Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

Втора покана за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти по програма „Еразъм+“ в Сърбия за 2018/2019

31.08.2018

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява Втора покана за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за студенти и докторанти по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 - 2019 г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университетите в Ниш и Нови Сад, Република Сърбия.

Кандидатите трябва да са докторанти или студенти от ІІІ, ІV и V курс по специалностите „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“ „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехническо строителство“ и „Хидромелиоративно строителство“ през учебната 2018-2019г., с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206, в срок до 30 септември 2018 г. , както следва:

 1. Формуляр за кандидатстване;

 2. Справка за успех на студент от УАСГ, удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от добър 4,00); Попълва се от студента само с личните данни и се оставя в каб. 206, ЦМДМ. Справката се изготвя по служебен път. Докторантите представят копие от заповед за зачисляване в докторантура.

3. Копие от сертификат за владеене на английски език. Степента на владеене на чужд език да съответства на препоръчително ниво B1 според Европейската езикова рамка.

 Условия на мобилността:
Минимална продължителност на престоя:  3 месеца
Максимална продължителност на престоя: 5 месеца
Индивидуална финансова подкрепа: 700 евро/месец
Финансова подкрепа за пътуване:   180 евро
 

Класиране
Подборът и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от комисия.
Класирането се извършва на база среден успех и курс на обучение. При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия, студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са взимали участие.
За допълнителна информация: www.uacg.bg/