Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. инж.геол. Радослав Върбанов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника - Преподавател (пенсиониран)

доц. инж.геол. Радослав Върбанов
Кабинет 314
Приемно време понеделник 10 - 12, кабинет 314.
Телефон 9635245/438
E-mail r_varbanov_fte@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Инженерна геология и хидрогеология

Образование

1972- 1977 г. - МГИ София - магистър "Инженерна геология и хидрогеология"
1997 г. Геологически Институт БАН - доктор
2001 г. Геологически Институт БАН - ст. н. с. IIра ст.
2008 г. УАСГ - катедра "Геотехника" - доцент инженерна геология и хидрогеология

Езици

Език Ниво на владеене Четене Говорене Писане Български майчин Руски 5 5 4 Английски 4 4 3

Професионални умения

Организация и провеждане на инженерно геоложки и хидрогеолжки проучвания, проучвания "in situ" с интерпретация на получените резултати и др. Работа с CAD системи: ACAD, LKAD; Мs Word и Ms Excel Работа с професионални продукти - "Gelena", "Geostru", "IPI2win"; "MapSource", "PCASE", "Res2dinv" и др. Организиране на екип за извършване на различни експертизи в сферата на геологията за решаване на научни и практически проблеми.

Научни интереси

Геодинамични процеси и явления, "in situ" методи за определяне геотехническите свойства на строителните почви, създаване на инженерно-геоложки карти за нуждите на строителството и др.

Научна дейност

Виж списъкът на посочени публикации

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; Българско дружество по земна механика и фундиране (зам. прeдсeдател)

Участие в проектиране и строителство

Обекти към които има отношение преди 1998 г.: Проектант и авторски надзор; Експерт:“Напоителна система “Малък Преславец””; Пристанище Варна - запад - различни обекти; “Реконструкция и модернизация на ограден вълнолом Варна”; “Укрепване свлачищата в гр. Балчик”, “Отводнителна дренажна галерия - гр. Балчик”, “Нова ж п линия Белослав ПБ”Константиново”, “Нова ж п линия Асеновград - Смолян”, “Укрепване слаби места по ж п линия Горна Оряховица - Шумен”, “Укрепване на Белия кей - п-ще Лом”, “Условия за фундиране на хотел “Хилтън” - София”, “Идеен проект за нефтопровода Бургас - Александруполис”, “Разширение на нефтено пристанища Бургас - парк Росенец”, Инеженерногеоложко райониране на Софийската котловина в М 1:25 000, Инженерногеоложко зониране на гр. София в М 1: 10 000 за новия регулационен план на гр.София; Инженерногеоложко проучване за нефтопровода “Бургас-Александроуполис”; Укрепване на ж.п. линия Столник – Саранци; Инженерногеоложко проучване за укрепване на път Е 79. – местността ”Кършията” – Дупница; “Инженерногеоложки проучвания за автомагистрала “Струма, Инженерногеоложки и хидро-геоложки проучвания за ПХРАО”Нови Хан” и др. Обекти след 1998 г.:Инженерногеоложки проучвания за “Противоабразионни съоръжения по морския бряг между “МДЖ” и ПК “Ривиера” - гр. Варна, Гр. Севлиево – корекция и укрепване на брега на р. "Чупара", “гр. Бургас – “Казиното” – укрепване на свлачище”, Danube Bridge Vidin - Calafat Preliminary Geotechnical and Hydrotechnical Investigations - идеен и технически проекти; AMBO - OFFSHORE FACILITIES BURGAS BG- NTURAL CONDITIONS, ИГП за обект “Р и М на яхтено пристанище при ВС “Дюни””, “Община Сатовча – с. Осина – укрепване свлачище”, ИГП за обект "Фериботна връзка Силистра- Калъраш", „Реконструкция на Нефтено пристанище “Бургас”, “Строителство на зимовник за зимен престой на 39 речни съда плаващи по р. Дунав I ви и II ри етап”, Еngineering geological survey of the site: Bourgas Port – reconstruction Part: Railway tracks”, “Оптимизация на железния път в участъка Делян-Дяково - Дупница (от km 72+781 до km 90+512 . 17 731 m) по пета ж.п.л. София – Кулата” , “Газификация на гр.Дългопол” Подобект: “Преносен газопровод”, “Газопроводно отклонение от ГРС- Калитиново до АГРС – Казанлък”, "Оптимизация /шенаж, репераж и отводнителни съоръжения/ на железния път от км 185+990 до км 187+990 с дължина 2 000 м /Тунел №10/", “Увеличаване пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на ж. п. линия София-Карлово - Зимница, „Карнобат - Синдел-удв. ж.п. линия”, участък Лозарево-Синдел, открит път, съоръжения и слаби места,: „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив - Свиленград за скорост 160 km/h, фаза II, участък "Първомай - Димитровград"”, „Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на ж.п. линия Русе-Варна” - Проверка и анализ на текущото техническо състояние на железопътния участък”, Technical Assistance for the Modernisation of the Vidin-Sofia Railway Line in Bulgaria, “Техническа помощ за подновяване и реконструкция на железопътния участък Пловдив – Михайлово”, Техническо помощ за развитие на ж. п. възел София -Прединвестиционно проучване и варианти за развитие" и др.

