Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Phone book /

Assoc. Prof. Dr. Eng.Chem. Sonia Dimitrova

Faculty of Hydraulic Engineering, Department Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment - Guest lecturer

Assoc. Prof. Dr. Eng.Chem. Sonia Dimitrova
Office Room A9
Phone 9635245/622
E-mail sonya.vel.dimitrova@gmail.com

Participation in Research Projects

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ
Доцент. д-р инж. Соня Димитрова

ДИСЕРТАЦИЯ
С. Димитрова (1995) Извличане на метални йони от водни разтвори с металургична шлака. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен кандидат на техническите науки, София

1. Б. Балушев, Р. Стефанова, С. Димитрова (1983) Изучаване на сорбционните свойства на ферихидроокисни сорбенти. Год. на ВХТИ, т. XXIX, (1), 249-253.
2. Ст. Бойчев, Б. Балушев, Р. Стефанова, С. Димитрова (1983/1984) Йонообменна сорбция на нитратни йони върху йонообменните смоли SBW и АД-41. Год. на ВИАС, т. XXXI, св. 15, 115-123.
3. Б. Балушев, Р. Стефанова, С. Димитрова (1983/1984) Сорбционно-коагулационно отделяне на малки количества арсенитни йони от водни разтвори. Год. на ВИАС, т. XXXI, св. XV, 145-151.
4. Б. Балушев, Р. Стефанова, С. Димитрова (1985) Получаване и изследване при статични условия на хидроокисни сорбенти. В сборник 3 Симпозиум “Технически Прогрес във Водоснабдяването и Пречистването на Природни Води”, Пловдив, 16-18. май, Обединена редакция по водно дело, комунално стопанство и благоустройство, София, т.II, 186-194.
5. Б. Балушев, С. Димитрова, Р. Стефанова (1985) Сорбция на арсен при статични условия върху анионообменните смоли Вофатит SBW и АД-41. В сборник 3 Симпозиум “Технически Прогрес във Водоснабдяването и Пречистването на Природни Води”, Пловдив, 16-18 май, Обединена редакция по водно дело, комунално стопанство и благоустройство, София, т.II, 195-203.
6. Б. Балушев., Р. Стефанова, С. Димитрова (1985/1986) Сорбционно-коагулационно отделяне на малки количества арсенатни йони от водни разтвори. Год. на ВИАС, т. XXXII, св. X, 153-160.
7. Б. Балушев, Р. Стефанова, С. Димитрова (1987/1988) Върху съутаяването на метални йони. Год. на ВИАС, т. XXXIII, св. XI, 173-176.
8. Б. Балушев, С. Димитрова, И. Ангелова (1987/1988) Сорбция на фосфатни йони върху ферихидроокисен сорбент. Год. на ВИАС, т. XXXIII, св.XI, 177-183.
9. Б. Балушев, Р. Стефанова, С. Димитрова (1987/1988) Сорбция на медни йони върху природни силикатни материали. Год. на ВИАС, т. XXXIII, св. XI, 185-191.
10. С. Димитрова, Р. Стефанова, Б. Балушев (1988) Използване на шлаки и шламове за извличане на токсични метални йони от водни разтвори. 5 Симпозиум “Технически прогрес в канализацията и пречистването на промишлени отпадъчни води”, 22-25 септември, Варна.
11. Стефанова, С. Димитрова, Б. Балушев, Д. Недялкова, Л. Иванова (1989) Сорбция на Zn2+и Cu2+ йони върху Вофатит KPS от моделни разтвори и технологични отпадъчни води. Национална НТК “Хидрохимични проблеми при проучване, експлоатация, кондициониране и опазване на водните ресурси”, 18-19 май, София.
12. С. Димитрова, Р. Стефанова (1991) Върху процесите, извършващи се в системата металургични шлаки- разтвор на метални йони. II Национална НТК по хидрохимия, 21-22 октомври, София.
13. С. Димитрова, Р. Стефанова (1991) Многократно използване на доменна шлака за пречистване на разтвори от Cr3+, Cu2+, Zn2+и Ni2+. II Национална НТК по хидрохимия, 21-22 октомври, София.
