Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН (ДОКТОРАНТ) КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

25.04.2023