Други длъжности и дейности

Р-л отдел ИПП"Транспроект" Р-л секция "Инженерна геодинамика" - ГИ при БАН

Публикации

1. Върбанов, Р., 1995. Пясъчните коси в Бургаския залив - произход, геоложки строеж и условия за строителство - Б Г Д, 56, 1, 103 - 111 2. Върбанов, Р. 1996. Инженерногеоложки условия за изграждане на проектния нефтопровод Бургас - Александруполис. Минно дело и геология, 10, 25 - 29 3. Върбанов, Р. 1996. Използуване на дренажна галерия като метод за отводняване на свлачища. - Сб., доклади научна сесия ВВИСУ”Л. Каравелов”, кн. 2., 301 - 309. 4. Varbanov, R., 1996. Methodology for performing of Engineering Geological Monitoring on Terrains endangered by considerable subsidence. - Of the First working Croup Meeting of the International Progect on Land Subsidence " Expert Assessment of Land Subsidence Related to Hidrogeological Conditions in the Regions in of Sofia, Skopje and Tirana", Sofia, October 31 - November 03, 1996., 42 - 46. 5. Varbanov, R., D. Evstatiev, V. Georgiev . 1997. Geotechnical Characteristics of the Quaternery Mud and Clays of the Bays and the Shelf. - Of the Bulgarian - Japanes Seminar Geotechnigs of soft soils, 27 March 1997, Sofia, Bulgaria, 103 - 116. 6. Върбанов, Р., Г. Франгов, Д. Евстатиев. 1997 Новите разрушителни свлачища северно от Варна. - Минно дело и геология, 5, 6 - 12. 7. Върбанов, Р., Г. Франгов, Б. Тонев. 1997. Ефективност на използувани методи за от¬вод¬ня¬ва¬не на свлачищата по северното Черноморско крайбрежие - “Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на Черноморското крайбрежие”, Изд. БАН,112-119. 8. Д. Евстатиев, Г. Франгов, Р. Върбанов. 1997. Активизиране на свлачищата по северното Черноморско крайбрежие - причини последици и поуки - Списание на БАН ( под печат ) 9. Р. Върбанов, А. Бойкова, С. Шанов. 1997. Сеизмогеожоки условия на гр. Варна и Девненския промишлен район и въздействия от Вранчанските земетресения - Четвърта национална конфиринция по научното осигуряване на превантивната дейност и защита на населението при бедствия и аварии; том 5, 217-224 10. Върбанов, Р., Д. Евстатиев. 1997. Принципна схема за средномащабно инженерногеоложко райониране на примера на гр. Бургас. - Списание на БГД, год.57,кн.2, 1996, с.79-86. 11. Франгов, Г., Р.Върбанов, Ж.Йорданова, М.Стакев. 1998. Съвременна активност на свла¬чи¬щବта по Варненското и Балчишкото крайбрежие. - “Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на Черноморското крайбрежие”, Изд. БАН,20-28. 12. Varbanov, R., G, Frangov, 1998, Emergency control measures for the landslide "Ovcharov Plage", 8th International IAEG Congres, Vancuvar, 1879-1882. 13. Frangov G., R.Varbanov, P. Ivanov. 