14. С. Димитрова, Р. Стефанова (1991) Влияние на някои физикохимични параметри върху извличането на метални йони от моделни разтвори с помощта на доменна шлака. 6 Симпозиум с международно участие “Технически прогрес в канализацията и пречистването на битови и промишлени отпадъчни води”, 10-11 октомври, София.
15. С. Димитрова, Р. Стефанова (1993) Пречистване на хром съдържащи отпадъчни води с доменна шлака. Водно Дело, (2), 8-11.
16. С. Димитрова, Г. Ринкова (1994) Пречистване на промишлени отпадъчни води от метални йони. В сборник Трети Международен Симпозиум “Екология`94”, 8-10 септември, Бургас, ред. И. Генов, Съюза на учените в България, “Светлина”, Ямбол, т. III, 207-211.
17. С. Димитрова, Р. Стефанова (1995) Използване на доменна шлака за пречистване на води, съдържащи Cr3+, Cu2+, Zn2+, Ni2+ и Fe- йони. Год. на ВИАС, т. XXXVIII, св. VI, 57-65.
18. S. V. Dimitrova (1996) Metal sorption on blast-furnace slag. Water Research, 30, (1), 228-232.
19. R. Stefanova, S. Dimitrova., B. Balushev, St. Boyadjieva (1996) Removal of Cu2+, Zn2+and Ni2+ ions from water solutions by means of thermally activated clay marls. International Conference “Municipal and Rural Water Supply and Water Quality”, Poznan, Poland, 321-328.
20. Г. Балушева, С. Димитрова (1997) Пречистване на промишлени отпадъчни води от оловни йони. Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на Води, (2), 6-10.
21. M. Radenkova-Yaneva, S. Dimitrova (1997) Influence of spent blast-furnace slags on the properties of cement systems. In: Proceedings of the 10th International Congress on the Chemistry of Cement, June 2-6, Gothenburg, Sweden, ed. Dr. H. Justnes, SINTEF and Environmental Engineering, Cement and Concrete Trondheim, Norway, 3, Additives Admixtures Characterisation Techniques.
22. S. V. Dimitrova (1998) Removal of lead (II) from aqueous solutions by blast-furnace metallurgical slags. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 5, (4), 189-193.
23. S. V. Dimitrova, D. R. Mehandjiev (1998) Lead removal from aqueous solutions by granulated blast-furnace slag. Water Research, 32, (11), 3289-3292.
24. S. Dimitrova, D. Mehandjiev (1998) Granular slag for removal of copper from aqueous solutions. Bulgarian Chemistry and Industry, 69, (3), 99-101.
25. С. Димитрова, Д. Механджиев (1998) Сорбция на медни йони върху гранулирана доменна шлака при динамични условия. В сборник HK “BUL AQUA TECH’ 98”, 24-26 ноември, София, 104-108.
26. S. Dimitrova, D. Mehandjiev (1999) Effect of the metallurgical slag dose on the Zn (II) removal from aqueous solutions. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences (Доклади на БАН), 52, (1-2), 33-36.
27. D. R. Mehandjiev, S. V. Dimitrova (1999) Sorption activity and heavy metal removal from aqueous solutions by metallurgical slag. Bulgarian Chemical Communications, 31, (3/4), 580-589, 1999.
28. S. V. Dimitrova, D. R. Mehandjiev (2000) Low-cost adsorbent for uptake of heavy metal ions. C. r. l’ Academie bulgare des Sciences (Доклади на БАН), 53, (8), 49-52.
29. S. V. Dimitrova, D. R. Mehandjiev (2000) Interaction of blast-furnace slag with heavy metal ions in water solutions. Water Research, 34, (6), 1957-1961.
30. Ivanov, S. Dimitrova, D. Mehandjiev (2000) Catalytic activity of Cu2+ - modified metallurgical slag in complete oxidation reactions. In Heterogeneous Catalysis: Proceeding of the 9th International Symposium, Варна, Eds. L. Petrov, Ch. Bonev, G. Kadinov, Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 653-658.
31. С. Димитрова, Д. Механджиев (2001) Метод за пречистване на промишлени отпадъчни води, съдържащи тежки метални йони. Патентен № 105696.
