Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р Тони Венелинов

РекторатЗам.-ректор по информационни технологии и развитие

Хидротехнически факултет, Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

Хидротехнически факултет, Катедра Лаборатория за анализ на води - Ръководител лаборатория

доц. д-р Тони Венелинов
Кабинет БИНОЦ на УАСГ
Приемно време

Летен семестър (2023-2024):

Понеделник: 14:00 - 16:00 ч.

E-mail tvenelinov_fhe@uacg.bg
Уебсайт orcid.org/0000-0002-4394-6096
Място и дата на раждане гр. Видин март, 1978

Лекционни курсове

"Химия на водата" - ВиК

"Органична химия, биохимия и микробиология" - ВиК (пречистване)

"Химия на околната среда" - ИЕ

"Химия - специализиран курс с части от обща и органична химия и биохимия" - ЛАЛП
 

Образование

Висше - СУ "Св. Климент Охридски", 2001, магистър "Неорганична и Аналитична Химия"

Езици

Английски език - писмено и говоримо

Професионални умения

Обучение на студенти, консултантска и научно-изследователска дейност

Научни интереси

Аналитична атомна спектроскопия; Определяне на микроелементи в храни и проби от околната среда; Анализ на води; Лабораторно акредитиране.

Научна дейност

https://orcid.org/0000-0002-4394-6096

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2047915

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507733363

https://www.researchgate.net/profile/Tony-Venelinov

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=V2-BdM8AAAAJ

Членство

 ТК 15 "Околна Среда" към БИС

Участие в научно-изследователски проекти

1. "Стратегии за оценка на качеството на водите във водосборния район на река „Марица” в територията на Република България" - ръководител (2012)

2. "Зависимост между ХПК, БПК ООВ и РК за отпадъчни води на локални производства с високо съдържание на органични замърсители" - ръководител (2013)

3. "Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадни води върху фази на околната среда" (2018-2021)

4. "Нови ефекти в нанотънки подредени органични филми (Лангмюир и Лангмюир-Блоджетови) и използването им за концептуално разработване на ново поколение биосензори за работа в течна среда с бъдещо приложение за мерене в полеви условия и мониторинг в реално време на трудно откриваеми замърсители във водата (включително антитероризъм) и/или ранна диагностика на заболявания чрез високо-чувствителна детекция на маркери в кръвта" (2019-2022)

5. "Изследване поведението на алуминий във ВиК системата на гр. София" (2019-2020)

6. "Интегрален подход за оценка на влиянието на органичните замърсители в отпадъчни води върху живите организми" - ръководител (2019)

7. "Оценка на химическото състояние на водите и седиментите на яз. Пчелина" - ръководител (2020)

8. "Експериментални изследвания по създаването на нов биосензор за органични замърсители на водата без комерсиални аналози“ (2022)

9. "Chemical Status Assessment Methodology Reflecting the Impacts of the Climate Changes on the Status of Surface Water Including Analysis of Chemical Pressure, Impacts, Risks and Status" (2021-2023)


10. „Влияние на дотирането, размера, формата и повърхността върху свойствата на мултифероични обемни и наноразмерни обекти“ (2023)


11. "Изследвания на нанокомпозитни сензорни покрития на база на Метал-Органични Рамкови съединения (MOF) за екологичен мониторинг в полеви условия на замърсители на въздуха и водата" (2023)


12. „Обяснение и развитие на откритите от нас нови ефекти в нано тънки организирани органични филми за разработване на нанокомпозитни химически сензори за бързи, в реално време, в полеви условия измервания на газове и мониторинг на нововъзникващи органични замърсители в питейната вода (Акроним – NanoSense)“ (2023-2025)

13. "Разработване на комплексна методология за оценка на химичното въздействие на язовирите върху прилежащите им повърхностни водни тела (Акроним - DIMDAMS)" (2023-2025)

Участие в проектиране и строителство

1. "Лабораторни изследвания на отпадъчна вода с цел определяне на вида и на дозата възможните реагенти за физико-химично третиране на промишлените отпадъчни води от дестилерия Есетере за етерично-маслени култури" (2019)

