Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Резултати от проведени частични избори за попълване състава на ФС на ХТФ

26.04.2023, Петър Филков

На Общото събрание на ХТФ, състояло се на 25.04.2023 г., се проведe частичен избор за попълване с 1 (един) член на състава на Факултетен съвет на ХТФ от квотата на студентите и докторантите.

При общ брой на членовете на ОС 60 души и редуциран състав 55 души, са присъствали 50.
След проведеното тайно гласуване, при 48 гласували и 48 валидни бюлетини, с 48 гласа "за", кандидатът Габриела Бакалова (специалност „Водоснабдяване и канализация“, ІІ курс, редовно обучение) бе ИЗБРАН за член на Факултетния съвет на ХТФ.

Изборна комисия към ОС на ХТФSource: Изборна комисия към ОС на ХТФ