Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Новини /

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРИЕМ ПО НОВАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ“

01.09.2022

УАСГ и АМВР обявяват прием в платено обучение в НОВА магистърска програма по БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ към Факултет по транспортно строителство на УАСГ  и Факултет „Пожарна безопасност“ – ЗАДОЧНА форма на обучение.

В края на обучението успешно завършилите студенти ще получат диплома за Магистър по безопасност на пътното движение, подписана от Ректора на УАСГ и Ректора на Академия на МВР.

Условия за прием: Придобита степен на обучение „Бакалавър“ или „Магистър“ от област на висше образование 5. Технически науки и 9. Сигурност и отбрана и успех, не по-малък от 3.50. Кандидатите, завършили в чужбина, предварително преминават през процедура за признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършена степен на обучение в чуждестранни висши училища. Повечето от дисциплините се предвижда да бъдат преподавани онлайн.

Продължителност на обучението: Три семестъра с обща продължителност една година и половина, включително разработване и защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия през последния (трети) семестър.

Таксата за обучение е 500 лева на семестър или общо 1500 лева и се заплаща еднократно (или на три вноски).

Актуализирани дати:

- От 10.07.2022г. до 30.09.2022 г. – предварително подаване на заявление и диплома за висше образование. Заявлението и дипломата за висше образование се изпращат, подписани и сканирани, на имейл адреси: office@fte-uacg.bg, trainingdepartment@mvr.bg

- На 07.10.2022 г. – обявяване на списък с одобрените кандидати. Списъкът с одобрените кандидати се публикува на интернет страниците на Академията на МВР и на Факултета по транспортно строителство, в сайта на УАСГ.

- От 10.10.22 г. до 14.10.22 г. подаване на документи за записване в канцеларията на Академията на МВР, бул. „Александър Малинов“ № 1, ет. 4, ст. 414 в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч.

Необходими документи за записване на одобрените кандидати:

·                 Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, оригиналът се връща, а се задържа копието.

·                 Студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки, документ за платена такса за обучение.

- Начало на обучението – 19 октомври 2022 г., като студентите ще бъдат уведомени предварително и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия на страниците на Факултета по транспортно строителство на УАСГ и Академията на МВР.

За разяснения и въпроси, можете да се свържете с:

-        инж. Росица Македонска – Координатор на проекта от страна на УАСГ.  

E-mail: rmakedonska_fce@uacg.bg, моб. тел: +359882047722;

-        инж. Кирил Мерджев - Началник отдел УИД, Академия на МВР.

E-mail: trainingdepartment@mvr.bg, тел. +359 2 9829212, +359887642702.

 

КРАТКА АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА 

Магистърската програма по  БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ“ е разработена в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-2.016-0023/24.08.2021г. за „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).

Предназначение на програмата

Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 г.), програмата е ориентирана към студенти с висше образование по специалности от професионални направления 5. Технически науки и 9. Сигурност и отбрана, със среден успех от дипломата за висше образование, не по-малък от 3.50. Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: Магистър по безопасност на пътното движение

Продължителност на програмата

Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които задължително за успешното завършване на магистърската програма се придобиват 90 кредита по ECTS. Обучението по специалността се провежда в два учебни семестъра и един дипломен семестър.

През първия семестър обучението се провежда във Факултета по транспортно строителство към УАСГ и включва надграждане на знанията по специализираните дисциплини, като акцентира върху изискванията за пътна безопасност при транспортното проектиране и строителство.

През втория семестър обучението се провежда в АМВР и включва надграждане на знанията по организацията и контрола върху безопасността на пътното движение.

Практическото обучение през семестрите е свързано с решаване на практически задачи, с посещения и запознаване в реални условия (практики) с пътни обекти и проектирането на безопасно движение, запознаване и работа със системи за управление на движението в градска и междуселищна среда.

През трети семестър студентите изготвят дипломна работа, свързана с изучаваните дисциплини и я защитават пред Държавна изпитна комисия, като получават диплома за висше образование, издадена съвместно от АМВР и УАСГ.

Реализация на специалистите

Завършилите обучението в магистърска програма „Безопасност на пътното движение“ могат да се реализират професионално в следните сфери:

Консултанти в български и чуждестранни компании.

В строителния надзор.

В инвестиционните и консултантски компании.

Контролни функции при проектирането, строителството и поддържането на обекти от транспортната инфраструктура.

В публичната и общинската администрация.

В структурите на МРРБ, МТИТС, МВР, ИАА, АПИ.

Независими консултанти по безопасност на движението.

Във висшето образование и научноизследователската дейност.

Развитие на собствен бизнес в областта на транспортната инфраструктура.