Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Борислав Инджов

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

ас. инж. Борислав Инджов
Кабинет 415 , корпус А
Приемно време
 • Сряда от 15:00 до 16:00
 • Четвъртък от 8:30 до 10:00

 

E-mail indzhov_fhe@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Образование

 • 2000г. до 2004г. - Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия;
 • 2004г. до 2009г. - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.

Професионални умения

проектиране на водоснабдителни и канализационни системи

Научни интереси

 • Водоснабдяване;
 • Помпи и помпени станции;
 • Пречистване на води;
 • Третиране на битови отпадъци;
 • Хидравлика;

Членство

 • член на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП);
 • член на Българска Асоциация по Води (БАВ).

Участие в научно-изследователски проекти

 • Оптимизиране на стандартната методика за опрделеляне на капацитета на аерационни системи в пречиствателни станции за отпадъчни води - I-ви етап - 2011г. - 2012г.
 • Оптимизиране на стандартната методика за определяне на капацитета на аерационни системи в пречиствателни станции за отпадъчни води - II-ри етап - 2012г. - 2013г.
 • Хидравлично изследване на ревизионни шахти от полипропилен, произведени от "Пайп Лайф България" - 2015г. - 2016г. 

 

Участие в проектиране и строителство

 • Обект: "Водоснабдяване на град Пловдив от каскада Въча" - фаза ИП. Подобект: Гравитачен водопровод от ПСПВ до НР на гр. Пловдив;Подобект: Напорен резервоар на гр. Пловдив;
 • Обект: Водоснабдяване на Ниска зона на К.К. "Боровец" до ПСОВ "Яйцето" - фаза РП. - Подобект: Напорни резервоари - Ниска и Висока зона.
 • Обект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Райово община Самоков - фаза РП. - Подобект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Райово III етап.
 • Реконструкция на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ - гр. Кюстендил - фаза РП.
 • Обект: Водоснабдяване и Канализация на културно - исторически комплекс "Традиции на чепинските занаяти" - гр. Велинград - фаза ТП.
 • Обект: Интегриран воден проект на гр. Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" - фази ПИП и ИП. - Подобект: Доизграждане и реконструкция на съществуващата канализационна мрежа.
 • Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Маринка“, Община Бургас - фаза ИП;
 • Обект: Водоснабдяване и канализация на К.Я. „Бандерата“, Община Самоков  – фаза ТП;

Публикации

 • М. Инджов, Б. Инджов, В. Василев, Ст. Георгиев „ЕВТИНИ ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА (ВВМ) НА ГР. ДРЯНОВО“ БУЛАКВА 2013брой04;
 • Д. Аличков, С. Димитрова, Ир. Рибарова, Б. Инджов, Св. Лазарова, Орх. Карпузова „ИНДИРЕКТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОДЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКА ПРЕНОСА НА КИСЛОРОД В АЕРАЦИОННИ БАСЕЙНИ“, Годишник на УАСГ, Научни изследвания, София,  2014г.;
 • Д. Аличков, С. Димитрова, Б. Инджов „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОДЕЛНИ ПАРАМЕТРИ НА МАСОПРЕНОС НА КИСЛОРОД В ЛАБОРАТОРНА АЕРИРАНА КОЛОНА“, Годишник на УАСГ, Научни изследвания, София,  2014г.;
 • М. Инджов, Б. Инджов, В. Василев, Д. ХалачевЕВТИНИ ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА (ВВМ) НА ГР. ТРЯВНА БУЛАКВА 2015брой01;
 • Д. Аличков, Т. Игнева-Данова, Е. Цанов, Б. Инджов „ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА КРЪГЛИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ ТЯХНОТО ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО“ ВОДНО ДЕЛО брой 3/4`2016;
 • Д. Аличков, Т. Игнева-Данова, Е. Цанов, Б. Инджов  „ХИДРАВЛИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ , ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ“ БУЛАКВА брой 2/2016;
 • Д. Аличков, Т. Игнева-Данова, Б. Инджов, Е. Цанов, „ХИДРАВЛИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ СЪБИРАТЕЛНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ШАХТИ С ДВЕ ВХОДЯЩИ И ЕДНА ИЗХОДЯЩА ТРЪБИ“, ВОДНО ДЕЛО брой 1/2`2017;
 • Д. Аличков, Б. Инджов, Е. Цанов, Т. Игнева-Данова, „ОСОБЕНОСТИ НА ХИДРАВЛИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ШАХТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ С ТРИ ВХОДЯЩИ И ЕДНА ИЗХОДЯЩА ТРЪБА“, Годишник на УАСГ, Том 50, Брой 1, София,  2017г.;

Учебни материали
















ПБПОВ - Упражнение № I.01
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.02
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.03.01
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.03.02
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.04
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.06
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № II.07
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № II.08
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № II.09
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № II.10
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №1
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №2
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №3
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №4
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №5
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №6
ас. инж. Б. Инджов

UPR.1_VKMS_UUZI
Б.Инджов

UPR.3_VKMS_UUZI
Б.Инджов

UPR.4_VKMS_UUZI
Б.Инджов

UPR.5_VKMS_UUZI
Б.Инджов

UPR.6_VKMS_UUZI
Б.Инджов

UPR.7_VKMS_UUZI
Б.Инджов