32. S. Dimitrova, V. Nikolov, D. R. Mehandjiev (2001) Effect of the heat treatment on the morphology and sorption ability to metal ions of metallurgical slag. Journal Material of Science, 36, (11), 2639-2643.
33. S. Dimitrova, G. Ivanov, D. Mehandjiev (2002) Catalytic activity of Co2+, Mn2+and Ni2+superficially modified metallurgical slag in CO to CO2 oxidation reaction. C. r. l’ Academie bulgare des Sciences, 55, 1, 79-82.
34. S. V. Dimitrova (2002) Use of granular slag columns for lead removal. Water Research, 36, 4001-4008.
35. С. В. Димитрова, М. Р. Янева (2002) Свързващи вещества с отработени сорбенти. Сб. доклади Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, т.7, 275-281.
36. S. Dimitrova, G. Ivanov, D. Mehandjiev (2004) Metallurgical slag as support of catalysts for complete oxidation in presence of ozone, Applied Catalysis, A: General, v.266, 81-87.
37. С. Димитрова, И. Костова, Е. Али (2005) Йонообменно отстраняване на оловни йони с клиноптилолит. Вода за хората, бр.4 [8], стр. 20-22.
38. S. Dimitrova, I. Kostova, М.Yaneva, Е.Ali (2006) Possibilities for use of spent zeolite sorbent in cement mortars. International Conference on Building Materials, September, v.1, 1011-1018.
39. Dimitrova S., I. Kostova, S. Petrova (2006) Prognosis for fixed bed clinoptilolite performance in the process of metal ions removal, VI th International Science Conference, SGEM, v. 1, 297-305.
40. С. Димитрова, И. Костова, Е. Али (2006) Кинетика на отстраняване на цинкови йони с клиноптилолит. БУЛАКВА, бр. 1, стр. 24-28.
41. Е. Али, С. Димитрова, И. Костова (2006) Отстраняване на оловни йони с природен клиноптилолит: ефект на pH и йонната сила. БУЛАКВА, бр. 4, стр. 40-43.
42. С. Димитрова, И. Костова (2007) Изследване на адсорбцията на цинкови йони в колона с неподвижен слой клиноптилолит. БУЛАКВА, бр. 1, стр. 20-25.
43. С. Димитрова, H. Танева, С. Петрова, М. Колева, Р. Арсов, Г. Джановски (2007) Сравнително изследване и оценка на резултатите от анализ на природни и отпадъчни води по методите Hach Lange и БДС. БУЛАКВА, бр. 4, стр. 26-31.
44. Dimitrova S., I. Kostova, K. Ivanova, S. Lazarova (2008) Iron and manganese removal by zeolite. 8 th International Science Conference, SGEM, v. 1I, 129-135.
45. Dimitrova, S., N. Taneva, K. Bojilova, S. Lazarova (2008) Examination of zeolite filter materials in the process of natural water treatment. VI th International Water Forum “AQUA UKRAINE – 2008, Scientific and Practical Conference “Water & Environment”, Book of abstracts, 334-335.
46. Dimitrova, S., V. Nikolov, D. Mehandjiev (2009) Effect of Additives on the Ability of Metallurgical Slag to Extract Heavy Metals from Aqueous Solutions C.r. l' Academie bulgare des Sciences, 62, 3, 335-340.
47. С. Димитрова, К. Божилова, H. Танева, С. Лазарова, В. Захариева, Г. Авдеев, (2009) Йонообменно пречистване на природни води с клиноптилолит. Год. УАСГ, том XLIII, св. VI, 115-126.
48. Dimitrova, S., K. Bojilova, N. Taneva, S. Lazarova, V. Zaharieva, G. Avdeev (2009) Ion-exchange treatment of natural waters by clinoptilolite. Annual of the university of architecture,civil,engineering and geodesy, Vol. XLIII, fascicule VI, 115-126.
49. S. Dimitrova, N. Taneva, V. Zaharieva (2009) Evaluation of a spectroscopy technique for COD analysis of wastewater samples. International Water Forum “AQUA UKRAINE – 2009”, Kiev, (abstract), 496-497.
50. Г. Михайлов, М. Раденкова-Янева, С. Димитрова, Н. Николов (2002). Ръководство