2. "Проучване и анализ на необходимостта за актуализиране на изискванията на Наредба 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи за постигане на съответствие с изискванията на европейското техническо законодателство, европейските стандарти и националните условия за прилагането им и изготвяне на мотивирани технически предложения за подобряване на изискванията наредбата" (2020-2021)

3. "Проучване и анализ на необходимостта за актуализиране на изискванията на Наредба РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи за постигане на съответствие с изискванията на европейското техническо законодателство, европейските стандарти и националните условия за прилагането им, и изготвяне на мотивирани технически предложения за подобряване на изискванията наредбата" (2021-2022)

4. „Услуги за измерване на суспендирани вещества, съхранение на водни проби, анализ на резултатите и предоставяне на друга консултантска дейност“ (2021-2022),

изпълняван в рамките на проект “Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basinby Measuring, Modelling-based Management and Capacity building” с акроним Danube Hazard m3c (Справяне със замърсяването с опасни вещества в басейна на река Дунав посредством измерване, управление, базирано на моделиране и изграждане на капацитет), с номер на договора за субсидия DTP3-299-2.1, който се реализира по програма за транснационално сътрудничество на Европейския съюз (ЕС) – „Дунав“ 2014-2020 г. (Interreg Danube Transnational Programme)

5. Химичен анализ на филтрирани води и води от язовирното езеро на язовири, предоставени за управление на ДП „Управление и стопанисване на язовири“ (2021-2024)

6. "Извършване на проучвания, необходими за актуализиране на нормативните изисквания за проектиране на пречиствателни станции за питейни води при отчитане и на някои изисквания на Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 Декември 2020 г. относно качествата на водата, предназначена за консумация от човека." (2024-2025)

Участие в международни проекти

1. “Novel Biomarkers for Copper Metabolism”

2. “Additional Certification of Pb in Sediment Certified Reference Materials BCR-277R, BCR 280R and BCR-320R”

3. “Re-placement of BCR-144R: Total and Aqua Regia Soluble Content of Trace Elements in Sewage Sludge”

4. "The certification of the total content and aqua regia extractable content of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni Pb and Zn in loam soil certified reference material ERM®-CC141"

5. "Certification of the mass fractions of various polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), decabrominated biphenyl and total Br and total Sb in two polymer reference materials Certified Reference Materials ERM®-EC590 & ERM®-EC591"

6. "Chemical Status Assessment Methodology Reflecting the Impacts of the Climate Changes on the Status of Surface Water Including Analysis of Chemical Pressure, Impacts, Risks and Status" (2021-2022), CONTRACT NUMBER: 7195755 (World Bank)
 

Научни и академични длъжности

асистент: 09.2010 г. - 30.04.2011 г.

гл. асистент: 01.05.2011 г. - 15.11.2015 г.

доцент:  16.11.2015 г. - до сега

Ключови думи за научно-изследователска дейност

микроелементи, качество на водата, спектрофотометрия, лабораторно акредитиране, неопределеност на измерването, валидиране на методи, надеждност на резултатите от измерване

Други длъжности и дейности

Ръководител на Библитечно-Информационния, Научнен и Образователен Център на УАСГ

Ръководител на Лаборатория за Анализ на Води

Главен Редактор на Годишник на УАСГ

Guest Editor for Sustainability (MDPI), Special Issue: Sustainable Chemistry in Construction (27.09.2020 – 29.06.2022, submission deadline: 31.12.2021)

Guest Editor for Molecules (MDPI), Special Issue: Environmental Analytical Chemistry (16.08.2021 – 26.11.2023, submission deadline: 30.05.2023)

Guest Editor for Molecules (MDPI), Special Issue: Environmental Analytical Chemistry II (31.07.2023 – 27.11.2024, submission deadline: 31.05.2024)

Guest Editor for IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Special Issue: International Scientific Conference Civil Engineering Design and Construction (DCB 2022)

Guest Editor for IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Special Issue: International Scientific Conference Civil Engineering Design and Construction (DCB 2024)

Водещ Функционален Експерт за УАСГ по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики -
Фаза 2" по ОП НОИР

Публикации

1. I. Karadjova, T. Venelinov “ETAAS Determination of AS and Hg in sunflower oil”, Food Additives and Contaminants, 2002, 19: 948-953. (Q1), https://doi.org/10.1080/02652030210155387

