Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Емил Цанов

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

гл.ас. д-р инж. Емил Цанов
Кабинет 411
Приемно време

Понеделник 14-16 ч

E-mail tsanov_fhe@uacg.bg

Лекционни курсове

Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията (Строителство на сгради и съоръжения)

Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията (Строителство на сгради и съоръжения - английски)

Образование

Средно:

Техникум по строителство "НИКОЛА ФИЧЕВ" Плевен, 2001 г.; квалификация- строителен техник

Висше:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, 2006 г.; квалификация – строителен инженер по „Хидротехнически съоръжения”.

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, 2009 г.; квалификация – строителен инженер по „Водоснабдяване и канализация”.

Доктор:

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, 2015 г. по научна специалност Водоснабдяване и канализация, Тема: Комбиниран подход за оптимизиране на управлението на водовземането, водоснабдяването и водопотреблението.

Езици

Английски език: писмено и говоримо- добро ниво;

Професионални умения

Преподавателски опит - Лекции, упражнения, дипломанти.

Изследователски опит - участие в международни научни проекти, публикуване на резултати в реферирани списания;

Практически опит - Проектиране на сградни ВиК инсталации, спринклерни инсталации, селищни ВиК мрежи, изготвяне на експертизи и становища; Експерт към МОСВ за преглед на проекти по оперативна програма "Околна среда"; Консултант на Световна банка

Научни интереси

Водоснабдяване и канализация - водопотребление, използване на дъждовни води, кръгова икономика, оптимизация.

Интегрирано управление на речни басейни; Водоспестяващи практики; Управление на риска от суши и наводнения.

Научна дейност

Изследователски опит: Интегрирано управление на води, моделиране на речен водосбор, оптимизация на водопотреблението. Хидравлично изследване на канализационни шахти; Анализ на водопотреблението в сгради. Използване на дъждовни води.

Членство

Член на Управителния съвет на Българска асоциация по водите (БАВ).

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Българска асоциация природен газ (БАПГ)

Участие в научно-изследователски проекти

Национални проекти:

2018 г. - 2023 г. ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", проект "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика"

2018-2020 г. Проучване на потреблението на питейна вода на територията на Столична община

2016 г. Хидравлично изследване на ревизионни шахти от полипропилен, произведени от „Пайп лайф Бълария”

2015 г. - проект "Разработване на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите”

2012 г. Assessment of water Balances and Optimisation based Target setting across EU River Basins (ABOT)- http://www.abot.it/

Участие в проектиране и строителство

Участие в някои по-значими проекти по част водоснабдяване и канализация:

Изграждане на фаза 1 на Национално хранилище за Радиоактивни отпадъци.

Магазини за хранителни стоки "ФАНТАСТИКО",

Правец-Голф комплекс и кънтри клуб-хотелски комплекс;

Жилищен комплекс Уинслоу Гардънс, гр.София;

Киноцентър Бояна-Хале 1 до 9;

Станция за компресиране на природен газ, производствено складова и търговска дейност,гр.Петрич; Спортен Комплек Младост, гр.Варна;

Разширение и реконструкция на сградата на Национална художествена академия;

Жилищен комплекс Силвър Сити, Кръстова вада, Южен парк, София;

Научни и академични длъжности

2009 - асистент в катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води” при Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ);

2015 - главен асистент в катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на води” при Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ);

Публикации

 1. Е. Цанов, 2020, Използване на дъждовни води за промиване на тоалетни чинии и писоари на територията на град София, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том 53, бр.2, 531-542;

2. Е. Цанов, М. Иванова, П. Филков, 2020, Използване на дъждовни води за напояване на дворни места на територията на град София, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том 53, бр.1, 173-184;

3. В. Радованов, Е. Цанов, Д. Аличков, 2020, Проучване на водопотреблението в детски заведения, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том 53, бр.1, 89-103;
4. Д. Аличков,Б. Инджов,Е. Цанов, Т. Игнева-Данова, 2017, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том 50, бр.1, 93-103;

5. Аличков, Д., Т. Игнева, Б. Инджов, Е. Цанов, 2017, Хидравлични изследвания на произведени в заводски условия събирателни канализационни шахти с две входящи и една изходяща тръби, сп. Водно дело, бр. 1/2,12-20;

6. Д. Аличков, Т. Игнева-Данова, Е. Цанов, Б. Инджов, 2016, Теоретични основи при проектиране на кръгли ревизионни шахти и несъответствия при тяхното промишлено производство, Водно Дело, Брой 3(4), 26 - 33;

7. Д. Аличков, Т. Игнева-Данова, Е. Цанов, Б. Инджов,2016, Хидравлични изследвания на канализационни ревизионни шахти, произведени в заводски условия, Булаква, Брой 2(4), 75 - 80;
8. G. Dimova, E. Tsanov, P. Ninov, I. Ribarova, M. Kossida, Complementary use of the WEAP model to underpin the development of SEEAW physical water use and supply tables, Procedia Engineering 70 ( 2014 ) 563 – 572

9. Емил Цанов, 2014, Калибриране на модел weap за водосбора на река вит, Водно дело, (2014), брой 1/2, 32-40

10. Димитър Аличков, Емил Цанов, 2014, Влияние на загубите на вода върху капацитета (дебита) на елементите на водоснабдителните системи на населени места при тяхната реконструкция и/или рехабилитация, Булаква, (2014), брой 2, 68-74

11. Емил Цанов, Ирина Рибарова, Димитър Аличков, 2010, Намаляване потреблението на вода за питейно битови нужди, Фасилитис, Брой 12(40) 22-25
 

Друга информация

За достъп до качените файлове трябва да се влезе с потребителско име и парола!

Учебни материали

Информация