Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд на инж. Борислава Гладкова

13.02.2024, В. Захариева

   На 15.03.2024 г. от 14:00 ч. в зала 508 на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Борислава Гладкова на тема: „Подход за определяне на разпространението на топлинно замърсяване в реки”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”, докторска програма „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“.Източник: Катедра "Хидравлика и хидрология"