2. T. Venelinov, Ph. Quevauviller “Are Certified Reference Materials really expensive?”, Trends in Analytical Chemistry, 2003, 22: 15-18. (Q1), https://doi.org/10.1016/S0165-9936(03)00105-5

3. T. I. Venelinov, L. J. Harvey, J. R. Dainty, W. J. Hollands, V. J. Bull, S. J. Fairweather-Tait, J. H. Beattie “Measurement of copper absorption by analysis of exchangeable blood plasma copper using 65Cu stable isotope”, 3rd International Conference Instrumental Methods of Analysis, 24-27 September 2003, Thessaloniki, Greece, conference proceedings, 71-74

4. T. I. Venelinov, I. M. Davies, J. H. Beattie “Dialysis - Chelex method for determination of exchangeable copper in human plasma”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2004, 379: 777-780. (Q2), https://doi.org/10.1007/s00216-004-2529-x

5. T. Venelinov, A. Taneva, I. Karadjova, S. Ganeva “Solid phase extraction of copper-histidine complex prior to exchangeable copper determination in human plasma” Annuaire of Sofia University, Faculty of Chemistry, 2004, 97: 165-171.

6. L. J. Harvey, J. R. Dainty, W. J. Hollands, V. J. Bull, J. H. Beattie, T. I. Venelinov, J. A. Hoogewerff, I. M. Davies, S. J. Fairweather-Tait “Use of mathematical modeling to study copper metabolism in humans”, American Journal of Clinical Nutrition, 2005, 81: 807-813. (Q1), https://doi.org/10.1093/ajcn/81.4.807

7. T. Venelinov, S. Arpadjan, I. Karadjova, J. Beattie “Study of copper(II)-histidine complex properties in dialysis of human plasma”, Acta Pharmaceutica, 2006, 56: 105-112. (Q2)

8. T. Venelinov, A. Sahuquillo “Optimizing reference materials uses and costs in analytical laboratories” Trends in Analytical Chemistry, 2006, 25: 528-533. (Q1), https://doi.org/10.1016/j.trac.2006.02.006

9. T. I. Venelinov, J. H. Beattie, J. R. Dainty, W. J. Hollands, S. J. Fairweather-Tait, L. J. Harvey “Stable isotope study of exchangeable copper kinetics in human blood plasma”, J. Trace Elem. Med. Biol., 2007, 21: 138-140. (Q3), https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2007.01.001

10. S. Voorspoels, T. Linsinger, A. Birgersson-Liebig, F. Pellizzato, T. Venelinov, A. Lamberty “Towards the first certified reference material for brominated diphenyl ethers (PBDEs) and polybrominated biphenils (PBBs) in two types of polymers”, Organohalogen Compounds, 2008, 70: 2248-2251.

11. T. P. J. Linsinger, A. Birgersson-Liebich, A. Lamberty, F. Pellizzato, T. Venelinov, S. Voorspoels “Development of the first certified reference materials for several brominated flame retardants in polymers” Anal. Chem., 2009, 81: 3792 - 3800. (Q1), https://doi.org/10.1021/ac900139r

12. Т. Венелинов, "Валидиране на метод за определяне на общото съдържание на олово в седименти", Годишник на УАСГ, 2008-2012, 45 (7): 147-157

13. Т. Венелинов, С. Лазарова, Г. Джановски, "Валидиране на метод за определяне на общ фосфор във води" ХХ Юбилеен Международен Симпозиум "Управление на Топлоенергийни Обекти и Системи", 08-09.11.2012, Банкя, България, 65-68, ISSN 1313-2237

14. Т. Венелинов, О. Карпузова, Г. Джановски, "Валидиране на метод за определяне на Химично Потребен Кислород в проби от отпадъчни води според Българския Държавен Стандарт и на фотометричен метод с използване на кюветни тестове", Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17.11.20012, Том 3, 469-476, ISBN 978-954-724-049-0

15. С. Лазарова, Т. Венелинов,  Г. Джановски, "Валидиране на фотометричен метод с използване на кюветни тестове за определянето на нитратен азот в проби от отпадъчни води", Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17.11.20012, Том 3, 477-485, ISBN 978-954-724-049-0

