Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН (ПОСТДОКТОРАНТ)

18.01.2023, Петър Филков

 ОБЯВЯВА СЕ КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН (ПОСТДОКТОРАНТ) КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

 Конкурсът е за млад учен (постдокторант), код по НКПД 2142 6002, инженер, водоснабдяване и канализация - 2 БРОЯ, с висше образование с ОКС „Магистър“, специалност „ВиК“, професионална квалификация „Строителен инженер“ или еквивалентна на нея, с придобита образователна и научна степен „доктор“ по специалност „ВиК“ или еквивалентна.

Повече информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи, сроковете за кандидатстване и етапите на конкурса е представена в приложения файл. Източник: Хидротехнически факултет