Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Никола Ангелов

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

гл.ас. д-р инж. Никола Ангелов
Кабинет Б454
E-mail niko_angel@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Лекционни курсове

Упражнения по дисциплините: Стоманобетон, Стоманобетонни конструкции, Специални стоманобетонни конструкции.

Лекции по дисциплината Специални стоманобетонни конструкции.

Образование

Средно специално - Строителен техникум “Христо Ботев” - София (1995-2000) Специалност: Строителство и архитектура Профил: английски език.

Висше образование - УAСГ - София (2000-2005) Образователно - квалификационна степен: магистър Специалност: Строителство на сгради и съоръжения Професионална квалификация: магистър инженер Специализация:конструкции.

Доктор по научна специалност 02.15.04 "Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции)" (2006-2009). Тема: "Прътови модели за носимоспособност на D-области от стоманобетонни елементи, натоварени в опънната зона". Научен ръководител доц. д-р инж. Атанас Георгиев.
 

Езици

Английски език

Участие в научно-изследователски проекти

“Носимоспособност и конструиране на D-области от стоманобетонни елементи” (Научно направление 5: Хармонизиране на българските норми за проектиране на строителни конструкции с Еврокодовете) с ръководител колектив доц. д-р инж. Атанас Георгиев – 2008г.към ЦНИП при УАСГ.

Публикации

Публикувани статии:

1. “Пластичност на бетона в модела за срязване на греди в българските норми“, Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – София, 2005-2006, Том XLII, Свитък VI (съавторска с доц. д-р инж. Ат. Георгиев).

2. “Прътови модели за поектиране на индиректно натоварени D-области от стоманобетонни греди”, Сборник с доклади , Международна научна конференция, 12-14 септември 2008г., гр. Варна.

3. “Прътов модел за определяне на носимоспособността на D-област от стоманобетонна греда с натоварване в опънната зона”, сп. “Строителство”, бр.2, 2009г.

4. „Носимоспособност на продънване на стоманобетонни плочи при средни колон”, HTTP://KIIP.BG/EFORUM/18-2014/HQUALITY/#/38/ZOOMED, Инженерен форум, бр.5, 2014г.

5. „Проектиране на квадратни колони при случаен ексцентрицитет”, HTTP://KIIP.BG/EFORUM/18-2014/HQUALITY/#/48/ZOOMED, Инженерен форум, бр.5, 2014г.

 6. „Прътов модел за проектиране на стоманобетонна греда с отвор в стеблото“, Първа научно-приложна конференция с международно участие - Стоманобетонни и зидани конструкции - Теория и практика, 22-23 октомври 2015г., УАСГ, София (съавторска с инж. И. Петкова).

7. „Възможности за използване на стоманобетонни стени с дебелина 25см. според Eurocode 8 за DCM“, Първа научно-приложна конференция с международно участие - Стоманобетонни и зидани конструкции - Теория и практика, 22-23 октомври 2015г., УАСГ, София

8."Сравнение на явленията срязване и продънване за единичен фундамент, натоварен само с нормална сила", VIII Международна научна конфурунция по Архитектура и строителство, 1-3 юни 2017г., Варна

Ръководства, помагала и указания:

1. Ръководство по стоманобетон, Еврокод 2, София, 2013г. (под редакцията на проф. Русев).

2. Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резерваор, 2012г.

3. БДС EN 1992-1-1: Указания, София, 2021г. (съавтор с проф. д-р инж. Ат. Георгиев и гл. ас. д-р инж. К. Велинов). - https://kiip.bg/novina/vtoro_izdanie_ukazania-2756

Учебни материали