Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води - Ръководител катедра

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова
Кабинет стая 410, корпус А
Приемно време

За уточняващи въпроси: SKYPE: galinamdimova

Приемно време през летния семестър 2024 - понеделник 15:30 - 16:30, вторник 11:30 - 12:30

ИЗПИТ ПО ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ - 19 юни, 2024 от 10:00, корпус А, УАСГ

ИЗПИТ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДНИ ВОДИ  - 25 юни, 2024 от 9:00, корпус А, УАСГ

Моля желаещите, които не са в редовната група да ме уведомят поне 3 дни предварително, че ще се явяват на изпит.

Телефон 9635245/
E-mail dimova_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Русе
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

„Водоснабдяване и канализация“ за специалност ХМС;

„Водоснабдяване и канализация“ за специалност ХТС;

„ВиК мрежи и съоръжения“ за специалност УУЗИ;

"Пречистване на природни води" за специалност ВиК, профил "ВиК мрежи и съоръжения"

"Пречистване на природни води" за специалност ВиК, профил "Пречистване"

 

 

Образование

1996 - 2000 - Докторантура, УАСГ, ХФ, катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”

1989 - 1994 - Строителен инженер, УАСГ, ХФ, катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”

1984 - 1989 - Средно образование, Математическа гимназия, Русе

Езици

Английски – говоримо и писмено (много добре)

Немски – говоримо и писмено (добре)

Руски – говоримо и писмени (технически компетентно)

Професионални умения

1. Проектиране на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; 

 2. Воден баланс и баланс по биогенни елементи на ниво речен водосборен басейн;

 3. Количествен и качествен воден баланс на промишлени предприятия;

 4. Управление на водоснабдителната и канализационна инфраструктура

5. Консултантски услуги в сферата на технологии за пречистване на питейни води

Научни интереси

1. Технологии за пречистване на природни води;

 2. Технологии за пречистване на отпадъчни води;

 3. Интегрално управление на водоползването в различни икономически сектори, с отчитане на взаимодействието между природните и икономическите компоненти;

4. Прилагане на кръгова икономика във водоснабдителни и канализационни системи.

 

Научна дейност

1. Изследване на технологични параметри на биологичната регенерация на зеолит, зареден с амониеви йони от питейни води“ - дисертационен труд;

 2. Kапацитет на нитрификация при фиксирана биомаса в зависимост от динамични промени във входните концентрации на амониеви йони в отпадъчни води;

 3. Определяне на параметри за отстраняване на амониеви йони от отпадъчни води чрез използване на зеолит;

 4. Определяне на проектни параметри за оразмеряване на устойчиви системи за пречистване на дъждовни води, формирани в рамките на населеното място;

 5. Изследване и моделиране на качеството на водата на повърхностни и подземни водни тела;

 

Членство

Член на КИИП

Член на БАВ

Участие в научно-изследователски проекти

2018-2023 Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика" (Clean & Citcle), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, https://www.clean-circle.eu/

2018-2024 COST Акция: WATERTOP: Ранна диагностика на вкус и мирис във водоизточниците и проблеми с питейната вода, CA 18225, https://www.cost.eu/actions/CA18225/

2023 Експертно становище във връзка с инвестиционен обект „Аварийна реконструкция на филтърно и помпено стъпало на ПСПВ „Ясна Поляна“, възложител Областна Управа Бургас

2022 Извършване на научно-изследователска услуга за прилагане на ултразвук при пречистване на води за питейно-битови цели по поръчка на фирма "Аква СТ" ООД

2022 Становище относно възможността за рециклиране на технологичните отпадъчни води (ТОВ) от промивка на филтрите в ПСПВ Бистрица, възложител "Софийска Вода", АД

2022-2021 „Проучване и анализ на необходимостта от актуализиране на изискванията на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи за постигане на съответствие с изискванията на европейското техническо законодателство, европейските стандарти и националните условия на прилагането им, и изготвяне на мотивирани технически предложения за подобряване на изискванията на наредбата“, възложител МРРБ

2014-20215 „Технически анализ за приложимостта на съвременни методи за обеззаразяване на водата във водоснабдителните системи“, Възложител „АрСи Дизайн“, ЕООД/ НИФ към Министерство на икономиката

2012- 2014 - УАСГ - ECOWATER - Индикатори за еко-ефективност на мезо-ниво за оценка на технологии и тяхното приложение в сектора на водоползване

2012-2013- УАСГ - ABOT - Оценка на водните баланси и разработване на целева оптимизация на водосборните басейни в границите на ЕС

2006-2008 - УАСГ - FLOODMED – Мониторинг, прогнози и най-добри практики за смекчаване и предпазване от последствията от наводнения в КАДСИС регионите

2006-2008 - УАСГ - AQUASTRESS – смекчаване на водния стрес, чрез подходи за интегрирано управление, технически, икономически и институционални инструменти, финансиран от ЕС, FP6.