16. S. Arpadjan, S. Momchilova, T. Venelinov, E. Blagoeva, M. Nikolova, "Bioaccessibility of Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, and Zn in Hazelnut and Walnut Kernels Investigated by an Enzymolysis Approach", Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61: 6086-6091. (Q1), https://doi.org/10.1021/jf401816j

17. S. Dimitrova, N. Taneva, K. Bojilova, V. Zaharieva, S. Lazarova, M. Koleva, R. Arsov, T. Venelinov, "Comparison of spectrophotometric methods using cuvette tests and national standard methods for analysis of wastewater samples", International Journal of Water Resources and Environmental Engineering, 2013, 5: 482-488. https://doi.org/10.5897/IJWREE2012.0405

18. Т. Венелинов. H. Танева. С. Лазарова. О. Карпузова, С. Димитрова, "Валидиране на спектрометричен метод за определяне на общ органичен въглерод във води", Годишник на УАСГ,  Научни изследвания, 2013-2014, 46: 173-179.

19. T. Venelinov, "Comparison of ISO 21748 and ISO 11352 standards for measurement uncertainty estimation in water analysis", Ovidius University Annals Series: Civil Engineering, 2016, 18:187-192.

19. T. Venelinov, "Comparison of ISO 21748 and ISO 11352 standards for measurement uncertainty estimation in water analysis", WATER 2016 Conference Proceedings, 229-236. 

20. Т. Венелинов, "Сравнимост на резултатите от химични измервания. Определяне на ХПК в отпадъчни води като примерно изследване", Водно Дело, 2016, 5/6:23-27.

21. T. Venelinov, "Uncertainty estimation of the determination of chemical sum parameters in water", Accreditation and Quality Assurance, 2017,22 (6):347-352. (IF = 0.667, Q4; SJR = 0.316, Q2),

https://doi.org/10.1007/s00769-017-1276-6

21а. T. Venelinov, "Correction to: Uncertainty estimation of the determination of chemical sum parameters in water", Accreditation and Quality Assurance, 2017,22 (6):353. (IF = 0.667, Q4; SJR = 0.316, Q2),

https://doi.org/10.1007/S00769-017-1290-8

22. M. Koleva, T. Venelinov, "Influence of data quality on Wastewater treament plant sizing", Годишник на УАСГ, 2018, 51 (6):19-26.

23. И. Ангелова, И. Иванов, С. Лазарова, Т. Венелинов, "Използване на комбиниран подход за определяне на произхода на шествалентен хром в подземните води",  Годишник на УАСГ, 2018, 51 (6):46-60.

24. T. Venelinov "Certification of the total Lead content in sediment materials - the case of BCR 277R, BCR 280R and BCR 320R", Водно дело (Water affairs), 2018, 3/4:30-35.

25. T. Venelinov "Use of diluted acid mixture for microwave-assisted digestion prior to determination of the total content of Cr, Cu, Mn and Zn within the characterization of certified reference material for sewege sludge ", Водно дело (Water affairs), 2018, 5/6:17-24.

26. I. Angelova, I. Ivanov, T. Venelinov "Study of hexavalent chromium origin in the groundwater of northern Bulgaria", SGEM 2018 Conference proceedings, 18 (5.1):853-860. (SJR = 0.209),

https://doi.org/10.5593/sgem2018/5.1/s20.110

27. T. Venelinov "Microwave-assisted digestion of sewege sludge materials for the determination of Cadmium using ETAAS", Годишник на УАСГ, 2019, 52 (2):405-412.

28. G. Yotova, S. Lazarova, B. Kudłak, B. Zlateva, V. Mihaylova, M. Wieczerzak, T. Venelinov, S. Tsakovski, "Assessment of the Bulgarian Wastewater Treatment Plants’ Impact on the Receiving Water Bodies", Molecules, 2019, 24 (12):2274. (IF = 3.267, Q2; SJR = 0.698, Q1),

https://doi.org/10.3390/molecules24122274

29. I. Angelova, I. Ivanov, T. Venelinov, S. Lazarova, "Occurence of Aluminium in Urban Water Supply and Sewerage Systems", SGEM 2019 Conference proceedings, 19 (5.1.):501-508. (SJR =  0.232),

