВА, Върху моделирането и численоto изследване на стоманобетонен мост в крива. Сборник доклади, Научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, DCB 2008, Варна, стр. 209-214, 2008.


С. ПЪРВАНОВА, Г. ГОСПОДИНОВ, Едно ефективно развитие на метода на граничните елементи за двумерната задача на теория на еластичността. Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, том XLIII, свитък VI, стр. 15-29, 2008-2009.


SONIA PARVANOVA AND GOSPODIN GOSPODINOV On the Effective Elastic Properties of Composite Medium by BEM. Proceedings of International Conference on Boundary Element Techniques X 22-24 July 2009, Athens, Greece , pp. 259-264, (2009).


Г. ГОСПОДИНОВ, С. ПЪРВАНОВА, С. ДЕЛИЙСКИ, И. КЕРЕЛЕЗОВА, Върху някои задачи на микромеханиката на нехомогенните материали решени с метода на граничните елементи. Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, том XLIV, свитък V, pp. 53-70, 2009.


GOSPODINOV, G., S. PARVANOVA, Static analysis of concrete and reinforced concrete beams by dual boundary elements, Recent Developments in Boundary Element Methods. A volume to honour John T. Katsikadelis, WIT Press, Southampton, Boston, 2010.


PARVANOVA, S., G. GOSPODINOV, The boundary element method applied to prediction of effective elastic properties of 2D composites accounting for crack's damage, Proc. of 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 12 – 14 July, 2010.


PARVANOVA, S., S. DELIJSKI, On the calculation of the effective elastic properties of composites accounting for particle-matrix debonding process by the boundary element method, Annual of UACEG, Sofia, Vol. XLV, свитък VI, pp. 203-219, 2010.


PARVANOVA, S., Modelling and static analysis of two dimensional regions containing multi-phase inclusions by Boundary Element Method, Journal of theoretical and applied mechanics, Sofia, vol. 40, № 4, pp. 101-118, 2010.


ПЪРВАНОВА С., Едно приложение на Element Free Galerkin метод за равнинната задача на теория на еластичността, Сборник доклади, Научна конференция “ВСУ'2011”, София, стр. I-97 - I-102, 2011.


PARVANOVA, S., Calculation of Stress Intensity Factors Based on Force-Displacement Curve Using Element Free Galerkin Method, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 42, № 1, pp. 23-40, 2012.


PARVANOVA, S. , P. DINEVA AND G. MANOLIS, Diffraction and Dynamic Stress Concentration around Multiple Holes in a Finite Elastic Solid by BEM, Proceedings of ICCES’12, International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences, Crete, Greece, 30 April - 4 May 2012, pp. 81, ISBN-10:0-9824205-6-0, ISBN-13: 978-0-9824205-6-0. Tech Science Press.


PARVANOVA, S. , P. DINEVA, G. MANOLIS, Multiple Inclusions within an Elastic Matrix: Dynamic Stress Concentration and Scattered Wave Phenomena by BEM – I. Validation Study, Proceedings of International Jubilee Conference UACEG2012: Science & Practice, 15-17 November 2012, Sofia, pp. 21-26, (2012).


PARVANOVA, S. , P. DINEVA, G. MANOLIS, Multiple Inclusions within an Elastic Matrix: Dynamic Stress Concentration and Scattered Wave Phenomena by BEM – II. Parametric Study, Proceedings of International Jubilee Conference UACEG2012: Science & Practice, 15-17 November 2012, Sofia, pp. 27-32, (2012).


S. L. PARVANOVA, P. S. DINEVA, G. D. MANOLIS, Dynamic behavior of a finite-sized elastic solid with multiple cavities and inclusions using BIEM, Acta Mechanica 224, 597–618 (2013) DOI 10.1007/s00707-012-0759-0

 

PARVANOVA, S., P. DINEVA, G. MANOLIS, F. WUTTKE, Diffraction of In-Plane (P, SV) and Anti-Plane (SH) Waves in a Half-Space with Cylindrical Tunnels, Proceedings of International Conference on Boundary Element Techniques XIV 16-18 July 2013, Paris, France, Edited by A. Sellier, M. H. Aliabadi, ISBN: 978-0-9576731-0-6, Published by EC Ltd, UK, pp. 335-340, (2013).

 

PARVANOVA, S., P. DINEVA, G. MANOLIS, F. WUTTKE, Seismic Response of Lined Tunnels in the Half-plane with Surface Topography, Bulletin of Earthquake Engineering, DOI: 10.1007/s10518-013-9546-0. ISSN: 1570-761X (print version) ISSN: 1573-1456 (electronic version)), 2013

 

PARVANOVA, S., P. DINEVA, G. MANOLIS, Elastic wave fields in a half-plane with free-surface relief, tunnels and multiple buried inclusions, Acta Mechanica, DOI: 10.1007/s00707-013-1028-6, (2013)

 

PARVANOVA, S., P. DINEVA, G. MANOLIS, P. KOCHEV, Dynamic Response of a Solid with Multiple Inclusions under Anti-plane Strain Conditions by the BEM, Computers & Structures, Volume 139, pp. 65–83, DOI: 10.1016/j.compstruc.2014.04.002 (2014)

Конспекти

Учебни материали

Други