2003-2004 - Уолингфорд, Англия - “Предимства и ефективност на работа на устойчивите системи за отвеждане на дъждовни води от населени места”

2003-2004 - Уолингфорд, Англия - “След проектен мониторинг на устойчиви системи за отвеждане на дъждовни води от населени места, с оглед определяне на ефективността на работа и общите разходи за цялостния експлоатационен живот”

2001-2003 - ТУ-Виена - “Управление на биогенните елементи в басейна на река Дунав и тяхното влияние върху Черно море” , финансиран от ЕС, FP5.

2001-2002 - ТУ-Виена - “Ефективност на работа на пилотна пречиствателна станция за отпадъчни води с активна утайка и нитрифициращ биофилтър”

1995-1996 - ЦЕСИ/АНИСА, ЕООД - Изготвяне на водни одити за главните индустриални консуматори на вода в община Троян.

1996-2000 - УАСГ, София - дисертация “Изследване на технологични параметри на биологичната регенерация на зеолит, зареден с амониеви йони от питейни води”.

Участие в проектиране и строителство

2011 - Изготвяне на технически анализ и тръжни документи по ФИДИК Жълта Книга за Пречиствателна Станция за Питейни Води Габрово

2010 - Програма за управление на утайките на ПСОВ Каменица, Хасково

2010 - Програма за управление на утайките на ПСОВ Кричим;

2009- 2012 - Техническа помощ за изготвяне на проекти във водния сектор за градовете Асеновград, Банско и Гоце Делчев, Europeaid/124486/d/sv/bg; инвеститор: Министерство на околната среда и водите;

2009 - Изготвяне на предпроекно проучване и идеен проект за ПСОВ Якоруда (7000 ЕЖ) –с цел кандидатстване за Структурните фондове на ЕС, ОП „ Околна Среда” инвеститор: община Якоруда

2009 - Изготвяне на проект за модернизация на ПСОВ Ветрино (2000 ЕЖ), област Варна с цел кандидатстване за Структурните фондове на ЕС, ОП „ Околна Среда”; инвеститор: община Ветрино

2009 - Консултант към проект „Проучване на модерни технологии и технически решения за пречистване на отпадъчни води от населени места под 2000 ЕЖ в селските райони и разработване на конкретни модели”; инвеститор: Министерство на земеделието и храните

2008 - Оторизиране на идеен проект за външен довеждащ колектор и ПСОВ за 9 села (30000 ЕЖ) в рамките на Софийска община; инвеститор: Столична община 2007 - Проект за пречиствателни съоръжения за индустриални отпадъчни води на мина Елаците; инвеститор: „Елаците Мед”, АД

2007 - Изграждане на канализация и обща пречиствателна станция за отпадъчни води на група села - Текето и Тракиец, община Хасково; инвеститор: община Хасково

2007 - Проучвателни и проектни работи за идеен проект за ВиК мрежи на с. Чепинци, с. Негован и с. Световрачане и събирателен напорен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води и тласкател от помпена станция (ПС) с. Световрачане до ПСОВ "Кубратово" и работен проект за главни канализационни колектори и главни водопроводи на с. Чепинци, с. Негован и с. Световрачане, находящи се на територията на район "Нови Искър"; инвеститор: Столична община

2006 - Предпроектно проучване за две ПСОВ в Македония; инвеститор: „Иванов – Соня Дооел”

2006 - Разработване на програма за управление на утайките от ПСОВ Попово; инвеститор: община Попово 2005 - Изграждане на ПСОВ в поречието на река Марица: Лот 1 Стара Загора, Лот 2: Димитровград; ИСПА Мярка 2000/BG/16/P/PE/003; инвеститор: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Участие в международни проекти

Техническа помощ и супервизия за проект по водоснабдяване и канализация в град Низип, Турция;