https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.1/s20.063

30. I. Angelova, I. Ivanov, T. Venelinov, "Origin of Aluminium in the raw water of Sofia city, Bulgaria", Water, Air and Soil Pollution, 2020, 231 (9):455. (IF = 2.520, Q3; SJR = 0.557, Q2),

https://doi.org/10.1007/s11270-020-04819-0

31. G. Yotova, T. Venelinov, S. Tsakovski, "Chemometric assessment of Bulgarian wastewater treatment plants' effluents, Molecules, 2020, 25 (19):4408. (IF = 4.411, Q2; SJR = 0.782, Q1),

https://doi.org/10.3390/molecules25194408

32. G. Yotova, S. Lazarova, V. Mihaylova, T. Venelinov, "Water quality assessment of surface waters and wastewaters by traditional and ecotoxicological indicators in Ogosta River, Bulgaria", Int. J. BIOautomation, 2021, 25 (1):25-40. (SJR = 0.198, Q3),

https://doi.org/10.7546/ijba.2021.25.1.000778

33. T. Venelinov, G. Yotova, S. Lazarova, V. Mihaylova, S. Tsakovski, "Impact Assessment of the Wastewater Treatment Plants’ Discharges on Maritsa River", Int. J. BIOautomation, 2021, 25 (2):169-182. (SJR = 0.198, Q3),

https://doi.org/10.7546/ijba.2021.25.2.000823

34. T. Venelinov, V. Mihaylova, R. Peycheva, M. Todorov, G. Yotova, B. Todorov, V. Lyubomirova, S Tsakovski, "Sediment Characterization of the Pchelina Reservoir, Bulgaria", Molecules, 2021, 26 (12):7517. (IF = 4.927, Q2; SJR = 0.705, Q1)

 https://doi.org/10.3390/molecules26247517

34a. T. Venelinov, V. Mihaylova, R. Peycheva, M. Todorov, G. Yotova, B. Todorov, V. Lyubomirova, S Tsakovski, "Sediment Characterization of the Pchelina Reservoir, Bulgaria", Environmental Analytical Chemistry, S. Tsakovski, T. Venelinov Eds, MDPI, Basel, 2024, pp. 106-122, „Environmental Analytical Chemistry“, ISBN 978-3-7258-0176-3 (Hbk); ISBN 978-3-7258-0175-6 (PDF);

https://doi.org/10.3390/books978-3-7258-0175-6 978-3-0365-6744-0

35. T. Venelinov, S. Tsakovski, "How to implement user-friendly BLMs in the absence of DOC monitoring data: A case study on Bulgarian surface waters", Water, 2022, 14 (2):246. (IF = 3.4, Q2; SJR = 0.723, Q1)

https://doi.org/10.3390/w14020246

35а. T. Venelinov, S. Tsakovski, "How to implement user-friendly BLMs in the absence of DOC monitoring data: A case study on Bulgarian surface waters", Insights into Organic Carbon, Iron, Metals and Phosphorus Dynamics in Freshwaters, L. Shirokova Eds, MDPI, Basel, 2023, pp. 25-40, ISBN 978-3-0365-6744-0

36. V. Mihaylova, G. Yotova, B. Kudlak, T. Venelinov, S. Tsakovski "Chemometric Еvaluation of WWTPs’ Wastewaters and Receiving Surface Waters in Bulgaria ", Water, 2022, 14 (4):521. (IF = 3.4, Q2; SJR = 0.723, Q1)

https://doi.org/10.3390/w14040521

37. I. Angelova, G. Yotova, V. Mihaylova, T. Venelinov, "Distribution of Aluminium in the water supply system of Sofia city", Int. J. BIOautomation, 2022, 26 (3): 241-254. (SJR = 0.159, Q4),

https://doi.org/10.7546/ijba.2022.26.3.000833

38. I. Gorbachev, A. Smirnov, G. Ivanov, I. Avramov, E. Datsuk, T. Venelinov, E. Bogdanova, V. Anisimkin, V. Kolesov, I. Kuznetsova, „Langmuir-Blodgett Films of Arachidic and Stearic Acids as Sensitive Coatings for Chloroform HF SAW Sensors“, Sensors, 2023, 23 (1): 100. (IF = 3.4, Q2; SJR = 0.786, Q1),

