Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Важно съобщение: МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

07.07.2021, доц. д-р арх. Велина Панджарова

 

УАСГ обявява прием на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър“ и „магистър“ в НОВА магистърска програма по ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.

УСЛОВИЕ ЗА ПРИЕМ: Завършена степен на висше образование с издадена диплома за висше образование със степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“.
Приемът по държавна поръчка се осъществява за кандидати, завършили степен „бакалавър“ по специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“. При повече кандидати от отпусната бройка за прием по държавна поръчка (20 бр.) се извършва класиране при следните критерии:
• С предимство са кандидатите завършили бакалавърските специалности на УАСГ;
• Среден успех от дипломата за висше образование.

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Е 700 лв. ГОДИШНО, СЪОТВЕТНО ПО 350 лв. ЗА СЕМЕСТЪР.

Приемът в платено обучение се осъществява за кандидати, завършили магистърски специалности от направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ и със среден успех от дипломата не по-нисък от добър съгласно чл. 21 от Закона за висшето образование. Няма ограничение в бройката за прием.

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА УАСГ (ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 9 ЮНИ 2021 Г.) Е 4629 лв. ГОДИШНО, СЪОТВЕТНО ПО 2314,50 лв. ЗА СЕМЕСТЪР.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• Попълнено заявление за прием (по приложен образец);
• Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, се задържа само копието;
• След одобрение, кандидатите заплащат съответната семестриална такса и се издава заповед за записване. Допълнително, във факултетната канцелария на Архитектурен факултет, студентите се записват със студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки и други документи, изисквани от канцеларията. Студентите, приети по държавна поръчка, се ползват със всички права, предоставени по реда на съответните постановления (право на общежитие, стипендии, карта за градски транспорт и т.н.). (Забележка: Списъкът на одобрените кандидати се публикува на страницата на Архитектурен факултет и на катедра „История и теория на архитектурата“, в сайта на УАСГ, както и на таблото пред катедрата).
НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО – 4 октомври 2021 г., като студентите ще бъдат уведомени и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия в сайта на АФ и катедра „История и теория на архитектурата“.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – от 14 до 24 септември 2021 г. - в работните дни, от 9,00ч. до 12,00ч., в канцеларията на катедра „История и теория на архитектурата“, стая № 721, корпус „А” на УАСГ, ел. адрес: MP.OKN.UACEG@gmail.com, телефон за връзка 9635245/561
След одобрение от страна на приемащите катедра и факултет, от отдел „Учебни дейности“ се издава Заповед на Ректора за записване след заплащане на съответната семестриална такса.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: три семестъра (една и половина академична година).

КООРДИНАТОР НА МП ПО ОКН – доц. д-р арх. Велина Панджарова, катедра „История и теория на архитектурата“, Архитектурен факултет, корпус А – кабинет А701, pandjarova@abv.bg

Кратка анотация на магистърската програма: https://uacg.bg/?p=194&l=1&m=59Източник: Деканат на АФ