Научни и академични длъжности

2014-до сега, доцент към катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води", УАСГ

2005-2014 - асистент към катедра "ВКПВ", Хидротехнически Факултет, УАСГ

2000 г. - доктор инженер

Ключови думи за научно-изследователска дейност

кръгова икономика сектор води

пречистване на питейни води;

пречистване на отпадъчни води;

управление на ВиК инфраструктурни проекти;

 

интегрално управление на водни ресурси;

 

Публикации

Valchev, D., Ribarova, I., Borisov, B., Radovanov, V., Lyubomirova, V., Kostova, I.,Dimova, G.,Karpuzova, O., Lazarova, S., Valuable elements in sludge from eight municipal wastewater treatment plants in relation to their recovery potential. Environ Sci Eur 36, 11 (2024). https://doi.org/10.1186/s12302-023-00837-x

Reyhan A., Ricard D-G, Dietrich A., Steinhaus M., Dunkel A., Mall V., Manganelli M., Scardala S., Testai E., Codd G., Kozisek F., Antonopoulou M., Ribeiro A.R.L, Sampaio M., Hiskia A., Triantis T., Dionysiou D., Li Puma G., Lawton L., Edwards Chr., Rasmus H.A., Fatta-Kassinos D., Karaolia P., Combès A., Panksep K., Zervou S-K, Albay M., Köker L., Chernova E., Iliakopoulou S., Varga E., Visser P., Gialleli A., Zengin Z, Deftereos N., Miskaki P, Christophoridis Chr., Paraskevopoulou E, Tsair-Fuh Lin, Zamyadi A., Dimova G., Kaloudis T., Water taste and odor (T&O): Challenges, gaps and solutions from a perspective of the WaterTOP network, Chemical Engineering Journal Advances, Volume 12, 2022, ISSN 2666-8211, https://doi.org/10.1016/j.ceja.2022.100409

Tonev R., Dimova G., (2020) Investigation of chlorine wall decay in an old, decommissioned metallic pipe using a pipe section reactor , Water Supply (2020) 20 (3): 953–962, https://doi.org/10.2166/ws.2020.017

Тонев Р, Димова Г., Димитрова С., (2018) Изследвания върху коефициента на масови реакции при изчерпване на свободен активен хлор (САХ) във водоснабдителната мрежа на град София, Годишник на УАСГ, том 51, бр. 11, стр. 69-76, https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2018/Брой%2011/6.pdf

Димова Г., Димитрова С., Тонев Р., Лазарова С., Ангелова И., (2018) Отстраняване на нитрати от природни води чрез бавна филтрация и денитрификация, Годишник на УАСГ, том 51, бр. 11, стр. 77-9, https://www.uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2018/Брой%2011/7.pdf

Тонев Р., Димова Г., Борисов Б., (2017) Технико - икономически параметри при дезинфекция на питейни води с хлорни реагенти, Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС), бр. 3, 2017г., стр. 35-45, ISSN 1311-8668 http://ecoleng.org/Sadarjanie3.2017.html#5

Тонев Р., Димова Г., Димитрова С., (2017) Аналитични изследвания върху изчерпването на свободния активен хлор (САХ) в градските водоснабдителни мрежи, Годишник на УАСГ, том 50, бр. 3, стр. 177-192, http://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2017/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_3/13- H.pdf

Lazarova, S.; Tonev, R.; Dimitrova, S.; Dimova, G.; Mihailova, I. Valorization of Peanut and Walnut Shells through Utilisation as Biosorbents for the Removal of Textile Dyes from Water. Processes 2023, 11, 2291. https://doi.org/10.3390/pr11082291

Dimova, G.; Dimitrova, S.; Kostova, I.; Lazarova, S.; Ribarova, I.; Stoyanov, D.; Tonev, R.; Tsanov, E.; Valchev, D. The Readiness of the Water Utilities in Bulgaria for Transition toward a Circular Economy. Processes 2022, 10, 1156. https://doi.org/10.3390/pr10061156

Ribarova I., Stanchev P., Dimova G. and Assimacopoulos D., (2014). Estimating Eco-Efficiency Performance Of Urban Water Systems: Sofia Case Study. Proceedings of 12th International Conference on Computing and Control for the Water Industry (CCWI), 2-4th September, 2013; Procedia Engineering 70 ( 2014 ) 1411 – 1420

Dimova, G., Tzanov, E., Ninov, Pl., Ribarova, I. and Kossida, M., (2014). Complementary Use of the WEAP Model to Underpin the Development of SEEAW Physical Water Use and Supply Tables. Proceedings of 12th International Conference on Computing and Control for the Water Industry (CCWI), 2-4th September, 2013, Procedia Engineering 70 ( 2014 ) 563 – 572, Elsevier.