https://doi.org/10.3390/s23010100

39. I. Benkov, M. Varbanov, T. Venelinov, S. Tsakovski, “Principal component analysis and the water quality index – a powerful tool for surface water quality assessment: A case study on Struma River catchment, Bulgaria” Water, 2023, 15 (10):1961. (IF = 3.0, Q2; SJR = 0.728, Q1),

https://doi.org/10.3390/w15101961

40. I. Gorbachev, A. Smirnov, G. Ivanov, T. Venelinov, A. Amova, E. Datsuk, V. Anisimkin, I. Kuznetsova, V. Kolesov, “Langmuir-Blodgett films with immobilized glucose oxidase enzyme molecules for acoustic glucose sensor application”, Sensors, 2023, 23 (11): 5290. (IF = 3.4, Q2; SJR = 0.786, Q1),

https://doi.org/10.3390/s23115290

41. G. Ivanov, T. Venelinov,Y. Marinov,G. Hadjichristov, A. Terfort, M. David, M. Florescu, S. Karakuş, "First Direct Gravimetric Detection of Perfluorooctane Sulfonic Acid (PFOS) Water Contaminants, Combination with Electrical Measurements on the Same Device—Proof of Concepts", Chemosensors, 2024, 12 (7): 116 (za 2023 г. IF = 3.7, Q2, SJR = 0.518, Q2)

https://doi.org/10.3390/chemosensors12070116

42.

 

 


 


 

Други публикации:

1. Т. Венелинов, “Стандартни референтни материали - ниво на натрупаното знание”, Химия, 2001, 10: 187-192.

2. T. Venelinov, “Significance of the Analytical Chemistry today”, Annuaire of Sofia University, Faculty of Chemistry, 2002, 95: 57-66

3. Г. Петрова, Т. Венелинов, Хр. Александров, “Научна сесия за студенти и докторанти 2004", Наука, 2004, 14: 63-65.

4. T. Venelinov, H. Aleksandrov, A. Zlatareva, G. Petrova, G. Vayssilov “Preface - Scientific Session for Undergraduate and PhD Students Sofia, 18-20 May 2004”, Annuaire of Sofia University, Faculty of Chemistry, 2004, 97: 163-164.

5. Т. Венелинов, "Необходимост, предизвикателства и ползи от акредитирането на лаборатория за анализ на води", Булаква, 2012 2: 64-66.

6. Т. Венелинов, И. Робарова, "Наукометричен показател ли е импакт факторът?" Годишник на УАСГ, 2013-2014, 46 (6): 143-151

7. Т. Венелинов, И. Ростовски, "Акредитиране на лаборатория за анализ на води", Годишник на УАСГ, 2014, 47 (I-A): 293-301.

8. И. Ростовски, Т. Венелинов, "Акредитиранa лаборатория за изпитване на строителни материали в Университета по архитектура, строителство и геодезия", Годишник на УАСГ, 2017, 50 (1):9-19.

9. T. Venelinov, "Laboratory accreditation in the new member states", Годишник на УАСГ, 2017, 50 (3):193-197.

10. Т. Венелинов, С. Цаковски, "Оценка на въздействието на пречиствателните станции за отпадъчни води върху водни обекти", Булаква, 2017, 4:77-80.

11. В. Кашукеев, В. Иванов, Т. Венелинов, "Студентите на УАСГ за Университетската библиотека (резултати от анкетни проучвания)", Годишник на УАСГ, 2019, 52 (2):353-364.

12. Т. Венелинов, В. Вълова, В. Милева, "Публикационна дейност на УАСГ през 2003-2018 г.", Годишник на УАСГ, 2019, 52 (2):381-387.

13. Т. Венелинов, В. Вълова, В. Милева, "Публикационна дейност на УАСГ през 2019 г.", Годишник на УАСГ, 2020, 53 (2):291-296.

14. Т. Венелинов, В. Вълова, В. Милева, "Публикационна дейност на УАСГ през 2020 г.", Годишник на УАСГ, 2021, 54(2): 205-209.

