Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Мобилност по програма „Еразъм+“ за студенти и докторанти от Геодезически факултет в Русия за 2018/2019

31.08.2018

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява Втора покана за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за студенти и докторанти от Геодезически факултет по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 – 2019 г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и Московски държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК), Руска федерация.

Кандидатите трябва да са докторанти или студенти след завършен първи курс по специалност "Геодезия", през учебната 2018-2019г., с успех най-малко добър 4,00 от завършените към датата на кандидатстването семестри.

Желаещите да участват могат да подадат своите документи в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206, в срок до 30 септември 2018 г., както следва:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Справка за успех на студент от УАСГ, удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от добър 4,00); Попълва се от студента само с личните данни и се оставя в каб. 206, ЦМДМ. Справката се изготвя по служебен път. 

3. Копие от сертификат за владеене на английски или руски език. Познания по двата езика се считат за предимство. Степента на владеене на чужд език да съответства на препоръчително ниво B1 според Европейската езикова рамка.

4. Докторантите представят копие от заповед за зачисляване в докторантура. В допълнение, те следва да представят документ, подписан от докторанта и ръководителя, който да съдържа темата и кратко описание на разработваната дисертация на английски език (по желание на кандидата може да бъде изготвен допълнително и на руски език).  Препоръчително е документът да съдържа информация относно дейността, която ще бъде извършвана по време на мобилността в приемащата институция.

Условия на мобилността:
Минимална продължителност на престоя: 3 месеца
Максимална продължителност на престоя: 5 месеца
Индивидуална финансова подкрепа: 700 евро/месец
Финансова подкрепа за пътуване: 275 евро

Класиране
Подборът и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от комисия.
Класирането се извършва на база среден успех и курс на обучение. При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия, студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програма "Еразъм+", имат предимство пред тези, които вече участвали.
За допълнителна информация: https://www.uacg.bg/?p=536&l=1.