Димова Г. и де Карне Ф. (2014). Качество на водата от язовир „Христо Смирненски“ и поведение на ПСПВ Габрово при екстремни натоварвания, сп. „Булаква“, No 4, БАВ

Димова Г. (2013). Инфраструктурните проекти във водния сектор – нож с две остриета, сп. „Водно дело“, No 5/6, НТС

де Карне, Ф. и Димова, Г. (2011). Предизвикателства при осигуряване на техническа помощ заизготвяне на проект във Водния сектор, Асеновград, Банско и Гоце Делчев, България EUROPEAID/124486/D/SV/BG, Международна конференция: Състояние и предизвикателства при изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в България, 5 Декември, 2011 г., http://www.vestnikstroitel.bg/wp-content/uploads/2011/12/P3-2-Workshop_Water_Asss_Dec_2011_REV_BG_rev_2.pdf

Ninov, Pl., Ribarova, I., Kalinkov, P. and Dimova, G., (2008). Application of the HSPF Model for Flood Simulation with Analysis of the Results in Terms of Monitoring Uncertainties /Case Study of the Lesnovska River, Bulgaria, Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008), International Environmental Modelling and Software Society, Barcelona, Catalonia, Miquel Sànchez-Marrè, Javier Béjar, Joaquim Comas, Andrea E. Rizzoli, Giorgio Guariso (Eds.),ISBN: 978-84-7653-074-0

Танева, Н., Димова, Г., Михайлов, Г., Bohn, C. (2008). Пречистване на отпадъчни води от амониеви йони чрез Клиноптилолит - определяне на оптимални параметри на технологичния процес, сп. Булаква, бр.3, стр.68-73, БАВ

Ribarova, I., Dimova, G., Wintgens T., Tarnacki K., Vamvakeridou-Lyroudia, L. S., Melin, T., Inman, D. and Kalinkov P. (2008). Integration of participatory and technical approaches for urban water management in scarcity conditions. Water Smart Innovations Conference, 8-10th October, Las Vegas, USA http://www.watersmartinnovations.com/schedule-sessionslist2.php?sd=Thursday&st=Special Topics&year=2008

Tarnacki, K., Wintgens, T., Melin, T. and Dimova G., (2007). Water saving in industry – Assessment of the saving potential of the Kremikovtzi plant, Sofia, Proceedings of BULAQUA Conference, 7 June, 2007, pp. 267-273

Vamvakeridou-Lyroudia, L.S., Savic, D.A., Tarnacki, K., Wintgens, T., Dimova, G. and Ribarova, I. (2007). Conceptual/System Dynamics Modelling Applied for the Simulation of Complex Water Systems, Water Management Challenges in Global Change, Proc. Int. Conf. CCWI 2007 and SUWM 2007, Ulanicki, B., Vairavamoorthy, K., Butler, D., Bounds, P.L.M. Memon, F.A. (Eds), Leicester UK, 3-5 Sept. 2007, Taylor &Francis Group, London UK, pp. 159-167, ISBN 0415454158

Dimova, G., Tarnacki, K., Melin, T., Ribarova, I., Vamvakeridou-Lyroudia, L., Savov, N. and Wintgens T. (2007). The water balance as a tool for improving the industrial water management in the metallurgical industry – Case study Kremikovtzi Ltd., Bulgaria, 6th Conference on waste water reuse and reclamation for sustainability, 9-12 Oct., Antwerpen, Belgium, proceeding in CD.

Kukurin, K., Ribarova, I., Kalinkov, P., Ninov, P., Topalova, J., Dimova G., and Froebrich, J. (2005). Introduction of the inundated area as a parameter for evaluation of river dryness, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 07484, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-07484

Ribarova I., J. Topalova, Pl. Ninov, Kr. Kukurin, P. Kalinkov, G. Dimova (2005). Assessment of the flush event significance for a river with typical seasonal run off, Proceeding of IWA WatershedandRiverBasinManagementConference, Canada, 12-15.09.2005 http://hydrobiology-bg.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=118&task=view.download&catid=46&cid=87&lang=en

Dimova, G., Woods Ballard B. and Kellagher, R. (2005). A critical appraisal of retention pond sizing criteria for water quality treatment, Proceeding of 10th International Conference on Urban Drainage, Copenhagen, Denmark, 21-26 August, 2005, Eriksson E., Genç-Fuhrman H., Vollertsen J., Ledin A., Hvitved-Jacobsen T., andMikkelsen P. (eds.)