15. T. Venelinov, I. Rostovski, "Is the ISO/IEC 17025:2017 unnecessarily too stringent for the testing laboratories at the Universities?", Academia Letters, 2021:2563.

https://doi.org/10.20935/AL2563

16. Г. Йотова, В. Михайлова, Б. Златева, С. Цаковски, Т. Венелинов, С. Лазарова, О. Карпузова, Б. Кудлак, М. Виершчак, "Хемометрични и екотоксикологични подходи за оценка на въздействието на ПСОВ върху водни обекти", Булаква, 2021, 3/4: 58-62.

17. Т. Венелинов, В. Вълова, В. Милева, "Публикационна дейност на УАСГ през 2021 г.", Годишник на УАСГ, 2022, 55 (2): 239-244.

18. T. Venelinov, L. Hrischev, "DCB-2022 Preface", IOP Conference Series: Material Science and Engineering, 2023, 1276, 011001.

https://doi.org/10.1088/1757-899X/1276/1/011001

19. Т. Венелинов, З. Димитрова, "Публикационната дейност на УАСГ в реферирани и индексирани издания през новия век", Годишник на УАСГ, 2023, 56 (4): 1627-1639.

20. S. Tsakovski, T. Venelinov, "Environmental Analytical Chemistry", Molecules, 2024, 29 (2):450.
(за 2022 г., IF = 4.6, Q2; SJR = 0.704, Q1),

https://doi.org/10.3390/molecules29020450

20a. S. Tsakovski, T. Venelinov, "Environmental Analytical Chemistry", Environmental Analytical Chemistry, S. Tsakovski, T. Venelinov Eds, MDPI, Basel, 2024, pp. 1-5, ISBN 978-3-7258-0176-3 (Hbk); ISBN 978-3-7258-0175-6 (PDF);

https://doi.org/10.3390/books978-3-7258-0175-6 978-3-0365-6744-0

 

 Монографии:

1. Т. Венелинов

"Кюветни Тестове за Анализ на Води. Валидирани Спектрофотометрични методи на Хах Ланге",
ISBN 978-954-337-240-9

2. Т. Венелинов

"Надеждност на резултатите от изпитване на води по спектрофотометрични методи с кюветни тестове и прахови вложки",

ISBN 978-619-7321-12-8

 

Студии:

1. T. Venelinov, A. Held

"The Additional Certification of the Pb Mass Fraction in BCR-320R (Channel Sediment)"
EUR 24009 EN, ISBN 978-92-79-13624-5
ISSN 1018-5593, DOI 10.2787/16519

2. T. Venelinov, A. Held

"Can we certify Pb in BCR-277R (estuarine ediment) BCR-280R (lake sediment)"
GE/RM Unit/12/2009/September/10

3. A. Brigersson-Liebich, T. Venelinov, A. Santoro, A. Held

"The certification of the total content and aqua regia extractable content of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni Pb and Zn in loam soil certified reference materiam ERM®-CC141"
EUR 24486 EU, ISBN 978-92-79-16556-6
ISSN 1018-5593, DOI 10.2787/29622

4. T. Linsinger, A. Birgersson-Liebich, F. Pellizzato, T. Venelinov, S. Voorspoels, A. Lamberty

"Certification of the mass fractions of various polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), decabrominated biphenyl and total Br and total Sb in two polymer reference materials Certified Reference Materials ERM®-EC590 & ERM®-EC591"
EUR 23677 EN, ISBN 978-92-79-11105-1
ISSN 1018-5593, DOI 10.2787/9764

5. A. Santoro, A. Peres, T. Venelinov, A. Oostra, A. Held

"The certification of the mass fraction of the total content and the aqua regia extractable content (ISO 12914 and ISO 11466) of As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb and Zn in sewage sludge: ERM®-CC144"

EUR 28012 EN, ISBN 978-92-79-59857-9 (PDF)
ISSN 1831-9424 (online), DOI: 10.2787/264881

 

Учебни помагала:

1. Т. Венелинов

"Сборник с тестове по химия в строителството"

ISBN 978-619-188-393-6

2. Т. Венелинов

"Упътване за упражненията по химия в строителството"

 

Учебни материали

Правила за заверка

Информация

Фото галерия

  • ЛКАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ВОДИ
  • ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ВОДИ
  • Molecules SI

Хоби

Спорт - тенис, баскетбол