Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-19 ГОДИНА

12.06.2018

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за студенти и докторанти по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 – 2019 г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университети в Руската федерация.

Мобилностите по университети и област на обмен са, както следва:

* Московски държавен строителен университет (МГСУ) – мобилност за студенти и докторанти от специалностите „Хидростроителство“, „ВиК“ и „Строителство на сгради и съоръжения“,

* Московски държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК) –  мобилност за студенти и докторанти от специалност „Геодезия“.

* Санкт Петербургски държавен архитектурно-строителен университет (СПбГАСУ) – мобилност в областите „Архитектура“ и „Геодезия“.

Кандидатите трябва да са докторанти или студенти след завършен първи курс по специалностите, уточнени по-горе, през учебната 2018-2019г., с успех най-малко добър 4,00 от завършените към датата на кандидатстването семестри.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206, в срок до 31 юли 2018 г., както следва:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Справка за успех на студент от УАСГ, удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от добър 4,00); Попълва се от студента само с личните данни и се оставя в каб. 206, ЦМДМ. Справката се изготвя по служебен път.

Докторантите представят копие от заповед за зачисляване в докторантура.

3. Копие от сертификат за владеене на английски или руски език. Познания по двата езика се считат за предимство. Степента на владеене на чужд език да съответства на препоръчително ниво B1 според Европейската езикова рамка.

Условия на мобилността:
Минимална продължителност на престоя: 3 месеца
Максимална продължителност на престоя: 5 месеца

Индивидуална финансова подкрепа: 700 евро/месец
Финансова подкрепа за пътуване: 275 евро

Класиране

Подборът и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от комисия.
Класирането се извършва на база средния успех и курса на обучение. При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия, студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са взимали участие.
За допълнителна информация: https://www.uacg.bg/?p=536&l=1