Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

ПОКАНА за публична защита на докторска дисертация на тема "Рехабилитация, реконструкция и модернизация на напоителните системи в България" на инж. Славка Мечкарова

03.10.2022, Петър Филков

 Защитата на дисертационния труд на инж. Славка Мечкарова ще се състои на 04.11.2022 г. (петък) в УАСГ, корпус А.

 Необходимите материали, съгласно Правилник  за прилагане на ЗРАСРБ в УАСГ, са в приложените файлове.Source: катедра "Хидротехника и хидромелиорации"