Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА

18.07.2022

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“, обявява конкурс за наемане на ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА, както следва:

1. Длъжност (функции) в ЦК/екипа - Инженер по електроника, код по НКПД: 21526007, 1 БРОЙ

2. Образование (област и професионално направление) - Висше образование по електроника, автоматизация или сходни специалности – ОКС „магистър“ или еквивалент.

3. Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит - Минимален трудов стаж и професионален опит за заемане на длъжността – 5 години, опит в управление и поддръжка на електронни системи; умения при управление на IT процеси.

 

Други изисквания:
Ползване на английски език поне на ниво В1
Умения за работа с компютър - MS Office (Excel, Word), работа с бази данни.

Необходими документи за кандидатстване:
Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0019: ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ - проф. дбн Яна Топалова
Автобиография (CV европейски формат);
Копие от диплома за висше образование;
Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;
Копия от други документи (дипломи, сертификати, удостоверения) за придобита квалифкация.

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат до 22.07.2022 г. (вкл.) всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. на адрес: гр. София 1046, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, Ректорат, ет. 2, стая 226, Деловодство.
Документите следва да се представят в плик/папка, адресирана на вниманието на доц. д-р инж. Румяна Захариева, СФ-УАСГ.

Етапи на конкурса:
1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията – 25.07.2022 г. от 14.00 часа в каб. 1112-Б.
2. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща на 26.07.2022 г.
3. На 28.07.2022 от 11.00 часа ще се проведе събеседване с допуснатите до участие в процедурата кандидати на адрес: гр. София 1046, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, корпус Б (блок 2), каб. 1112.
4. Кандидатите ще бъдат информирани писмено по електронна поща за резултатите от проведения конкурс в срок до 17.00 часа на 29.07.2022 г.
5. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта на трудов договор на 4 часа/ден от 08.08.2022 г. до 30.11.2023 г.

За допълнителна информация: доц. д-р инж. Румяна Захариева, водещ изследовател
ел. поща: zaharieva_fce@uacg.bg; телефон за контакти: 0884 636 212