Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

ПОКАНА: Защита на докторска дисертация

19.05.2023, Катедра "Висша геодезия"

На 31 май 2023 г. от 17.15 часа в зала 318Р на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на инж. Арбен Джиали за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”, докторска програма „Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи”
на тема: „ Предложение за проектиране и изграждане на новата интегрирана първокласна държавна геодезическа мрежа, част от „Албанския геодезически датум”Източник: Катедра "Висша геодезия"