Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

18.01.2022, Катедра "Висша геодезия"

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“, по дисциплини „Спътникова геодезия“ и „Гравиметрия“ за нуждите на катедра „Висша геодезия“, обявен в ДВ брой 65 от 06.08.2021 г.Source: Катедра "Висша геодезия"