1998. Forecast of land subsidence in ty¬pi¬cal engineering geological conditions of Sofia city. - In: Proc. Third Working Group Mee¬ting “Expert As¬ses¬sment of Land Subsidence Related to Hydrogeological and Engineering Ge¬¬ological Con¬ditions in the Regions of Sofia, Skopje and Tirana”, Sofia, 02.12-05.12.1998, 33 - 37 14. Varbanov R. V. 1999 Influence of Earthquakes on the Slope Stability in the - Balchik Region of the Black Sea Coast, Bulgaria - 5th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Belo Horizonteq Minas Gerais, Brazil- 17-23 Augusr, 2000 15. Тема на дисертацията: "Инженерногеоложко райониране на гр. Бургас"-1996г. 16. Varbanov, R. 2000. Engineering Geological Specific Features of the Neogene Sediments of the Blagoevgrad Graben - Book of abstracts, Geological conferense, 11-13 October 2000, Sofia, SG3-7, 207 17. Varbanov, R., Frangov, G. 2000. Results from Pressuremetric Tests Louis Menard at the site of the Hilton hotel - Sofia - Geological conferense, 11-13 October 2000, Sofia, SG3-8, 209 18. Brouchev I., G. Frangov, R. Varbanov, P. Ivanov, 2001. Geological Hazards in the western periphery of the Rhodope Region. Geologica Balcanica, 31. 1-2, Sofia, Jun. 2001, p. 67-79 19. Radoslav Varbanov, Georgi Frangov, New Large Landslides in Eastern Rhodope Mountains, Bulgaria - 1st European Conference on Landslides, 24-26 June 2002, Prague, Czech Republic 20. Varbanov, R., D.Antonov. 2003. Engineering Geological Conditions for Construction on the Territory of “Novi Han” PRRAW. -In: Abstracts of International Conference Radioactive Waste and Spent Fuel Management. 6-8 Nov., 2003, Plovdiv. 17. 21. Varbanov, R. & G.Frangov. Landslide movements indicated by active tectonics. COST-625 meeting “Tectonically induced landslides”. 18-20 Sept.2003, Sofia-Kardjali.  22. Ил.Бручев,Р. Върбанов, Г. Франгов “Свлачищата в Смолянска област и превантивни мерки срещу тях”. Проект “Родопите - устойчиво развитие”, рамков договор между БАН и Област Смолян - работна среща гр. Смолян. 23. R. Varbanov, I. Yotov, 2004. EFFECT OF GROUNDWATER LEVEL FLUCTUATIONS ON TERRAIN DEFORMATIONS AND INCREASING OF THE SEISMIC HAZARD FOR THE CASE STUDY OF THE ORIZARY VILLAGE, PLOVDIV DISTRICT; UNESCO-BAS; International Project “Seismo-hydrogeological vulnerability of the enviroment and society in the Balkan Region; Sofia, 81-88. 24. Dobrev, N., R.Varbanov, M.Matova, G.Frangov, G.Drakatos, B.Kostak. 2004. First steps for monitoring on possibly active fault zone in Easr Rhodopes, Bulgaria. Acta geodynamica et geomaterialia, Ac. SCi. Cz. Rep., Prague, in print. 25. Brouchev I., G. Frangov, R. Varbanov, P. Ivanov, 2001. Geological Hazards in the western periphery of the Rhodope Region. Geologica Balcanica, 31. 1-2, Sofia, Jun. 2001, p. 67-79 26. Radoslav Varbanov, Georgi Frangov, New Large Landslides in Eastern Rhodope Mountains, Bulgaria - 1st European Conference on Landslides, 24-26 June 2002, Prague, Czech Republic 27. Varbanov, R., D.Antonov. 2003. Engineering Geological Conditions for Construction on the Territory of “Novi Han” PRRAW. -In: Abstracts of International Conference Radioactive Waste and Spent Fuel Management. 