Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

ас. хим. Светлана Лазарова

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

ас. хим. Светлана Лазарова
Кабинет Корпус А, каб. 9, Корпус Б, лаб. 120
Приемно време

Приемно време за летен семестър 2023/2024:

Понеделник 10-12 часа

Сряда 10-12 часа

 след предварителна уговорка по Е-mail.

Телефон 0899852765
E-mail slazarova_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане София
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2005

Лекционни курсове

 "Химия в строителството" - упражнения със студенти 1 курс от специалност ВиК и ХС (редовна и задочна форма на обучение)

"Химия на околната среда" - упражнения със студенти 1 курс от специалност "Инженерна екология" 

"Химия на водата" - упражнения със студенти 3 курс от специалнос ВиК (редовна и задочна форма на обучение)

"Органична химия, биохимия и микробиология на водата" - упражнения със студенти 4 курс от специалност "ВиК" профил речистване на води" (редовна и задочна форма на обучение)

"Опазване на човешкото здраве" - със студенти 2 курс от специалност "Инженерна екология"

"Опазване и пречистване на въздуха" - със студенти 4 курс от специалност "Инженерна екология"

 

 

 

Образование

Средно:

22 СEУ „Георги С. Раковски“ - гр. София

Висше:

"Факултет по химия и фармация" към СУ "Св. Климент Охридски" - бакалавър

"Химически факултет" към ПУ „Паисий Хилендарски" - магистър "Химик еколог"

Участие в научно-изследователски проекти

2019-2020_"Изследване поведението на алуминий във ВиК системата на гр. София" 

2020 - 2022_ „Допречистване на текстилни отпадъчни води с използване на биоадсорбент от фъстъчени черупки“

 2020 - 2022_ „Количествен и качествен анализ на дъждовния отток от два вида покриви с цел подпомагане на устойчивото управление на ресурсите в градска среда” 

"Интегрален подход за оценка на влиянието на органичните замърсители в отпадъчни води върху живите организми" (2019)

"Стратегии за оценка на качеството на водите във водосборния район на река „Марица” в територията на Република България" (2012)

 

Участие в международни проекти

Clean&Circle BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност, 2018-2023.
 

Публикации

1. Lazarova, S., Tonev, R., Dimitrova, S., Dimova, G., Mihailova, I., Valorization of Peanut and Walnut Shells through Utilisation as Biosorbents for the Removal of Textile Dyes from Water Processes, 2023, 11(8), 2291

2. Galina Dimova, Sonya Dimitrova, Irina Kostova, Svetlana Lazarova, Irina Ribarova, Dean Stoyanov, Radoslav Tonev, Emil Tsanov and Dobril Valchev, The Readiness of the Water Utilities in Bulgaria for Transition toward a Circular Economy, Processes, 2022, 10(6), 1156.

3. С. Лазарова,С. Димитрова, Р. Тонев, И. Михайлова, Г. Димова, 2021. ОЦЕНКА НА ФЪСТЪЧЕНИТЕ ЧЕРУПКИ КАТО АДСОРБЕНТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕТИЛЕНОВО СИНЬО (МВ), Годишник на УАСГ, том 54, брой 4, 747-761;

4. И. Ангелова, И. Иванов, С. Лазарова, Т. Венелинов,2018. КОМБИНИРАН ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОИЗХОДА НА ШЕСТВАЛЕНТЕН ХРОМ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ, Годишник на УАСГ, том 51, брой 6, 45-60;

5. Г. Димова, С. Димитрова, Р. Тонев, С. Лазарова, И. Ангелова,2018. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НИТРАТИ ОТ ПРИРОДНИ ВОДИ ЧРЕЗ БАВНА ФИЛТРАЦИЯ И ДЕНИТРИФИКАЦИЯ, Годишник на УАСГ, том 51, брой 11, 77-91;

6. Венелинов, T., Танева, Н., Лазарова, С., Карпузова, O., Димитрова, С., 2014. Валидиране на спектрометричен метод за определяне на общ органичен въглерод във води, Годишник на УАСГ , Научни изследвания ІІ, св. ІХ – В, 2013- 2014, 173-179.

Учебни материали