Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

02.08.2022, Деканат ГФ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование по професионално направление 3.7. Администрация и управление,

Научна специалност „Икономика и управление“, обявен в ДВ брой 25 от 29.03.2022 г.Източник: катедра "УЗУИ"