Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд

25.04.2019, Деканат ГФ

На 09.05.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на Ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Евгени Кръстанов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Приложна геодезия", на тема: “ Изследване възможностите за приложение и геодезическо осигуряване на военни мостове, устройвани в граждански условия и ситуация на природни бедствия” Source: Деканат ГФ
Автореферат
Деканат ГФ