6-8 Nov., 2003, Plovdiv. 17. 28. Varbanov, R. & G.Frangov. Landslide movements indicated by active tectonics. COST-625 meeting “Tectonically induced landslides”. 18-20 Sept.2003, Sofia-Kardjali. 29. R. Varbanov, I. Yotov, 2004. EFFECT OF GROUNDWATER LEVEL FLUCTUATIONS ON TERRAIN DEFORMATIONS AND INCREASING OF THE SEISMIC HAZARD FOR THE CASE STUDY OF THE ORIZARY VILLAGE, PLOVDIV DISTRICT; UNESCO-BAS; International Project “Seismo-hydrogeological vulnerability of the enviroment and society in the Balkan Region; Sofia, 81-88. 30. Dobrev, N., R.Varbanov, M.Matova, G.Frangov, G.Drakatos, B.Kostak. 2004. First steps for monitoring on possibly active fault zone in Easr Rhodopes, Bulgaria. Acta geodynamica et geomaterialia, Ac. SCi. Cz. Rep., Prague, in print. 31. Върбанов, Р. 2005. Геоложко характеристика на слабите земни основи от Варненския и Бургаски заливи- под печат, поредица “Океанология” – ИМИО-Варна 32. Рецензия относно "Техничско задание и Работна програма за проектно-проучвателни и аварийно-осушителни работи на обект: "Свлачище по път VI - 90023 при km 3+900 / сп." Хоризонт " /" представени за разглеждане в ЕКС при МРРБ от "Геозащита"-ЕООД- Варна". 33. Рецензия относно "Техническо задание и Работна програма за проекто-проучвателни работи на обект: “Свлачище КК”Чайка” и път IV-90023, участък от km 3+250 до km 3+380” представени за разглеждане в ЕКС при МРРБ от “Геозащита”-ЕООД-Варна. 34. Рецензия относно "Техническо задание и Работна програма за проекто-проучвателни работи на обект: “Свлачище на път 1-9 , участък от km 86+600 до 86+900 (над ПСДВ-КК”Златни пясъци”)” представени за разглеждане в ЕКС при МРРБ от “Геозащита”-ЕООД-Варна. 35. Рецензия относно "Техническо задание и Работна програма за обект “ Свлачище на път I V-90017, учстък от km 14+550 до km 14+850” представени за разглеждане в ЕКС при МРРБ от “Геозащита”-ЕООД-Варна / Свлачище ВЗ “Овчаров плаж” / 36. Р. Върбанов, 2003 г., ръководител на “НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА за влиянието на минно-добивната дейност върху околната среда на баластриера “Оризаре”, Пловдивска област 37. Р. Върбанов, 2004 г. Р Е Ц Е Н З И Я дисертационен труд за получаване на научна и образователна степен “доктор” с автор на дисертационния труд: инженер геолог и хидрогеолог Стефчо Боянов Стойнев - Тема на дисертационния труд: “Втечняване на водонаситени пясъци – оценка, прогноза, управление и защита” 38. G. Frangov, M. Krastanov, R. Varbanov. 2009. Complex engineering geological conditions for civil construction in the Rhodope Mountain (Bulgaria) - 17th ICSMGE CONFERENC, 38. Авторско свидетелство за изобретение № 40094 – Е 02 В 3/06 от 1985 г. за разработка на тема – Подводен вълнолом. 11 рецензии в същата сфера, както и две рецензии на докторантски трудове

Конспекти

Курсови задачи и задания