Schilling, C., Behrendt, H., Blaschke, A., Danielescou, S., Dimova ,G., Gabriel O., Heinecke, U., Kovacs, A., Lampert, C., Postolache, C., Schreiber, H., Strauss, P. and Zessner M., (2005). Lessons learned from investigations on case study level for modelling of nutrient emissions in the Danube basin, Wat. Sci. & Tech., Vol 51, No 11, pp 183–191.

Schilling, C., Blaschke, A.P., Gutknecht, D., Dimova, G., Heinecke, U., Kroiß, H., Lampert, C. and Zessner, M., (2003). Modelling activities for comprehensive water and nutrient balances for two Austrian case study regions, Diffuse Pollution and Basin Management. Proceedings of the 7th International Specialised IWA Conference, Dublin, Ireland, Bruen, M. (editor) ISBN 1902277767, 4 vols. 1140 pps, http://www.ucd.ie/dipcon/proceedings.htm

Nikolavcic B., Hlebarova G., Nowak O., Schweighofer P. and Kroiss H.(2002) Biofilter response to dynamics in Nitrogen load, 3rd World Congress of the International Water Association, 7-12 April, Melbourne, Australia, proceeding in CD", paper no:e21221a (2002),1-8.

Dimova, G, Michailov, G. and Tzankov, Tz., (1999) "Combined filter for ammonium removal - part I: Minimal zeolite contact time and requirements for desorption", Wat. Sci.&Tech., Vol. 39, N8; pp 123-129

Димова, Г., Цанков, Ц. и Секулов, И., (1999) "Биологична регенерация на зеолит зареден с амониеви йони", Конференция по случай50 години Хидротехнически Факултет., ВИАС –София, 6-8 Октомври,Том.2

Димова, Г., Цанков Ц. и Михайлов, Г., (1998) "Използване на диференциален елемент за изследване на кинетиката на йонен обмен на амониеви йони от клиноптилолит", годишник ВИАС, София, Том.39, N9;

Димова, Г., Цанков, Ц. и Михайлов, Г., (1998) "Съвременни биологични методи за регенерация на зеолит в процеса на отстраняване на амониеви йони от води”, годишник ВИАС, София, Том.39, N9

Paskalev, A. and Dimova G., (1995). “А Legislative initiative for the protection of Black Sea water from industrial indirect discharges”, Wat. Sci. Tech., Vol. 32, N7,pp 175-181
 

 СЪАВТОРСТВО В КНИГИ

 1. Wintgens, T., Dimova, G., Ribarova, I., Druzynska, E., Caruk, M., Vamvakeridou-Lyroudia, L.S., Melin, T. and Tarnacki, K.: Industrial water management as a water stress mitigation option. In: Koundouri, P. (ed.) The Use of Economic Valuation in Environmental Policy, pp. 125–195. Routledge, Oxon (2009) ISBN: 978-0-415-45323-3

 2. Walters, H., Tarnacki, K., Dimova G., Jacobs, C., Bauer, M., Coelho, H., Leduc, C., Pollice, A., Vurro, M. And Koundouri, P., (2008). Chapter 5: Selected options and Measures for Water Stress Mitigation in book “Guidance on Water Stress Mitigation”, Aquastress Intergrated Project; Contract No 511231, FP6, http://www.aquastress.net/download/FO1_Guidance.pdf

 3. Dimova, G., Ribarova, I. and de Carne F. (2014). Coping with extraneous water in sewerage systems, in: N.W.W. Chan, K. A. Daniell, R. Q. Grafton, C. Nauges, and J.-D. Rinaudo (eds) Understanding and managing urban water in transition, Springer, Dordrecht (IN PRESS).

 УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Димова Г. (2014). Тестове по пречистване на природни води, УАСГ, ISBN: 978-954-724-069-8, http://www.uacg.bg/?p=109&l=1&id=538

 

КонспектиУчебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка

Други


Информация

Хоби

  1.